Епилептичен статус

Определение

 • Ретроспективна диагноза, направена на базата на генерализирана клонично-тонична гърчова симптоматика и/или електрографски регистрирана гърчова активност с продължителност от 5 или повече минути.
 • При пациента може да е налице втори гърч, без възстановяване на съзнанието.
 • Повтарящи се гърчове за повече от 30 min.

Опитите с животни през 1970-те и 1980-те показват, че тежките увреждания на невроните настъпват след 30 min гърчова активност, дори при подържане на нормални параметри на дишането и хемодинамиката.Колкото по-дълго продължава гърчът, толкова:

 • По-малка е вероятността за спонтанното му прекъсване.

 • По-затруднен е контрола му.

 • По-висок е рискa от повишена заболеваемост и смъртност.
Етиология

Механична травма

Хипоксия/исхемия на мозъка

Инфекция

Метаболитни:

 • Нарушения в изогликемията
 • Диселектролитемия
 • Чернодробна недостатъчност

Медикаментозна:

 • Theophylline
 • Алкохол
 • Cocaine

Тумори

Удар от електрически ток

Хипер/хипотермия

Остра дихателна недостатъчност

Хипоксия и хиперкарбия:

 • Хиповентилация:

−Ригидност на гръдния кош, поради мускулния спазъм.

 • Хиперметаболизъм:

−Повишена кислородна консумация и продукция на въглероден диоксид.

 • Нарушена проходимост на ДП
 • Неврогенен белодробен оток?

Декомпенсирана ацидоза:

 • Дихателна
 • Метаболитна (лактатна):

−Нарушена тъканна оксигенация

−Ускорен метаболизъм

Сърдечносъдова недостатъчност

Повишен симпатикусов тонус:

 • Тахикардия
 • Хипертония
 • Повишено ЦВН
 • Изчерпване:

–Хипотония

–Хипоперфузия

Поведение

В зависимост от продължителността:

 • 0 минути
 • До 5 минута
 • До 10 минута
 • До 30 минута
 • До 60 минута
 • До 80 минута

0 Минута

Осигуряване на проходими дихателни пътища.

Осигуряване на ефективна вентилация и адекватна оксигенация.

Осигуряване на ефективнo кръвообращение.

Правилно позициониране на пациента.

Кратка анамнеза:

 • Предишни гърчове
 • ЧМ Травма
 • Медикация
 • Интоксикации
 • Инфекции
 • Хипотензия
 • Неоплазми
 • Нарушена коагулация
 • Психични отклонения
 • Бременност

Соматичен статус:

 • Нарушения във функциите на жизненоважните органи и системи.
 • Температура
 • Травма на главата
 • Обриви
 • Иктер

Соматичен статус:

 • Менингизъм
 • Папиледема
 • Следи от убождане
 • Пейсмейкър
 • Хистерия – стискане на очите, проба с ръката

Осигуряване на венозен източник

Кислородотерапия

Транспорт при възможност

5 Минута

 • Glucose – 50% 1-3 ml/kg iv
 • Naloxone – 0.1 mg/kg iv до max 2 mg само при анамнеза за опиати
 • Vitamine B1 – Thiamine – 200 mg
 • NaCl 3% 5 ml/kg iv – при хипонатриемия
 • Calcium Chloride 20-25 mg/kg iv – само при ниски нива на серумния калций.

Лабораторни изследвания:

 • ПКК
 • Кръвна захар, биохимия и електролити – Na, Ca, Mg, PO4
 • КАСтатус и артериални кръвни газове
 • CPK
 • Токсини в кръв и урина
 • Чернодробни тестове и амоняк
 • Ликвор
 • Нива на антиконвулсанти

10 Минута

Бензодиазепини:

 • Diazepam:

−0.2-0.3 mg/kg до 2 mg/kg/24 h iv

−0.5 mg/kg pr

 • Midazolam:

−0.05-0.3 mg/kg+0.05 mg/kg/h

 • Phenytoin:

-18-20 mg/kg/24 h със скорост до 0.5 mg/kg/min

30 Минута

 • Phenobarbital:

20 mg/kg iv със скорост до 1 mg/kg/min

Бензодиазепини:

 • Diazepam – 2 mg/kg/24 h iv
 • Midazolam – 0.05-0.3 mg/kg+0.05 mg/kg/h
 • Образно изследване на гръдния кош
 • Образно изследване на главата и главния мозък
 • Лумбална пункция
 • EEГ

60 Минута

 • Медикаментозно индуцирана кома с:

Thiopental – 5 mg/kg + 0.5 – 1 mg/kg/h iv

 • Респираторен мониторинг – при нужда механична вентилация
 • Хемодинамичен мониторинг
 • Антидекубитална профилактика

80 Минута

Обща анестезия:

 • Isoflurane
 • Propofol – 1-2mg/kg bolus + 2-10mg/kg/h iv
 • Thiopental – 3-5mg/kg bolus + 3-5mg/kg/h iv

Нервно-мускулна блокада:

 • Недеполяризиращи мускулни релаксанти

Анестезията продължава за 12−24 h след последния доказан гърч

Неврологичен мониторинг

 • Задължителна преоценка на терапевтичната активност на всеки 12 h.
 • EEГ

Общи грижи

 • Ендотрахеална интубация или ранна трахеостомия
 • Механична вентилация
 • Непрекъснат хемодинамичен мониторинг
 • Антидекубитална профилактика
 • Поддържане на хомеостазата
 • Антитромботична профилактика
 • Серумен медикаментозен мониторинг

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание

Епилепсия