ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Дезинсекцията е комплекс от мерки за унищожаване на вредните за човека членестоноги.
В широкия смисъл този термин включва и дезакаризацията – унищожаване на кърлежите.
Основните средства, които се използват за борба с насекомите, са инсектициди (съответно за кърлежите средствата се наричат  акарициди).НАСЕКОМИ С МЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

 • Въшки
 • Бълхи
 • Комари
 • Кърлежи
 • Хлебарки
 • Флеботомуси
 • Мухи

ЗНАЧЕНИЕ

Ролята на насекомите в епидемичния процес се свързва предимно с разпространението на кръвните (трансмисивни) инфекции.

Начини на пренасяне на причинителите:

Специфичен (биологичен) – причинителите се размножават и натрупват.

Механичен начин – причинителите не се размножават.

КОМАРИ

Anopheles

Малария

Culex

Западнонилска треска,

Японски енцефалит

Aedes

Жълта треска

Денга

Зика

ФЛЕБОТОМУСИ

Папатациева треска

Лайшманиози

ВЪШКИ

Дрешна въшка Pediculus humanus corporis

Главова въшка Pediculus humanus capitis

Срамна въшка Phthirius pubis

Петнист и възвратен тиф

БЪЛХИ

Котешката, кучешката бълха

Човешка бълха (Pulex irritans),

Бълхи на сивия плъх (Ceratophylus fasciatus)

Бълхи на черния плъх (Xenopsylla cheopis).

Чума (бубонна форма), ендемичен (миши) тиф, туларемия и др.

ХЛЕБАРКИ

Механични преносители на инфекции

Кафява (германска) хлебарка Blatella germanica – А)

Черна (ориенталска) хлебарка Blatta orientalis – Б)

Американска хлебарка Periplaneta americana – В)

ДОМАШНА МУХА

Механични преносители на причинители на заразни болести – дизентерия, коремен тиф, холера, салмонелози, полиомиелитни вируси, аденовируси, ЕСНО, коксаки и др.; патогенни протозои – Entamoeba histolytica.

КЪРЛЕЖИ

Два разреда със значение за човек: Acariformes (тромбикулидни) и Parasitiformes (иксодови, аргасови, гамазови кърлежи).

Аргасови кърлежи (soft ticks)

род Ornithodorus са специфични преносители на кърлежови спирохетози.(кърлежов възвратен тиф). Неспецифични на туларемия, бруцелоза, също чума, петниста треска на скалистите планини, сезонни енцефалити

Иксодови кърлежи (hard ticks)

Кърлежов менингоенцефалит, Лаймска борелиоза, Марсилска треска, Ку-треска, ККХТ, туларемия и др.

А) Ixodes ricinus; Б) Dermacentor marginatus; В) Hyalomma marginatum.

ВИДОВЕ ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Профилактичната дезинсекция цели да се създадат условия, неблагоприятни за живот и размножаване на членестоногите, а също и да се възпрепятства преминаването им върху хората.

Изтребителната дезинсекция цели унищожаване на членестоногите във всички фази на тяхното развитие. За целта се използват биологични, механични, физични и химични методи

МЕХАНИЧЕН И ФИЗИЧЕН МЕТОДИ

Висока температура (изгаряне, суха топлина, изваряване, пара, изглаждане с ютия на дрехи и постелъчно бельо при въшливост), ултразвук.

Светлоловилки.

Капани с атрактанти и леплива субстанция.

ХИМИЧЕН МЕТОД

Инсектициди

В зависимост от това, на коя фаза от развитието на насекомите действат най-ефективно, инсектицидите биват овоциди, ларвициди, имагоциди.

Според начина на действие:

контактни инсектициди

чревни инсектициди

фумигантно действащи

системно действащи

В зависимост от времетраенето на ефектите, инсектицидите биват с остатъчен ефект или без остатъчен ефект.

Форми на приложение:

Хранителни примамки;

Разтвори от водосмесим прах;

Пудра, гел;

Аерозолни форми (димки, спрейове);

Лепливи субстанции;

Импрегнирани с инсектицид ленти;

Тебишири и др.Основни групи инсектициди:

Хлорорганични съединения (забранени)
Фосфороорганични съединения (ФОС)
Карбаматни съединения.
Пиретрини и синтетични пиретроиди
Неоникотиноиди (забранени)
Регулатори на растежа.
Други химични дезинсектанти
Атрактанти и репеленти

ХЛОРОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

С тях започва ерата на съвременната дезинсекция.

ДДТ (дихлор-дифенил-трихлор-етан), линдан

Устойчиви са на въздействието на различни фактори на външната среда, което удължава остатъчното им действие.

Имат силно изразено кумулативно действие.

Натрупват се в продукти от растителен и животински произход.

Забранени за употреба!  

ФОСФОРОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Предимства пред хлорорганичните:

-по-слаба токсичност и по-бърз разпад в организма,

-по-слаба устойчивост във външната среда, без кумулиране след приложение

-бързо се разрушават при термична обработка.

-с висока инсектицидна активност и селективност в механизма на действие.

Налице е ефективна противоотрова – атропин.

КАРБАМАТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Контактни инсектициди подходящи за пълзящи насекоми!

Подходящи са за акарициди, също и като нематоциди (кръгли червеи).

Реализират действието си, проявявайки антихолинестеразна активност.

Подобно на ФОС добър антидот спрямо тях се явява атропина.

ПИРЕТРИНИ И СИНТЕТИЧНИ ПИРЕТРОИДИ

Пиретрините са естествени природни продукти от цвета на хризантемовите растения, а пиретроидите са техните аналози, добити по химични технологии (естери на висши алкохоли с хризантемните киселини).

Пиретроидите са най-разпространената и широко използвана група препарати в момента!

 • Бърз knock-down ефект при минимален остатъчен ефект.
 • Работните разтвори бързо се разграждат от светлина, топлина и влага, което ги прави екосъобразни.
 • Имат широк спектър на биоциден ефект, включително акарициден и ларвициден.
 • Биоцидната активност е 10-15 пъти по-висока от тази на препаратите с АДВ ФОС.
 • Нямат кумулативно невротоксично действие,
 • Не са летливи и опасността от попадане в дихателната система (освен като аерозолни форми) е малка;
 • Не се резорбират през кожата и нямат отдалечени ефекти върху човешкия организъм (увреждане на репродукцията, мутагенен и канцерогенен ефект).

РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА

Изкуствени аналози на естествените ювенилни хормони, които осигуряват нормалния растеж.

Блокират развитието на насекомите от една фаза в друга. По този начин не се стига до възрастните форми – имаго.

Дифлубензуронинхибира хитиновия синтез при изграждането на хитиновата обвивка на ларвите.

АТРАКТАНТИ

Средствата, които привличат насекомите, са атрактанти. С тях се цели повишаване ефекта на дезинсекционното средство, към което се добавят.

Атрактантите са в тясна връзка с физиологични състояния – търсене на храна, копулиране, яйцеснасяне.

Етерични масла като валериан, кантаридин, амоняк, оцетна киселина, бутилов спирт и др. при определена концентрация са силно привлекателни за мухите.

Захар или мед (6-7 %) в примамките също е добър атрактант за мухи, хлебарки и мравки.

Полови хормони – феромони.

Светлина.

РЕПЕЛЕНТИ

Репелентите са вещества, служещи за отблъскване на насекомите от хората.
Прилагат се под форма на разтвори, кремове, аерозоли.
Основно в практиката са се утвърдили фталовите съединения – естери на фталовата киселина, и преди всичко диметилфталат, дибутилфталат и дителтолуамид (ДЕТ
Нафталинът и Лавандулата са известни с отблъскващите си свойства спрямо молците.
Етерични масла (цитранелол) – прогонва комарите

 

Обратно към Епидемиология

Дезинфекция и Стерилизация

Съдържание