Електрически ток
Епидемиология

 • Сравнително рядко, но може да доведе до тежко увреждане на различни органи и системи с трайни остатъчни поражения.
 • Смъртността е 0.54 на 100 000
Поражения от електрически ток и мълния

Закон на Joule – Q=I2RT

Закон на Ohm – I=V/R

 • Интензитета на тока – I (mA)
 • Напрежението – V (V)
 • Съпротивлението на тъканите – R (Om)
 • Площта на контакт – S (m2)
 • Времето на контакт – T

Интензитет на тока

 • Праг на усещане – 0.5-2 mA
 • Болка – 1-4 mA
 • Мускулна контракция и тетания – 6-22 mA
 • Спиране на дишането – 18-30 mA
 • Гърч на диафрагмата – 30-100 mA
 • Мъждене на камерите – 70-4000 mA
 • Камерна асистолия – над 2000 mA

Напрежение

Нисковолтажен – под 1000 V:

 • Незначителни изгаряния;
 • Мъждене на камерите.

Високоволтажен – над 1000 V:

 • Тежки изгаряния;
 • Фрактури и травматизъм;
 • Рабдомиолиза и остра бъбречна недостатъчност.

Време и площ на действие

 • Уврежданията са правопропорционални на нарастването на времето и площта на действие на електрическия ток.

Съпротивление на тъканите

Влажната кожа е с по-ниско съпротивление от сухата.

По своето съпротивление, тъканите се подреждат по следния начин:

 • Кости > Мастна тъкан > Сухожилия > Кожа > Мускули > Кръв > Нервни окончания.
 • Скоростта на движение на електрическия ток е в обратен ред.

Локални поражения

 • Локални кожни изгаряния на входа и на изхода
 • Обикновено липсва болка.
 • Особено опасни са в областта на устната кухина.

Поражения на ЦНС

При 50% от висоволтажните има нарушения:

 • Преходна загуба на съзнание;
 • Неспокойствие, обърканост;
 • Гърчове;
 • Квадриплегия, хемиплегия, парестезии;
 • Афазия и нарушения във виждането;
 • Степенни нарушения в съзнанието и кома.

Поражения на гръбначния стълб и мозък

Множествени фрактури на прешлените!

Късни последици:

 • Възходяща парализа;
 • Пълно или частично нарушена сетивност и моторика;
 • Трансверзален миелит.

Поражения на дихателната система

Остра дихателна недостатъчност:

 • Подтискане на дихателния център;
 • Ларингоспазъм;
 • Тетания и/или парализа на дихателната мускулатура;
 • Инхалация на озон или на СО – раздразнена лигавица, белодробни кръвоизливи и оток.
 • Нарушена цялост на плеври, бронхи и белодробната тъкан.

Поражения на ССС

Остра помпена недостатъчност поради:

 • Директно увреждане на миокарда – ОМИ най-опасно е хоризонталното, трансторакално преминаване – ръка/ръка, по-безопасни са вертикалните – ръка/ крак или крак/крак;
 • Ритъмни нарушения – асистолия (първична или вторична), камерно мъждене; R върху Т феномен;
 • Нарушения в провеждането – блокове;
 • Съдови увреждания – късни тромбози или аневризми, коронароспазъм.

Поражения на скелетно-мускулната система

 • Фрактури в резултат на мускулната тетания
 • Разместване на раменната става
 • Изгаряне на мускулни групи и остеонекроза
 • Последваща рабдомиолиза и миоглобинурия
 • Остра бъбречна недостатъчност: Директно засягане на паренхима и съдовете; Рабдомиолиза и миоглобинурия.

Поражения на ГИТ

 • Съмнения при изгаряния в областта на коремната стена или травма.
 • Остри язви на стомаха
 • Синдром на коремния компартимент

Нарушения в кръвосъсирването

 • Дължат се на термичната травма или тъканната некроза.
 • Дисеминирано вътресъдово съсирване, като следствие от хипоксията, съдовата стаза и нарушенията на съдовата стена, рабдомиолизата и освобождаването на прокоагуланти.

Поражения на ухото

 • Късни поражения от кръвоизливи в тъпанчевата мембрана, средното ухо, мастоидити, тромбоза на синусите, менингит, мозъчен абсцес;
 • Незабавна или по-късна загуба на слуха.

Поражения на очите

 • Травми на окото;
 • Образуване на катаракта – от седмица до година;
 • Отлепване на ретината, изгаряне на лигавицата;
 • Вътреочни кръвоизливи и тромбози;
 • При имплантирани лещи – промяна в консистенцията им.

Особености на поведението

 • Осигурете безопасност на пациента и екипа
 • ОТСТРАНЕТЕ ИЗТОЧНИКА
 • Известете за инцидента

Алгоритъм на поведение

Внимание:

 • Огледайте за други кабели.
 • Отдалечете се най-малко на 3 m при наличен кабел.
 • Може да настъпи повторен електрически удар!
 • Пострадалият може да извършва произволни активни движения!
 • При волтаж над 600 V, сухото дърво и гумените обувки могат да станат електропроводими!
 • Пострадали в лек автомобил, при контакт с ел. ток, могат да бъдат поразени след излизане от колата, при стъпване на земята.

Доболничен период

Основно поддържане на живота:

 • А – Осигурете проходимост на дихателните пътища при задължителна стабилизация на шийните структури на гръбначния стълб.
 • B – Осигурете ефективна вентилация и оксигенация.
 • C – Осигурете на ефективно кръвообращение.
 • Премахнете всички дрехи, които повишават риска от допълнителна термична травма.
 • Изчакайте пристигането на специализиран екип на Спешния център.

Разширено поддържане на живота:

 • D – Осигурете стабилен венозен път и започнете провеждането на инфузионно лечение с начална скорост – 20-40 ml/kg.
 • E – Направете ЕКГрама.
 • F – Лечение на възникналите ритъмни или проводни нарушения.
 • Понякога ранната ендотрахеална интубация (ЕТИ) е решаваща, поради възможността за нарушена проходимост на ДП от отока на тъканите при термична травма.

Транспорт в подходящо положение.

Винаги видимите поражения са по-незначителни от вътрешните!

Всички пострадали от 120/240 V, при които не се откриват анамнестични данни за заболяване на ССС, клинична симптоматика, отклонения в показателите от лабораторния анализ и патологично променено ЕКГ, могат да бъдат дехоспитализирани.

Всеки пациент със сърдечно заболяване, прекарал удар от електрически ток, трябва да бъде хоспитализиран и наблюдаван за 24 часа, поради опасността от късни миокардни поражения.

Проверяване на венозния път и продължаване на започнатото инфузионно лечение.

Лабораторен скрининг

 • ПКК
 • Електролити
 • Биохимия – креатинин, урея
 • Урина – цвят, рН, специфично тегло, хемоглобин.
 • Изоензими, CPK, тропонин.
 • Миоглобин в серума и урината.
Други
 • ЕКГ, ЕЕГ
 • Образна диагностика
 • Хирургическа обработка на тъканите
 • Инфузионна терапия
 • Антибиотико и серопрофилактика или лечение
 • Проследяване за късни увреждания на миокарда – до 24 h.
 • Проследяване за рабдомиолиза и остра бъбречна недостатъчност.

Особено внимание при

Бременни:

 • Задължителен мониторинг и образно изследване на плода.
 • Ехографски мониторинг на 4 h при жени>20-24 г.с.
 • Проследяване за 24 h при степенни промени в съзнанието, отклонения в ЕКГ или предшестваща сърдечна патология.
 • Ехографски контрол на плода при постъпването и на всеки 2 седмици.

Пострадали с импланти:

 • Изкуствени лещи;
 • Пейсмейкър;
 • Стави.

Рабдомиолиза

 • Алкализирането с NаHCO3 предпазва от кристализиране на Миоглобин в бъбречните тубули.
 • Поддържането на диуреза над 100 ml/h води до прочистване на тубулите от Миоглобин.
 • Уместно е да се приложи осмотична диуреза с Mannitol 18%.

Входящи и изходящи места по крайниците

 • При пораженията от електрически ток могат да засегнат няколко органа и системи едновременно.
 • Електрическият ток може да причини поражения на места, които са различни от входящите и изходящи.

Мълния

Епидемиология

 • По време на транспорт с кола, самолет, лодка
 • Честота – 0.5 / 1 000 000
 • Преживяемост – 70-90%
 • Усложнения – при 75% от преживелите.
 • Общия брой на смъртните случаи при поражения от гръмотевици е 1000 годишно.

Поражения на ЦНС

 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Временна парализа на долните крайници
 • Гърчове
 • Мозъчни кръвоизливи
 • Мозъчен оток
 • Увреждане на малки съдове и неврони.
 • Автономна дисфунция – мидриаза, анизокория
 • Фрактури на прешлени: Директни; От мускулната тетания или вторична травма

Поражения на ЦНС и гръбначния мозък

Късни промени:

 • Мускулни болки, главоболие, гадене, повдигане
 • Обърканост, нарушения в паметта
 • Световъртеж и нарушен баланс, Паркисонов синдром
 • Късни личностни промени, депресия, хронична болка

Поражения на дихателната система

Спиране на дишането и остра дихателна недостатъчност поради:

 • Засягане на центъра на дишането;
 • Тетаничен спазъм на дихателната мускулатура.

Поражения на ССС

Асистолия;

Камерно мъждене;

Катехоламинова или автономна стимулация:

 • Тахикардия;
 • Хипертензия;
 • Неспецифични ЕКГрафски промени: Удължен QT интервал; Инверсия на Т.
 • Коронарен спазъм, миокардна некроза (рядко) или перикарден излив.

Сърдечният ритъм може да се възстанови спонтанно!

Поражения на очите

 • Катаракта
 • Кръвоизливи, отлепване на ретината, увреждане на очния нерв

НИКОГА НЕ ОЦЕНЯВАЙТЕ МОЗЪЧНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ ПО СЪСТОЯНИЕТО И ФОТОРЕАКЦИЯТА НА ЗЕНИЦИТЕ!

Поражения на слуховия апарат

 • Разкъсване на тъпанчевата мембрана
 • Шум в ушите, нарушен слух, атаксия, нистагъм световъртеж.

Кожни промени

Фигури на Lictenberg:

 • Повърхностни шарки тип листа
 • Изчезват след 24 h.
 • Патогномонични при поражения от светкавица.

Алгоритъм

Осигурете безопасност на спасяващия и на спасявания:

 • Проверете, дали пораженията не са от електрически кабел
 • Потърсете около вас за белези на светкавицата
 • Пострадалите често са повече от един!

Осигуряването на проходими ДП може да бъде затруднено, ако има поражения в областа на врата и лицето. Необходима е ранна ЕТИ, поради риска от тежък оток на меките тъкани.

Чести са травмите на главата и шията, което налга имобилизация на шийните структури.

Мулскулната парализа може да продължи няколко часа, което налага провеждането на механична вентилация.

Камерното мъждене е най-често срещаното ритъмно нарушение при АС. Налага незабавна дефибрилация. Асистолията е по-честа при DC.

Премахнете тлеещите дрехи, за да предпазите от термична травма.

Осигурете венозен източник и започнете адекватно инфузионно лечение. Поддържайте добра диуреза, с възможности за подобряване на отделянето на миоглобин, калий и други продукти на тъканния разпад.

Провеждане на ранно кислородолечение.

Проследяване на основните жизнени функции.

Внимателен оглед и транспорт

Може да се наложи ранна хирургична обработка, поради тежките изгаряния, като тенденция към синдром на притискане при циркулярни изгаряния, налага спешна фасциотомия.

Допълнителни изследвания

 • Образни изследвания
 • ПКК
 • Електролити, Кръвнозахарно ниво
 • Урея, Креатинин, Креатинфосфокиназа
 • Миоглобин в урината
 • ЕКГ
 • Образни изследвания
 • Функционални изследвания
 • Невропсихологично проследяване за постравматична адаптация.

При бременни жени

Увреждания и загуба на плода могат да настъпят дори при минимални травма на майката.

Задължително провеждане на ехографско образно проследяване на 4 h:

 • Маточна активност;
 • Фетална сърдечна честотата (ФСЧ).

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание