УДАВЯНЕ
Определение

Първично нарушение на дихателните функции, като резултат от поставянето на дихателната система в течна среда.

Най-важните фактори, определящи изхода при удавяне са тежестта и продължителността на хипоксията.Епидемиология

 • На час от удавяне загиват 40 човека.
 • Годишно загиват 372 000 души.
 • По-често е в развиващите се страни.
 • Мъжете са повече от жените.
 • Най-често са деца, които не знаят да плуват. Втора по честота причина при деца и подрастващи.
 • Удавянето е по-често във вътрешни водоеми и през летните месеци.

Патофизиология

 • Аквастрес – пострадалият е в беда, но той все още има способността да се крепи над водата, сигнализира за помощ и предприема нещо за своето спасение.
 • Удавяне – за много кратко време настъпват тежки нарушения, като резултат от попадането на течности в белодробната система.
 • Късни усложнения – след повече от 24 часа след настъпването на инцидента.
 • Автоматично рефлекторно задържане на дишането.
 • Поглъщане на вода, аспирация, последваща кашлица и/или ларингоспазъм.
 • Белодробни увреждания: Нарушения на сърфактанта; Алвеолит и некардиогенен белодробен оток, водещи до белодробен шънт и тежка хипоксия.

Сърдечносъдови нарушения

Хипоксията води до:

 • Ритъмни нарушения
 • Намален МОС
 • Белодробна хипертензия
 • Системна хипотензия
 • Асистолия
 • Хипоксията и хипотермията могат да доведат до увеличено периферно съдово съпротивление.
 • Хипоксията и ацидозата, а не хемолизата и хиперкалемията могат да доведат до мъждене на камерите.

Особености на удавянето

 • Разликата в танатогенезата на удавянето в сладка и солена вода е предимно теоретична.
 • Клинична значимост има не състава на водата, а нейното количество.
 • Подозирайте винаги съпътстваща травма, особено в шийната област.
 • Мислете винаги за белодробна инфекция, като следствие на аспирация на замърсена вода.
 • При водолази съществува реална опасност от баротравматизъм и газова емболия.

Първично удавяне

 • Фаза 1: Задържане на дишането и ларингоспазъм (за около 2 min).
 • Фаза 2: Навлизане на течност в стомаха.
 • Фаза 3: Задържането на дишането води до хипоксия и хиперкапния. Хипоксията настъпва и от навлизане на течности в белодробната система.
 • Фаза 4: Аноксия, водеща до тежко увреждане на ЦНС.

Вторично удавяне

 • Травма
 • Синкоп
 • Алергичен шок
 • Термичен шок
 • Гърч
 • Коронарен инцидент

Клинична симтоматика

 • Главата е ниско във водата, а устата е нивото на водата.
 • Главата е назад, с отворена уста.
 • Очите са като стъклени и празни, пострадалият, като че ли не може да фокусира.
 • Страх, който е изписан по лицето.
 • Налице е хипервентилация, пациентът се задъхва.
 • Опитват се неуспешно да плуват в определена посока.
 • Опитват се да се преобърнат по гръб, за да плуват.
 • Неконтролируемо движение на ръцете и краката, рядко извън водата.

Клинична класификация

Безсимтомна:

 • I степен

Симптомна:

 • II степен – дишане с хрипове в отделни полета
 • III степен – клинични данни за белодробен оток без хипотензия и шок
 • IV степен – клинични данни за белодробен оток с хипотензия и шок
 • V степен – липса на съзнание и спонтанно дишане при налични пулсации на сънните артерии
 • VI степенклинична смърт

Биологична смърт:

 • Данни за удавяне с продължителност над 1 час
 • Нормотермия и асистолия
 • Апнея
 • Трупно вкочаняване
 • Ливидност по нискостоящите места
 • Липса на мозъчни функции

Особености  на спасяването при удавяне

 • Осигурете безопасност на спасявания и спасяващия!
 • Студената вода може да промени времето на клинична смърт!
 • Необходимо е възможно най-ранно да се започне КПР!

Поведение

 • Ранно (още във водата) осигуряване на проходимост на дихателните пътища и вентилация.
 • Не се опитвайте да извадите водата от белия дроб! Прилагането на прийома на Heimlich е противопоказано, поради реалната опасност от допълнителна аспирация.
 • Много често пациентът повръща!
 • Осигуряване на сигурен венозен път и започване на инфузионно лечение: Ringer или Ringer lactate 75 ml/h i.v.
 • Възможно най-рано провеждане на кислородолечение с висок дебит 15 l/min и ранна ЕТИ.
 • При пострадал с нормотермия се прилага протокола за разширено поддържане на живота (ACLS).
 • При пострадал с хипотермия се започва с алгоритъма на поведение при хипотермия.
 • Преустановяването на КПР е трудно решение.
 • Нито един фактор не може да доведе до абсолютна сигурност за правилното решение.
 • КПР продължава до установяването на: –Масивни, несъвместими с живота травми; –Наличие на трупно вкочаняване; –Разлагане на тялото.
 • Има описани случаи на успешно възстановяване на неврологичния дефицит след 60 min при удавяне в ледена вода.

Всички пострадали, които са прекарали удавяне, трябва да бъдат хоспитализирани поради опасност от:

 • Белодробна инфекция;
 • Късни поражения на белодробните съдове и нарушена съдова пропускливост;
 • Нарушения в терморегулацията.

Поведение

Проследяване на параметрите на оксигенацията и вентилацията

Лабораторен скрининг:

 • ПКК
 • Биохимия
 • Електролити
 • Коагулационен профил

Микробиологичен скрининг

Образно изследване на шийните структури и гръдния кош

Насоки на постресусцитационното лечение:

 • Степенните промени в съзнанието;
 • Белодробните усложнения;
 • Борба с хипотермията.

Фактори, определящи изхода при удавяне

 • Чистота на водата
 • Продължителност на престоя под вода
 • Температура на водата
 • Възраст на пострадалия
 • Общо състояние и съпътстващи заболявания

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание