ДЕРАТИЗАЦИЯ

ЗНАЧЕНИЕ НА ГРИЗАЧИТЕ

Резервоар и източник на зараза при редица инфекциозни и паразитни заболявания.

Чрез своите екскременти (фекалии, урина) и косми  контаминират околната среда, храна, вода.

В убежищата си съжителстват с различни видове ектопаразити (бълхи, кърлежи, флеботомуси).

Причиняват икономически щети.

Могат да нарушат нормалния трудов процес и да усложнят битовите условия.Разред Rodencia:

Подразред Myomorpha (мишеподобни – плъхове, мишки и полевки);

Подразред Sciuromorpha (катерицоподобни);

Подразред Hystrichomorpha (морско свинче, бодливо свинче).

Най-голямо медицинско и стопанско значение за човек имат мишеподобните гризачи:

Екзосинантропни;

Хемисинантропни;

Синантропни.

СИНАНТРОПНИ ГРИЗАЧИ

Живеещи в близост до човека и главно за сметка на него.

СИВ ПЛЪХ “Rattus Norvegicus”    ‘’Brown rat”

ЧЕРЕН ПЛЪХ “Rattus rattus”   “Black rat”

ДОМАШНА МИШКА “Mus musculus”   “The House Mouse”

Контрол на вредните гризачи

Дератизация – система от изтребителни и профилактични мероприятия, насочени към снижаване числеността на гризачите на ниво, безопасно за хората в икономическо, хигиенно и епидемиологично отношение, с минимална нанесена вреда на обкръжаващата среда.

Родент контрол – замества “дератизация”

Мерките, които се провеждат, са два вида: профилактични и изтребителни.

Профилактични мероприятия – целят ограничаване на местата за развитие и разпространение на гризачите.

Изтребителни мероприятия – намаляване числеността на популациите им.

Профилактични мероприятия

Имат за основна задача създаване и поддържане на такива условия, които не допускат проникването и/или заселването на синантропните гризачи в постройките.

Санитарно-хигиенни;

Строително-технически;

Агротехнически.

Профилактичните мерки са основни и имат голямо значение. Ако те не са проведени в достатъчен обем, не могат да се очакват добри резултати от изтребителната дератизация.

Изтребителни мероприятия

Механичен (капани) и химичен метод (родентициди).

Механичен метод – убиващи и живоловни капани.

Родентициди (от „родент” – гризачи и „цидес” – убийство):

Газови родентициди

Неотровни родентициди

Бързодействащи (акутни и субакутни) родентициди

Бавнодействащи родентициди:

Антикоагуланти от първо поколение

Антикоагуланти от второ поколение

Бързодействащи родентициди

Предизвикват летален ефект от 30 min до 24-ия час.

Смъртта настъпва вследствие блокиране на ЦНС, парализа на сърдечната дейност и дишането, остра бъбречна недостатъчност.

Цинков фосфид, кастрикс, флуорацетамид, сцилирозид и др.

Ограничено приложение на съвременния етап:

Опасност от нещастни случаи с отравяне на хора и животни.

Възможни отравяния на полезна фауна – птици, дивеч.

Ефектът на отравянето настъпва бързо и популацията си изгражда реакция на отблъскване.

БАВНОДЕЙСТВАЩИ РОДЕНТИЦИДИ

Признати като най-ефикасни средства за дератизация.

Предизвикват смъртоносни, но безболезнени кръвоизливи дни след приемането на отровната примамка.

Механизмът на действие се свежда до предизвикване на смущения в кръвосъсирването чрез блокиране на синтеза на витамин К-свързаните фактори на кръвосъсирването и поява на масови кръвоизливи.

Смъртта настъпва към 7-10 ден при препаратите от първата генерация и към 3-5 ден при втората генерация.

Поради липса на болезненост при кръвоизливите и продължителността на хроничното отравяне, у плъховете не се създава условен рефлекс за свързване на болестното им състояние с консумираните примамки.

Най-важното предимство на антикоагулантите, свързано с безопасността, е наличието на мощен антидот – витамин К !

Поради забавеното им действие, при случайно поглъщане от хора, даването на вит. К може да предотврати отравянето.

Антикоагуланти от първо поколение

Внедрени са от началото на 50-те години на ХХ век.
АДВ: хидрооксикумарин, куматетралил.
Отличителна специфика на прилагането е, че се разчита на кумулиране на ефекта.
За да се постигане кумулация, са необходими няколкократни (поне два) приема.

Антикоагуланти от второ поколение

Синтезирани след 1975 г.

АДВ: дифенакум, бродифакум, бромадиолон, флокумафен, дифетиалон.

За да се реализира механизмът на действие е достатъчен еднократен прием и смъртта на гризачите настъпва по-бързо (до няколко дни след приема).

Използват се в сравнително по-ниски концентрации (обикновено 0,005%), което е важно предимство, защото намалява значително рисковете от отравяния на хора и животни.

ФОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни примамки – съдържат хранителна основа и АДВ.

зърнени примамки, пелети, парафинови блокчета, гранулат, паста.

залагат  задължително в дератизационни тунели и дератизационни кутии, за да се ограничи случаен контакт на хора и животни с отровите.

Течни примамки

Контактни примамкиОбратно към Епидемиология

Дезинсекция

Съдържание