ИМУНОПРОФИЛАКТИКА В Р.БЪЛГАРИЯ

Видове имунизации:

 1. Задължителни планови имунизации.
 2. Целеви имунизации.
 3. Препоръчителни имунизации.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ

 • Задължителни имунизации:

(Съгласно имунизационния календар на РБългария)

-Туберкулоза

– Дифтерия

– Тетанус

– Коклюш

– Хемофилус инфлуенце тип В

– Пневмококи

-Полиомиелит

– Морбили

– Епидемичен паротит

– Рубеола

– Вирусен хепатит В

имунизационен календар 01.07.2014

Навършена възраст Имунизация против Ваксина Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит тип В Рекомбинантна хепатит В ваксина Енжерикс мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
От втори месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Инфанрикс хекса мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Трети месец Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
От Четвърти месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Инфанрикс хекса мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Шести месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Инфанрикс хекса мускулно, 0,5 мл
Седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет месеца Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина  Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс подкожно или мускулно, 0,5 мл
От осемнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В Пентаксим или Инфанрикс-IPV + HIB мускулно, 0,5 мл
Шест години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина Тетрексим мускулно, 0,5 мл
Седем години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
Единадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс подкожно или мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0,5 мл

Имунизацията се счита за завършена при:

 • три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б (В случаите, когато се прилагат многокомпонентни ваксини, съдържащи рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, приемите на рекомбинантната ваксина срещу хепатит тип Б са четири);
 • три приема комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с ацелуларна коклюшна компонента и дифтерийна компонента с пълна имуногенност (ДТКа);
 • три приема инактивирана полиомиелитна ваксина (Пи);
 • приема конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ);
 • три приема конюгирана ваксина срещу пневмококови инфекции;
 • един прием триваксина морбили-паротит-рубеола.

ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВАКСИНАЦИИ

 • Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания
 • Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист.
 • Отлагането се отразява в обменната карта на новороденото и в ЛАК на лицето, отложено от имунизации.
 • Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца.
 • Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия.

ИМУНИЗАЦИИ

Извършват се от:

– личните лекари;

– лекарите обслужващи новородените;

– имунизационен кабинет в РЗИ и НЦЗПБ;

– здравни кабинети в училища и детски градини;

– друго лечебно заведение

 • Организацията, ръководството и контролът на дейностите по планиране, снабдяване, съхранение, прилагане, изразходване и отчитане на биопродуктите се извършва от:

–Министерството на здравеопазването – на национално ниво;

–Регионалните здравни инспекции – на областно ниво

Планиране на задължителните имунизации:

 • Личните лекари изготвят и предоставят в РЗИ:
 • годишен план за следващата календарна година за броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица от обслужвания от него контингент;
 • заявка по вид и количество за необходимите биопродукти и технически средства за тяхното приложение;
 • Лечебните заведения за болнична помощ, в структурата на които има родилно отделение изготвят и представят в съответната РЗИ ежегодно:

–годишен план за следващата календарна година за броя на подлежащите на задължителни планови имунизации въз основа на очакваната раждаемост;

–заявка по вид и количество за необходимите биопродукти и технически средства за тяхното приложение;

 • Лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, в които се извършват имунизации срещу бяс изготвят и представят в съответната РЗИ ежегодно годишна заявка за следващата календарна година за необходимите количества ваксина срещу бяс, изготвена на база изразходваните количества от ваксината през предходната година и първото шестмесечие на настоящата.
 • Ежегодно, РЗИ изготвя годишен план за следващата календарна година за необходимите биопродукти и технически средства за приложението им за имунизации и реимунизации на подлежащите лица срещу Кримска-Конго хеморагична треска и коремен тиф, изготвен на база ендемичност и заболяемост през предходната година.

1.Регистрация на проведените имунизации в:

a)“Книга за профилактични имунизации и реимунизации” по образец;

b)имунизационен паспорт в здравноосигурителната книжка;

c)епикриза или обменната карта (за новородените);

d)амбулаторен лист (бланка МЗ-НЗОК № 1).

e)личната амбулаторна карта (само за лица без личен лекар)

2.Приложените серуми и имуноглобулини се вписват в ЛАК.

 • Лекарите, които прилагат биопродукти:

съхраняват биопродуктите при температура от +2 °С до +8 °С;

прилагат биопродукти само в срока им на годност;

спазват указанията за приложение на биопродуктите;

прилагат биопродуктите само след медицински преглед в деня на имунизацията;

правят външен оглед на опаковката преди прилагане;

прилагат биопродуктите само с технически средства за еднократна употреба;

спазват правилата на безопасната инжекционна практика;

регистрират, съобщават и проследяват местните и общите реакции след приложението на биопродуктите;

при възникнали затруднения в оценката на туберкулиновата алергия (проба Манту) изпращат лицата за консултация.

Отчет на проведените имунизации:

– Всички извършени задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика се отчитат в РЗИ от лекарите чрез изпращане на сведение по образец за  извършените имунизации до РЗИ на всеки 3 месеца.

– при нежелани реакции – попълване и изпращане на “Съобщение за проучване на нежелани реакции след ваксинация” до регионалната РЗИ.

 

ЦЕЛЕВИ ИМУНИЗАЦИИ

– Бяс

(ухапани или контактували с болно животно; лица с професионален риск от заразяване – ветеринари, горски работници, ловци и др.)

  – Кримска-конго хеморагична треска

(лица с професионален риск от заразяване – военнослужещи, селскостопански работници, медицински персонал в ендемичен район)

  – Коремен тиф

(персонал и пациенти в домове за медико-социални грижи, домове за възрастни хора с увреждания, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ

 • Препоръчителни имунизации и реимунизации са:

–срещу заболяванията от групата на задължителните, в случаите когато се прилагат на лица във възрастови групи извън посочените в имунизационния календар,

–срещу заболяванията от групата на целевите имунизации в случаите когато се прилагат на лица, извън посочените рискови групи,

–срещу следните заболявания: жълта треска, хепатит А, ротавируси, човешки папиломен вирус, грип, менингококови инфекции, пневмококови.инфекции.

 • Препоръчителните имунизации и реимунизации се извършват срещу заплащане в Имунизационния кабинет при НЦЗПБ, в имунизационните кабинети на РЗИ и в лечебни заведения.

1.Полиомиелит

неимунизирани лица, заминаващи за рискови страни

2.Коклюш

за реимунизация на лица над 12-годишна възраст и младежи при пропуски в имунизацията възрастни лица в близък контакт с кърмачета

3.Морбили-паротит-рубеола

лица родени преди 1991

4.Рубеола

неимунизирани и неболедували подрастващи и млади жени

5.Хепатит В

родени преди 1992, медицински работници, студенти по медицина, носители на HIV, служители на армията и полицията, контактни на носители на HBsAg, пациенти на хемодиализа и с хронични чернодробни заболявания, хомосексуалисти, пътуващи в ендемични райони

6.Бяс

при заминаване за страни, които са ендемични за бяс.

7.Коремен тиф

лица, извън включените в групите за целева имунизация, при заминаване за страни, които са ендемични за коремен тиф.

8.Жълта треска

заминаващи в ендемични райони

9.Вирусен хепатит А

Възрастни и деца над 12-месечна възраст., лица с професионален риск  (работещи в лаборатории, в чистотата, в общественото хранене), заминаващи в ендемични райони, пациенти с хронични чернодробни заболявания, за ограничаване на епидемични взривове

10.Хемофилус инфлуенце тип В

За деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г.

При риск от инвазивна инфекция

11.Ротавирусна инфекция с жива ваксина

за профилактика на ротавирусен гастроентерит при деца на възраст от 6 до 24 седмици.

12.Човешки папиломен вирус

за момичета във възрастовата група 12 – 18 години преди започване на полов живот, с възможност за приложение на жени до 25 години.

13.Пневмококови инфекции

a)конюгирана пневмококова ваксина

деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г.

a)полизахаридна пневмококова ваксина

лица, навършили 65 години.

Възрастни и деца над 2 години:

–с повишен риск от пневмококова инфекция, поради хронични заболявания

–с хронично изтичане на ликвор

–с функционална или анатомична аспления

–с понижена имунна реактивност

носители и болни от НIV

14.Грип

всички лица над 65 год., пациенти с хронични заболявания, лица живеещи в организирани колективи, лица с професионален риск – медицински персонал, служители в армията и полицията, транспортни работници, Всички, които са в контакт с лица, изложени на повишен риск от усложнения след заболяване от грип

15.Менингококова инфекция

пътуващи в ендемични райони и до Мека, Саудитска Арабия

студенти, на които предстои обучение в страни, в които има изискване за имунизация с менингококова ваксина.

При възникване на епидемични взривове, причинени от менингококи от серогрупа А или С.

 

Обратно към Епидемиология

Имунитет и Имунопрофилактика

Съдържание