ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ВАЗОПАТИИ
 2. ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
 3. КОАГУЛОПАТИИ
 4. ДИСЕМИНИРАНА ИНТРАВАСКУЛАРНА КОАГУЛАЦИЯ
ДЕФИНИЦИЯ

 • Хеморагичните диатези са заболявания, причинени от нарушения на различни механизми на хемостазата.
 • В едни случаи нарушенията са предимно в структурата и функциите на кръвоносните съдове (вазопатии), в броя или функциите на тромбоцитите (тромбоцитопении и тромбоцитопатии) и в трети – в коагулацията (коагулопатии).

ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ

 • Заболяванията може да са вродени и най-често се унаследяват и придобити, като придружават друго заболяване или се явяват като негово усложнение.
 • Обединяваща клинична проява са кръвоизливите, в редки случаи могат допълнително се наблюдават микро-или макротромбози.

ВАЗОПАТИИ – КЛИНИКА

 • КЛИНИЧНИ ИЗЯВИ НА ВАЗОПАТИИТЕ:

  петехии, екхимози, подкожни хематоми, суфузии, епистаксис, гингиворагии, стомашно-чревни кръвоизливи (хематемезис и мелена), хематурии, белодробни кръвоизливи (хемоптое).
ПУРПУРА НА SCHÖNLEIN-HENOCH

 • Дефиниция: Системно заболяване на малките съдове, определящо се като токсо-алергичен васкулит
 • Отключващи фактори: инфекции, химически агенти, токсини, ухапвания от насекоми, дефицит на С2 компонентата на комплемента, малигнени неоплазии.
 • Капиляротоксикозата е автоимунно заболяване (имунната система атакува организма).
 • Малките кръвоносни съдове на кожата се възпаляват (васкулит), започва преминаване на еритроцити, което води до виолетов, надигнат обрив по краката, бедрата и ръцете.
 • Могат да бъдат засегнати ставите, стомашно-чревния тракт и бъбреците с болка и спазми.
 • Засяга се всяка възраст, но най-често засяга децата на възраст между 2 между и 11 год? Заболяването не е заразно.
 • Патогенеза: Пурпурата е имунокомплексно заболяване с отлагане на IgA, IgG и С3 в съдовете.
 • Васкулитът ангажира прекапилярите, капилярите и постакпилярите на кожата, гастроинтестиналния тракт, ставите и бъбреците.
 • Активирането на комплемента също има участие при формирането на кожните лезии.
 • Патогенеза: В 50% от болните се доказва ревматоиден фактор и IgA-съдържащи имунни комплекси, особено в ранните стадии на болестта.
 • Откриват се и комплекси от IgA-фибронектин и IgA-антикардиолипинови антитела. Имунофлуоресценцията на кожата установява IgA антитела.
 • Високите титри на IgA антиентотелни антитела и повишените нива на тромбомодулин в серума се свързват с тежката протеинурия и тежкото бъбречно засягане.
КЛИНИЧНА КАРТИНА: Проявява се с палпираща се пурпура по кожата, засягане на ставите, бъбреците и ГИТ. Тези класически симптоми се установяват по различно време и в различни комбинации.
 • Кожната форма се наблюдава в 50% в началото на болестта и е в зоната на уртикариален обрив, локализацията има гравитационна зависимост и засяга ниско разположените части на ръцете и краката, глутеалната област. Той е преходен и персистира няколко седмици и може да рецидивира. Лезиите са уртикариална пурпура до плаки, лезии с хеморагични були и везикули.Лезиите по правило са симетрични!
 • Ставната форма е втората по честота изява. Наблюдава се в началото на болестта в около 25% от болните.
 • Отокът по-скоро се дължи на периартикулярно възпаление, отколкото на излив или хемартроза. Най-често се ангажират коленните и глезенните стави.
 • Артритът е с кратка продължителност и отминава без остатъчни увреждания.
 • Бъбречната форма е сериозно усложнение и в повечето случаи определя дълготрайната прогноза на заболяването. Наблюдава се в около 20% от случаите.
 • Проявите варират от микроскопска хематурия до прогресиращ глумерулонефрит (т.н. Хенох-нефрит).
 • Гастроинтестиналната форма е най-тежка и се обуславя от субмукозни и интрамурални екстравазации на тъканна течност и кръв в резултат от мезентериален васкулит.
 • Болката е значителна и може да доведе до неоправдани хирургически операции и резекции на черва. В някои случаи операцията е оправдана, поради наличието на инфаркт на чревната стена, инвагинация, перфорация.
 • Лабораторна диагноза: Няма специфични лабораторни показатели.
 • Изследванията на хемостазните показатели са нормални.
 • Тестът за капилярна токсичност на Rumpel Leede може да бъде положителен.

ЛЕЧЕНИЕ: Средство на избор – хепарин и кортикостероиди.

 • При хепаринът дозата е от 40 Е венозно и 20 Е подкожно с последваща радукция.
 • Обичайната доза на кортизона е от 1 mg/kg дневно венозно. Лечението продължава до постигане на ефект (4-6 седм.). Постепенно дозата се намалява с по 10 mg седм. до дневна доза от 20 mg, след което се намаля с 5 mg седм.
 • При бъбречно ангажиране се прилагат и комбинации с кортизон, алкилиращи агенти, имуносупресори, антикоагуланти и плазмафереза.

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Разнородна група заболявания, дължащи се на различни причини при които броя на тромбоцитите е под 150 G/l.

Патогенетичната класификация ги разделя на 2 групи:
 • Хипопродуктивни форми (централен тип) – с намалена количествено или качествено тромбоцитопоезата.
 • Хипердеструктивно и консумативни форми (периферен тип) – с нормална или повишена тромбоцитна продукция, но поради различни причини тромбоцитите бързо се разрушават, консумират или отстраняват от циркулацията.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРОМБОЦИТОПЕНИИТЕ

1.Тромбоцитопении поради намалена продукция.
 • Наследствени тромбоцитопении
 • Придобити тромбоцитопении
 • при хипо- и аплазии на костния мозък
 •  при инфилтрация на костния мозък от неоплазми
 • при мегалобластни анемии
 • при инфекциозни заболявания
2. Тромбоцитопении поради повишена деструкция
 •  Автоимунна тромбоцитопенична пурпура
 •   Автоимунен тромбоцитопеничен синдром
 •   Лекарствени имунни тромбоцитопении
 •  Алоимунни тромбоцитопении
3. Тромбоцитопении поради повишена консумация и есквестрация
 • Синдром на дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК)
 •  Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП)
 •  Хиперспленен синдром

ИМУННА ТРОМБОЦИТОРЕНИЧНА ПУРПУРА

 

ДЕФИНИЦИЯ:

 • Имунната тромбоцитопенична пурпура (ИТП) е най-често автоимунно нарушение (АТП), манифестиращо се с имуномедиирана тромбоцитопения.
 • Клинично се изявява с дребни, петехиални кожни обриви, гингиворагии и при липса на адекватно лечение хеморагиите се разширяват и могат да доведат до фатален край.

ПАТОГЕНЕЗА:

 • Основните смущения, водещи до имунен конфликт са неясни.
 • При ИТП се наблюдава продукция на автоантитела от имунокомпетентните клетки на слезката, костния мозък и периферната кръв.
 • Антителата са от тип IgG и се доказват в около 50-90% от болните. Автоантителата могат да увредят и самата продукцията на тромбоцитите в костния мозък.
 • Свързаните с антитела тромбоцити се разрушават чрез фагоцитоза или индуциран от комплемента лизис.
 •  Липсата на автоантитела в около 40% от болните с ИТП предполага наличие на алтернативни механизми за деструкция.
 • Предполага се, че Т-цитотоксичните лимфоцити също могат да предизвикат лизис на тромбоцитите.

КЛИНИЧНА КАРТИНА:

Най-често във връзка с прекарани инфекции (вирусни), прием на медикаменти,  токсини.

 

 • Основни изяви са хеморагиите:
 • петехиални кръвоизливи по кожата
 • гингиворагии
 • епистаксис
 • очни, мозъчни хеморагии

ДИАГНОЗА:

 • Клинична – според характера на хеморагиите
 • Кръвната картина – тромбоцитопения, удължено време на кървене.
 • Други методи – наличие на свободни и фиксирани автоантитела, скъсена преживяемост на тромбоцитите и доказана деструкция в слезка/черен дроб.

ИМУННА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧНА ПУРПУРА

Съществуват ограничен брой схеми за лечение на ИТП:
 • нехирургични- кортикостероиди, имуноглобулини, винкристин, даназол, ритуксимаб и др.
 • хирургични – спленектомия

ТРОМБОПОЕТИН (TPO)

 • Ендогенен цитокин за пролиферация и матурация на МКЦ и формиране на тромбоцитите
 • Специфично свързване с TPO рецептор
 • Централна роля за прживяемостта и пролиферацията на хемопоетичните прогенитори

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ПО СПЕШНОСТ (1)

 • Препоръчва се при всеки пациент с екстремно ниски тромбоцити (< 5G/l) или със значимо кървене !
 • Бързото повишение на броя на тромбоцитите може да се постигне с:

– Метилпреднизолон – 1 g дневно венозно за 3 дни или

– Гамаглобулин – 1 g/kg дневно венозно за 2 дни

– комбинация и от двата медикамента

 • При неотговарящи болни с неконтролирано кървене – рекомбинантен фактор VІІ.
 • Вариант са инфузии на тромбоцитна маса по жизнени показания.

ПЪРВОНАЧАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИТП (2)

 • При пациенти с тромбоцити < 25-30 G/l целта е да се постигне стабилен и сигурен тромбоцитен брой ( > 30 G/l). Препоръчва се следната схема:

Кортикостероиди – преднизон (1 mg/kg), като при отговор дозата са намалява бавно с цел поддържане на стабилен тромбоцитен брой и поносими странични ефекти (< 10-15 mg/дн.). Лечението следва да продължи по възможност около 6 месеца, с оглед евентуалното му спиране.
Продължителността на този тип терапия, преди вземане на решение за спленектомия, трябва да бъде одобрена от лекуващия лекар и пациента.

Спленектомия – препоръчва се ако:

 • не може да се поддържа стабилен и сигурен брой тромбоцити;
 • ремисията е кратка и неустойчива;
 • лекарствената токсичност е тежка;
 • проблеми от страна на болния (чести изследвания, отсъствие от работа и др.).
 • Препоръчва се имунизация с пневмококова (Prevenar-Lederle, Pneumo 23- Aventis), H. influencе (ACT-HIB-Pasteur; Hiberix-SKB) и менингококова ваксини (Mening.pol.vac. Aventis), най-малко две седмици преди хирургичната намеса.
 • За покачване броя на тромбоцитите преди операцията се използват венозно имуноглобулини, кортикостероиди. Не е необходимо преливане на тромбоцитни концентрати.

ПЪРВОНАЧАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИТП (3)

 • Около 75-85% от болните имат първоначален отговор след спленектомията, от тях обаче 20-40% рецидивират след 5-10 год.
 • Резултатите от лапароскопската и конвенционалната трансабдоминална спленектомия са сравними.
 • Някои национални ръководства (Англия) препоръчват използването на антибиотици – пеницилин или еритромицин. Постспленектомични фебрилни заболявания налагат използването на антибиотици.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

 • Около 40-50% от болните имат неуспех от спленектомията и се нуждаят от друго лечение.
 • Те първо трябва да се изследват за акцесорна слезка, с възможно най-чувствителни методи (КАТ, ЯМР) и при наличие се препоръчва нейното отстраняване.
 • Лечението на рефрактерните болни трябва да бъде индивидуализирано, зависещо от нивото на активност на болния и клиничните изяви.
 • Наличието на значими кръвоизливи налага периодично използването на методите от спешната терапия.
 • На таблица 1 са показани различните медикаменти, дозите, очакването време на терапевтичен отговор и страничните ефекти на всеки медикамент.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИ БОЛНИ

Първа линия на лечение
 • Кортикостероиди – преднизон (1 mg/kg дн) е лекарството на избор при рефрактерни пациенти, ако може да се поддържа “сигурен” брой на тромбоцитите при дози за продължително лечение (≤ 10 mg/дн.). Някои болни, които изискват ниски дози преднизон, за да поддържат сигурен тромбоцитен брой могат успешно да преминат на
 • Колхицин (0.6 mg п.о. 2 или 3 х дн.) или
 • Дапсон (75 mg п.о. дн.) с цел за да се избягнат страничните ефекти на стероидите. Тези лекарства се дават първоначално с преднизона и по-късно намаляват и спират.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

 • Даназол – прилага се в дози от 200 mg 4 х дневно първоначално заедно с кортизона. Повлияването е бавно и трябва да продължи 3-6 месеца. При отговорилите болни дозата на кортизона се намалява постепенно и при възможност се спира, докато лечение с даназол продължава в пълни дози най-малко за 1 година. След това дозите се намаляват бавно за няколко месеца. Някои болни се нуждаят от поддържаща терапия с даназол, с или без ниски дози на кортизон.
 • Ритуксимаб – прилага се при неуспех от кортизон и даназол. Дозата е 375 mg/m2 венозно седмично х 4. Отговор настъпва 3-4 седмици след първата инфузия. Стабилна пълна или частична ремисия се наблюдава в около 1/3 от лекуваните пациенти. Рецидивиралите болни могат отново да отговорят на ритуксимаб.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

Втора линия на лечение

 • Циклофосфамид – начална доза 150 mg/дн. п.о., с която да се поддържа лека неутропения. Отговор настъпва след 8-12 седмици. Ако броя на тромбоцитите се нормализира, пълната доза се дава допълнително още 3 месеца след което лечението се спира. Болните следва да приемат голямо количество течности (> 2 литра) за профилактика на хеморагичните цистити. Кръвната картина се изследва всяка седмица.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

 • Азатиоприн – началната доза е 150 mg/дн. п.о. с оглед поддържане на лека неутропения. Отговорът настъпва бавно, след 3-6 месеца и този препарат често се спира преждевременно. При отговорите пациенти лечението следва да продължи в пълна доза около 12-18 месеца и да се спира постепенно.
 • Циклоспорин – препоръчвана доза е 1.25-2.5 mg/kg 2 х дневно съгласно изчислените нива на циклоспорина и креатинина.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

Трета линия на лечение

 • Това лечение следва да се запази при болни с животозастрашаващи симптоми или екстремно ниски тромбоцити (<10 G/l).
 • Високи дози циклофосфамид – 1.0-1.5 g/m2 през 4 седмичен интервал. Задължително е приема на големи количества течности и се мониторира кръвната картина и биохимия.
 • Комбинирана химиотерапия – използват се различни комбинации с недоказан успех.

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНИТЕ БОЛНИ

Екпериментална терапия

 • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки
 • Тромбоцитни растежни фактори

КОАГУЛОПАТИИ

ДЕФИНИЦИЯ

Коагулопатиите са вродени и придобити състояния, предизвикани от дефицит или функционален дефект в структурата на един или повече плазмени коагулационни фактори.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОАГУЛОПАТИИТЕ

І. ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ:

 • Хемофилия А
 • Хемофилия В
 • Болест на Вилебранд
 • Афибриногенемия и хипофибриногенемия
 • Дисфибриногенемия
 • Дефицит на фактор ІІ
 • Дефицит на фактор V
 • Дефицит на фактор VІІ
 • Дефицит на фактор Х
 • Дефицит на фактор ХІ
 • Дефицит на фактор ХІІ
 • Дефицит на фактор ХІІІ
 • Дефицит на антитромбин ІІІ
 • Дефицит на протеин С
 • Дефицит на протеин S
 • Дефицит на плазминоген

ІІ. ПРИДОБИТИ КОАГУЛОПАТИИ:

 • Придобити нарушения на факторите на протромбиновия комплекс: хеморагична болест на новороденото, недостатъчна резорбция на витамин К, лечение с орални антикоагуланти
 • Чернодробни заболявания.
 • Придобити инхибитори: срещу фактор VІІІ и други коагулационни фактири, циркулиращи антикоагуланти при системен лупус.
 • ДИК синдром.
 • Патологично активирана (първична) фибринолиза.

ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ

ЧЕСТОТА:

Проучванията в света сочат, че 1 болен се среща на 10 000-20 000 мъже и 5 000 000 жени.

 • У нас на 100 000 души се падат по 4.2 болни от хемофилия.
 • Регистрирани са над 700 души с хемофилия А и над 100 – с хемофилия В.

ИСТОРИЯ:

Най-често срещаното заболяване от тази група е хемофилия А. Това е заболяване описвано още от древността.

 • Наименованието му произлиза от гръцките думи haima – кръв и philein – любов.
 • Заболяването е известно като болест на кралските фамилии, от които най-известна е фамилията на кралица Виктория.

ХЕМОФИЛИИ

ТИП НА ХЕМОФИЛИЯТА  – А ИЛИ  В
ФОРМА НА ХЕМОФИЛИЯТА

 • ТЕЖКА
 • СРЕДНО ТЕЖКА
 • ЛЕКА

ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ

 • Хемофилия А е класически пример за наследствено заболяване, предавано по полово рецесивен тип.
 • Боледуват само мъжете, а жените са носителки на хемофилната наследственост.
 • Синовете на болните хемофилици са винаги здрави, а дъщерите им – винаги носителки
 • ПАТОГЕНЕЗА: Хемофилия А се дължи на мутация в гена на фактор VІІІ, който е разположен на половата хромозома Х. Той е разположен на дългото рамо на хромозомата, в близост до гена на Г-6ФД.
 • Заболяването се дължи на широк спектър от различни мутации в гена (инверсии, делеции, реаранжиране и др.). Молекулата на фактор VІІІ при генен дефект е неустойчива, не се натрупва в циркулацията.

ХЕМОФИЛИЯ – А

КЛИНИЧНА КАРТИНА:

 • Въпреки че хемофилията е вродено заболяване и кръвта от пъпната връв не съдържа фактор VІІІ, кърмачетата дори при тежко изразени форми не кървят през първите 3-6 месеца след раждане.
 • Кръвоизливите се дължат на незначителна травма, незабележима за болния, така че той да определи кръвоизлива като “спонтанен”.
 • Първите кръвоизливи настъпват когато децата започнат да получават първите травми (да сядат, да пълзят), хематоми по тазовата мускулатура, по главата и бедрата. При поникване за зъбите могат да кървят със седмици. По-късно се появяват първите хемартрози.

ГЕНЕН ДЕФЕКТ

ТЕЖКА ФОРМА:
 • ИНВЕРСИЯ В ИНТРОН 22
 • NONSENSE  МУТАЦИИ
 • MISSENSE МУТАЦИИ
ЛЕКА ФОРМА:
 • MISSENSE (ТОЧКОВИ) МУТАЦИИ
 • “ГОРЕЩИ ЗОНИ”

ТЕЖКА ФОРМА ХЕМОФИЛИЯ А

РАЗВИТИЕ НА ХЕМАРТРОЗИТЕ

 • КРЪВОИЗЛИВ
 • ХРОНИЧЕН СИНОВИТ
 • АРТРОПАТИЯ
 • АНКИЛОЗА

РАЗВИТИЕ НА РАЗВИТИЕ НА МУСКУЛНИТЕ ХЕМАТОМИ

 • КРЪВОИЗЛИВ
 • КОНТРАКТУРА
 • ПСЕВДОТУМОР (ПСЕВДОКИСТА)

ЖИВОТОЗАПЛАШВАЩИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

 • ВЪТРЕЧЕРЕПНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • СТОМАШНОЧРЕВНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • ЕЗИК, ШИЯ, ФАРИНКС
 • ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

 КРЪВОИЗЛИВИ ПРИ:

 • ЗЪБНИ ЕКСТРАКЦИИ
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
  – НЕВРОХИРУРГИЯ

– ОРТОПЕДИЯ

– ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

– КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

 

ЛЕКА ФОРМА ХЕМОФИЛИЯ А

ЛЕКА ФОРМА ХЕМОФИЛИЯ А

 • ТРАВМИ И ОПЕРАЦИИ
 • РАЗЛИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ
 • СЛУЧАЙНО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
 • БЕЗ СЕРИОЗНИ СТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ

АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ

 • МИНАЛИ СПОНТАННИ ХЕМОРАГИИ
 • ПЪРВИ ПРОЯВИ НА ХЕМОРАГИИ
 • МЕНОРАГИИ И МЕТРОРАГИИ
 • МИНАЛИ ТРАВМАТИЧНИ И ОПЕРАТИВНИ ХЕМОРАГИИ
 • КРЪВОИЗЛИВИ СЛЕД РАЖДАНЕ
 • ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА РАНИ
 • ФАМИЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ
 • СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • ПРИЕМАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ
 • ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ
 • ВРЕДНИ НАВИЦИ

ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ НАЧИН НА ОНАСЛЕДЯВАНЕ

ПОЛОВО-РЕЦЕСИВЕН ТИП

 • ХЕМОФИЛИЯ А И В

АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТЕН ТИП

 • БОЛЕСТ НА ВИЛЕБРАНД
 • RENDU-OSLER-WEBER
 • ДИСФИБРИНОГЕНЕМИЯ

АВТОЗОМНО РЕЦЕСИВЕН ТИП

 • ІІІ ТИП БОЛЕСТ НА ВИЛЕБРАНД
 • АФИБРИНОГЕНЕМИЯ
 • ДЕФИЦИТ НА ФАКТОРИТЕ ІІ, V, VІІ, Х, ХІ, ХІІІ
 • ДЕФИЦИТ НА АЛФА-2-АНТИПЛАЗМИН

ФИЗИКАЛЕН СТАТУС ПРИ ХЕМОФИЛИЯ

 • КОЖНИ ХЕМОРАГИИ
 • КОЖНИ ХЕМАНГИОМИ
 • ХЕМАРТРОЗИ И МУСКУЛНИ ХЕМАТОМИ
 • ВИСЦЕРАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • ЖЪЛТЕНИЦА
 • ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ
 • ЛИМФАДЕНОМЕГАЛИЯ
 • ХИПЕРЕЛАСТИЧНОСТ НА КОЖАТА
 • ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ
 • СЕПСИС

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА

АЛГОРИТЪМ

 • СКРИНИРАЩА КОНСТЕЛАЦИЯ ОТ ТЕСТОВЕ
 • ДИФЕРЕНЦИРАНИ ТЕСТОВЕ

СКРИНИРАЩА КОНСТЕЛАЦИЯ

 • АПТВ
 • ПВ
 • ВК
 • ТР
 • ТКУ

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА

СКРИНИРАЩА КОНСТЕЛАЦИЯ

 • АПТВ У
 • ПВ Н
 • ВК Н
 • ТР Н
 • ТКУ Н

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ

 • ФАКТОР VІІІ
 • ФАКТОР ІХ
 • ФАКТОР ХІ
 • ФАКТОР ХІІ
 • ИНХИБИТОРИ

ЛАБОРАТОРНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХЕМОФИЛИЯ А

 • Тежка форма – ниво на фактор VІІІ под 1%.
 • Средно тежка форма – ниво на фактор VІІІ между 1 и 5%
 • Лека форма – ниво на фактор VІІІ между 6 и 30%.

КЛИНИЧНИ ИЗЯВИ СПОРЕД ТЕЖЕСТТА

 • При тежката форма клиничната картина е особено богата и тежка, като хемартрозите са най-типичната изява.
 • При средно-тежката форма проявите са по-леки.
 • При леката форма кръвоизливите могат да настъпят късно, в зряла възраст. Те се провокирани – след екстракция на зъб, травма или операция

ДИАГНОЗА НА ХЕМОФИЛИЯ-А

 • При основната хемостазна констелация от тестове се установява удължено активирано парциално тромбопластиново време (кефалин каолиново време) и нормални стойности на останалите тестове.
 • С количествено определяне на активността на фактор VІІІ се определя както типа на хемофилия (А), така и формата (тежка, средно тежка или лека).
 • При леката форма тестовете за хемостаза може да нормални и диагнозата се поставя само с количественото изследване на фактор VІІІ.
 • Съвременната диагностика позволява да се извършва и пренатална диагностика, както и доказване на носителство на хемофилна наследственост.
 • Етапите на пренаталната диагностика са: амниоцентеза, изследване на хорионни въси, директно изследване на фетална кръв.

Количеството препарат зависи от:

 • Вида на кръвоизлива
 • Формата на хемофилия
 • Времето на полуживот на фактор VІІІ (12 ч!)
 • Възстановяването in vivo на прелятата активност в циркулацията на болния.

Практически ориентир за изчисляване на количеството на фактор VІІІ, което трябва да се приложи на болен от хемофилия А е установения факт, че:

преливането на 1 U/kg телесна маса повишава в циркулацията нивото на фактор VІІІ с 2%.

Препаратите са 2 вида – плазмен и рекомбинантен.

 • Рекомбинантните са все още в ограничени количества, цената им е висока и се препоръчват да се прилагат при следните групи болни:
 • Първи приоритет – нелекувани преди това болни. Тези продукти са с най-рисък риск за пренасяне на инфекции.
 • Втори приоритет – лекувани преди това болни, отрицателни за HIV и HCV.
 • Трети приоритет – позитивни за HIV болни, предпазване от други инфекции.
 • Четвърти приоритет – позитивни за HCV, предпазване от допълнителни инфекции.

Хемофилия В

При нейното лечение се има предвид, че дозите на кг. телесна маса са 1.5-2 пъти по-високи от тези при хемофилия А. Повторните вливания се правят през 24 ч интервали, поради по-дългото време на полуживот на фактор ІХ (18-30 ч!).

Една единица фактор ІХ прелята на килограм телесна маса повишава нивото на фактор ІХ в циркулацията с 1%.

ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕТО

 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА КРЪВОИЗЛИВИТЕ
 • ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТА
 • ПРОТЕКЦИЯ НА ОЗДРАВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЪДЕЩИ УСЛОЖНЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИТЕ

 • КОМПЛЕКСНО
 • СПЕЦИФИЧНО (СПОРЕД ВИДА НА КРЪВОИЗЛИВА)
 • РАННО

НОВОСТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

НОВОСТИ В ПОДХОДА:

ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ
ДОМАШНО, АМБУЛАТОРНО, СТАЦИОНАРНО

НОВОСТИ В ПРЕПАРАТИТЕ:

ПЛАЗМЕНИ ИЛИ РЕКОМБИНАНТНИ

НОВОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО:

ФРАКЦИОНИРАНО ИЛИ ТРАЙНА ИНФУЗИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

 • ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КРЪВОИЗЛИВА
 • ТЕЖЕСТ НА КРЪВОИЗЛИВА
 • ПОЗНАНИЯ НА ПАЦИЕНТА
 • СРЪЧНОСТ НА ПАЦИЕНТА

ПРЕДИМСТВА НА ДОМАШНОТО ЛЕЧЕНИЕ

 • МАКСИМАЛНО РАННО
 • МАКСИМАЛНО ЕФИКАСНО
 • МАКСИМАЛНО ИКОНОМИЧНО

ПОЛЗИ ОТ ДОМАШНОТО ЛЕЧЕНИЕ

 • МАКСИМАЛНО ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
 • ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
 • НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
 • ПО-МАЛКО ОТСЪСТВИЯ ОТ РАБОТА
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ
 • ПО-МАЛКО ОБЕЗБОЛЯВАЩИ СРЕДСТВА

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ

 • ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА
 • ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
 • ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕЙНИНГ

ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • КОИ КРЪВОИЗЛИВИ СЕ ЛЕКУВАТ В ДОМА
 • ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЖИВОТОЗАПЛАШВАЩИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • СЪХРАНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА НА ПРЕПАРАТИТЕ
 • КОМПЛЕКСНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
 • ПРАВИЛА НА АСЕПТИКА И АНТИ СЕПТИКА
 • СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕПАРАТИТЕ
 • КАК СЕ ПРИГОТВЯ ПРЕПАРАТЪТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
 • УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ВЛИВАНЕТО
 • УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ВЕНЕПУНКЦИЯТА

ПРОФИЛАКТИКА НА КРЪВОИЗЛИВИТЕ

 • ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
 • ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
 • КРАТКОСРОЧНА ПРОФИЛАКТИКА
 • ДЪЛГОСРОЧНА ПРОФИЛАКТИКА
 • КОГА ДА ЗАПОЧНЕ
 • ВЕНОЗЕН ДОСТЪП
 • ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОФИЛАК ТИКАТА

ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

 • ЗАПОЧВА СЕ С ЕДНО ВЛИВАНЕ СЕДМИЧНО
 • ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН РЕЗУЛТАТ – 2-3 ПЪТИ СЕДМИЧНО
 • ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ

ПЛАЗМЕНИ:

 • ВИСОКОПРЕЧИСТЕНИ
 • МНОГО ВИСОКОПРЕЧИСТЕНИ
 • ВИРУСНО ИНАКТИВИРАНИ
 • ДВОЙНО ВИРУСНО ИНАКТИВИРАНИ
 • ТРОЙНО ВИРУСНО ИНАКТИВИРАНИ

РЕКОМБИНАНТНИ:

 • ПЪРВА ГЕНЕРАЦИЯ
 • ВТОРА ГЕНЕРАЦИЯ
 • ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЯ

ИЗБОР НА ПРЕПАРАТ ПЛАЗМЕНИ ПРЕПАРАТИ

 • ЕДНАКВА КЛИНИЧНА ЕФИКАСНОСТ
 • ЕДНАКВА СИГУРНОСТ СПРЯМО ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ
 • ПО-НИСЪК РИСК ЗА ИНХИБИТОРИ ?
 • СЛЕДИ ОТ МИШИ ПРОТЕИНИ И ВИРУСНИ ВЕКТОРИ
 • 2 ПЪТИ ПО НИСКА ЦЕНА
 • ПРЕДПОЧИТАНИ ПРИ ITI

ИЗБОР НА ПРЕПАРАТ РЕКОМБИНАНТНИ ПРЕПАРАТИ

 • СИГУРНИ СРЕЩУ HAV, HEV, PARVO B19
 • СИГУРНИ СРЕЩУ ПРИОНИ
 • НЯМА СИГУРНИ ТЕСТОВЕ ЗА HEV И ПРИОНИ В ПЛАЗМА
 • HEV – TRAVELERS DISEASE

ИЗБОР НА ПРЕПАРАТ

 • ПРИ ЕДНАКВА ЦЕНА – ЯСНО
 • ПРИ РАЗЛИКА В ЦЕНАТА – МЕРКИ ЗА ПОНИЖЕНИЕ
 • ЦЕНТРАЛИЗИРАН ГОДИШЕН ТЪРГ
  (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ И КАНАДА)
 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

СИГУРНОСТ НА ПЛАЗМЕНИТЕ

                          ПРЕПАРАТИ

 • ВИРУСРЕДУЦИРАЩИ ПРОЦЕДУРИ

 • ВИРУСИНАКТИВИРАЩИ ПРОЦЕДУРИ

  СОЛВЕНТНО ДЕТЕРГЕНТЕН МЕТОД

   ТОПЛИННА ИНАКТИВАЦИЯ

   НАНОФИЛТРАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ВЪЗРАСТНИ

КРИТЕРИИ:

 • ниво на фактор VIII
 • клинични критерии

РЕЗУЛТАТИ:

 • начало на профилактиката
 • соматичен статус
 • статус на ставите

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХЕМОФИЛИИТЕ

УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО:

 • СИНОВИТИ И АНКИЛОЗИ
 • КОНТРАКТУРИ
 • ПСЕВДОТУМОРИ

УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО:

 • ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ
 • ИНХИБИТОРИ
 • ПРИОНОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ИНХИБИТОРНИ ХЕМОФИЛИИ

 • С РЕКОМБИНАНТЕН ФАКТОР VIIa
 • С FEIBA

ЗЛАТЕН СТАНДАРТ НА ЛЕЧЕНИЕ

 • РЕКОМБИНАНТНИ ПРЕПАРАТИ
 • ПРОФИЛАКТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
 • ЦКЛХ

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

ЛЕЧЕНИЕ НА:

 • КОНКРЕТНИЯ ПАЦИЕНТ
 • ТОЧНИЯ ПРОДУКТ
 • ТОЧНАТА ДОЗА
 • В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИ

 • КЪДЕ ДА СЕ ЛЕКУВА КРЪВОИЗЛИВЪТ
 • С КАКВО КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТ
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА СТАВНИ КРЪВОИЗЛИВИ

 • ДОМАШНО ИЛИ АМБУЛАТОРНО
 • ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ТЕЖКИ ХЕМАРТРОЗИ)
 • 20-30 Е Ф VІІІ/КГ Т МАСА
 • ЕДНОКРАТНО
 • ЛЕД И КОМПРЕСИВНА ПРЕВРЪЗКА
 • ПУНКЦИЯ НА СТАВАТА (РЯДКО)
 • ПОКОЙ И РАННО РАЗДВИЖВАНЕ

ЖИВОТОЗАПЛАШВАЩИ КРЪВОИЗЛИВИ

 • ВЪТРЕЧЕРЕПНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • ЧЕРЕПНИ ТРАВМИ
 • СТОМАШНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ
 • ЕЗИК, ШИЯ И ТЪКАНИ ОКОЛО УСТНА ТА КУХИНА
 • ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТОЗА ПЛАШВАЩИ КРЪВОИЗЛИВИ

 • В ДОМА НА БОЛНИЯ – ПО 50 Е Ф VІІІ/КГ Т МАСА
 • В АМБУЛАТОРИЯТА – ПО 50 Е/КГ (АКО НЕ Е ПРИЛОЖЕН В ДОМА НА БОЛНИЯ)
 • ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
 • ВЕРИФИКАЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО

ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТОЗА ПЛАШВАЩИ КРЪВОИЗЛИВИ

 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ (ДО ЛИПСА НА РИСК ЗА ЖИВОТА)
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ – ПОКОЙ
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ – АНТИ ФИБРИНОЛИТИЦИ

ЗЪБНИ ЕКСТРАКЦИИ

 • АМБУЛАТОРНО ПРОВЕЖДАНЕ
 • ПРЕДИ ЕКСТРАКЦИЯТА ПО 25-30 Е Ф VІІІ/КГ Т МАСА
 • АНТИФИБРИНОЛИТИК ПАРЕНТЕРАЛНО
 • АНТИФИБРИНОЛИТИК ОРАЛНО 7-10 ДНИ

ХЕМАТУРИИ

 • АМБУЛАТОРНО ИЛИ ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ
 • 20-30 Е ФVІІІ/КГ Т МАСА ЕДНОКРАТНО
 • КОРТИКОСТЕРОИДИ ОРАЛНО
 • ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО ТЕЧНОСТИ
 • ПОКОЙ

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 • ТИП И ФОРМА НА ХЕМОФИЛИЯТА
 • ИНХИБИТОРИ
 • ВИД И ОБЕМ НА ОПЕРАТИВНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОПЕРАТИВНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
 • СРЕДНА КРЪВОЗАГУБА

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 • БОЛУСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ЧЕСТОТА НА ИНФУЗИИТЕ СПОРЕД t/2 НА КОАГУЛАЦИОННИЯ ФАКТОР
 • ПОСТОЯННА ИНФУЗИЯ СПОРЕД ЖЕЛАНОТО НИВО И КЛИРЪН СА НА КОАГУЛАЦИОННИЯ ФАКТОР (ИЗЧИСЛЯВА СЕ ПО ФОРМУЛА)

ХЕМОФИЛИЯ А ЛЕКА ФОРМА

     ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИ

DDAVP – DESMOPRESSIN, MINIRHIN, STYMATE,  OCTOSTIM ВЕНОЗНО, ПОДКОЖНО – 0.3 МКГ/КГ ИНТРАНАЗАЛНО 3-4 МКГ ВЪВ  ВСЯКА НОЗДРА

ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ

 • ХЕМАТОЛОГ
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
 • РЕВМАТОЛОГ
 • ОРТОПЕД
 • ФИЗИОТЕРАПЕВТ
 • СТОМАТОЛОГ
 • ПСИХОЛОГ
 • СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ПРИДОБИТИ КОАГУЛОПАТИИ

СИНДРОМ НА ДИСЕМИНИРАНА ИНТРАВАЗАЛНА КОАГУЛАЦИЯ

ДЕФИНИЦИЯ

ДИК синдромът е сложен патологичен процес, в основата на който лежи дисеминирано вътресъдово съсирване на ниво микроциркулация, с възникване на тромбози и кръвоизливи, тъканна хипоксия, ацидоза, водещи до дълбоки нарушения във функциите на различни органи и системи.

ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ

 • Прокоагулационни стимули, действащи на различни етапи на коагулационната каскада:

На ранен етап нахлуване в циркулацията на вещества с активност на тъканен тромбопластин, активиращи външната система на кръвосъсирването.

  На междинен и по-късен етап  – туморни екстракти (активират Х фактор), змийски отрови (протеолитични ензими, които превръщат фибриногена във фибрин).

 • То водят до увреждане на съдовите епители и оголване на колагена (при остри алергични и имунни васкулити). Настъпва агрегация на тромбоцитите и отделяне на тромбоцитния фактор 3 ® активиране на фактор ХII.
 • Фактор ХII се активира и при контакт с чужди повърхности (например екстракорпорално кръвообръщение, аферези, диализи).
 • От увредените съдови ендотели се освобождават и субстанции с активност на тъканен тромбопластин.
 • Грам отрицателни инфекции – ендотоксинемия, която отключва ДИК: чрез директно активиране на фактор ХII (липид А на бактериалните миозахариди го активира директно).
 • Активираният фактор ХII -активира каликреин-кининовата система кинините активират фактор VII и  оттам и вътрешната система на тромбопластинобразуването.
 • Друг механизъм е активиране на външната система, чрез освобождаване на тромбопластин от левкоцитите (особено от моноцитите) при възникнала ентотоксинемия.
 • Грам отрицателни инфекции  ендотоксинемия, която отключва ДИК: чрез директно активиране на фактор ХII (липид А на бактериалните миозахариди го активира директно).
 • Активираният фактор ХII  активира каликреин-кининовата система кинините активират фактор VII и  оттам и вътрешната система на тромбопластинобразуването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФАКТОРИ

Индуцират и повишават тежестта на ДИК:

 • шок;
 •   ацидоза;
 •   хипоксемия;
 •   хиперазотемия;
 •   съдова стаза;
 •   чернодробна недостатъчност;
 •  повишен кръвен вискозитет (дехидратация с  хемоконцентрация).

СИНДРОМ НА ДИСЕМИНИРАНА ИНТРАВАЗАЛНА КОАГУЛАЦИЯ

 • ИНФЕКЦИИ
 • АКУШЕРСКИ УСЛОЖНЕНИЯ
 • ИНТРАВАЗАЛНА ХЕМОЛИЗА
 • ШОК
 • СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
 • ЗМИЙСКИ ОТРОВИ

АКТИВИРАНЕ НА КОАГУЛАЦИЯТА

 • АКТИВИРАНЕ НА ВЪНШНАТА СИСТЕМА
 • АКТИВИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА
 • АКТИВИРАНЕ НА ФАКТОР Х ИЛИ ІІ

ПАТОГЕНЕЗА ПРИ ДИК

 • Образуваните кръвни съсиреци (тромбоцити, еритроцити и левкоцити) запушват кръвотока, с последващи хипоксия и некрози.
 • Еритроцитите, минаващи покрай тромба, се разрушават (микроангиопатична анемия).
 • Активираният фактор ХII активира каликреин-кининовата система.
 • Кинините (дори и в ниска концентрация) имат разностранно биологично действие и предизвикват: вазодилатация (спадане на RR), потискане на миокардната контрактилност, повишен съдов пермеабилитет, болка и т.н.

ОСНОВЕН ПАТОГЕНЕТИЧЕН МЕХАНИЗЪМ

 • Независимо от това кои механизми действат, в циркулацията се образува тромбин, който превръща фибриногена във фибрин.
 • Образуват се фибрин-мономери:
 •  Една част от тях полимеризира и образуват фибринов съсирек,
 •  Друга част от тях се свързват с интактни
 •  Фибриногенови молекули и ранните ФДП (X и Y) като се образуват разтворими фибрин-мономерни комплекси (РФМК).
 • Консумират се и част от останалите фактори на съсирването: факторите V, VIII, ХIII и по-малко: II,VII, IХ и Х факторите.
 • Антитромбин III (АТ III) също се консумира.
 • Отлагането на фибрин в микроциркулацията стимулира локалната вторична фибринолиза.

ФАЗИ НА ДИК СИНДРОМА

1.АКТИВИРАНЕ НА КОАГУЛАЦИЯТА

2.АМПЛИФИКАЦИЯ НА КОАГУЛАЦИЯТА

3.АКТИВИРАНЕ ИЛИ ИНХИБИЦИЯ НА ФИБРИНОЛИЗАТА

ОСНОВНА ТРИАДА ПРИ ДИК

 • Доказва се ниско ниво на циркулиращия плазминоген (поради консумацията му);
 • В циркулацията се установява наличието на повишени количества ФДП;
 • Установява се липсата на системно активирана фибринолиза и дори понижена активност (поради ниското ниво на плазминогена).

ЕТАПИ ПРИ ДИК

 • ПЕРИОД НА ХИПЕРКОАГУЛАЦИЯ: с вътресъдова агрегация на кръвните клетки, активиране на други плазмени ензимни системи (каликреин-кининовата), блокиране на органната микроциркулация (бели дробове, бъбреци, сърце и черен дроб). Тази фаза се развива бурно, за минути и води до тежък шок.
 • Тази първа фаза е не само вътресъдово съсирване, а комплексен протеолитичен взрив, при който се активират и същевременно изчерпват повече или по-малко инхибиторните механизми (АТ III), други плазмени протеолитични системи (каликреин-кининовата, комплементарната, фибринолитичната).
 • ПЕРИОД НА ИЗТОЩЕНИЕ на коагулационните механизми (консумация на факторите I, V, VIII, ХIII и тромбоцитите), а също така и на инхибиторите (АТ III)
 • Натрупване на патологични инхибитори – фибрин деградационни продукти (ФДП).

КЛИНИЧНА КАРТИНА

 • Характеризира се с проявите на основното заболяване;
 • Признаци на хемокоагулационния шок (при острите форми);
 • Блокада в микроциркулацията в органите, с тежка тъканна хипоксия и ацидоза;
 • Настъпва тежка дистрофия и дисфункция на органите, тромбохеморагични прояви.

КЛИНИЧНИ ФОРМИ НА ДИК

Има 2 клинични форми на ДИК  синдрома:

ОСТЪР ДИК

 • Настъпва при бързо нахлуване на коагулационни субстанции (при мастна емболия при счупвания, травматологични операции, остър сепсис, остра хемолиза, ухапване от змии, емболия от околоплодните води). Засягат се белите дробове и бъбреците (бъбречна недостатъчност, белодробен оток).
 • Хеморагичният синдром настъпва във втората фаза на острия ДИК при изчерпване коагулационния потенциал и се проявява в профузни кръвоизливи от матката (акушерска патология), на оперативното поле (при операции), на местата на мускулните и венозни инжекции, множество спонтанни кръвоизливи по кожата и лигавиците, епистаксис, стомашно-чревни хеморагии, хематурия.
 • Изтичащата кръв остава течна и не се съсирва.

ХРОНИЧЕН ДИК

 • Най-често тази форма е протрахирана във времето, с ондулиращ ход;
 • Тя се проявява с кожни хеморагии, епистаксис, хематурия, склонност към суфузии по кожата.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА

 Промените в хемостазата включват:

 • удължено ККВ (ВС);
 • протромбиново време (ПИ- скъсен);
 • Тромбоцитопения с удължено време на кървене;
 • Нисък фибриноген.
 • Положителни проби за ФДП – качествена (етанолов тест по Годал) и количествена (тромбоуелкотест).,
 • Намалено количество на АТ III.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИК СИНДРОМА – ТАКТИКА

 • ЛЕЧЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ
 • ВАРИАНТИ
 1. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И ХИПОФИБРИНОГЕНЕМИЯ БЕЗ ХЕМОРАГИИ
 2. ХЕМОРАГИИ ПРИ ОВЛАДЯН ОТКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ
 3. ХЕМОРАГИИ ПРИ НЕОВЛАДЯН ОТКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ
 4. АКТИВИРАНА ФИБРИНОГЕНОЛИЗА

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИК СИНДРОМА – СТРАТЕГИЯ

 • ЛЕЧЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ
 • АНТИКОАГУЛАНТНО ЛЕЧЕНИЕ

–ХЕПАРИН

–АНТИТРОМБИН ІІІ

–АКТИВИРАН ПРОТЕИН С

 • ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ С КРЪВНИ ПРОДУКТИ
 • АНТИПРОТЕАЗНИ И АНТИФИБРИНОЛИТИЧНИ СРЕДСТВА

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИК

Лечението е в 2 основни посоки

 1. Етиологично лечение: най-важното !
 2. Патогенетично лечение:
 •  В острата фаза – хепарин
 • В хроничната фаза – заместителна терапия с тромбоцити, плазма, АХП и др.

АНТИКОАГУЛАНТНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИК

 • ХЕПАРИН: 80 Е/kg болус, последвано от 15-20 Е/kg/час инфузия
 • НИСКОМОЛЕКУЛНИ ХЕПАРИНИ:

– Clexane – 30 mg/12 часа

– Fragmin – 2500 U/24 часа

 • АНТИТРОМБИН ІІІ
 • ПРОТЕИН С АКТИВИРАН ПРОТЕИН С (РЕКОМБИНАНТЕН)

КРЪВНИ ПРОДУКТИ ПРИ ДИК СИНДРОМ

 • ПРЯСНОЗАМРАЗЕНА ПЛАЗМА
 • ФИБРИНОГЕН
 • КРИОПРЕЦИПИТАТ
 • ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ
 • ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ

АНТИФИБРИНОЛИТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИК СИНДРОМ

ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

 • РАК НА ПРОСТАТАТА
 • АМНИОТИЧНА ЕМБОЛИЯ
 • ОСТРА ПРОМИЕЛОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ

КОГАТО ДРУГИТЕ СРЕДСТВА НЕ СА ПОСТИГНАЛИ ДОБЪР РЕЗУЛТАТ!

Обратно към Вътрешни Болести

Съдържание