Хипотермия

Спадане на телесната температура под 35° C
Определение

Първична хипотермия:
 • Нормална терморегулация
 • Абнормни условия на околната среда
Вторична хипотермия:
 • Нарушена термогенеза
 • Други фактори

Хипотермия: под 35° C

 • Лека – над 34° C
 • Умерена – 30-34° C
 • Тежка – под 30° C
 • Дълбока – 14-20° C
 • Свръхдълбока < 14° C
Топлинна продукция

 • Основен метаболизъм
 • Преден хипоталамус
 • Тироидна жлеза
 • Симпатикусова нервна система
 • Повишен мускулен тонус – х2
 • Треперене – х2-5
 • Заден хипоталамус – х2-5

Под 35° С способността на човешкото тяло за топлопродукция рязко намалява

Под 30° С тялото лесно придобива температурата на околната среда

Рискови фактори за хипотермия

Нарушена терморегулация поради намалена продукция на топлина при:

 • Черепно-мозъчна травма
 • Гръбначно-мозъчна травма
 • Напреднала възраст
 • Шок
 • Обща анестезия
 • Заболявания: −Микседем, надбъбречна недостатъчност, диабет, помпена недостатъчност, чернодробни заболявания, нарушено хранене, нарушения във ВНС
 • Медикаменти: −Алкохол, антипиретици, фенотиазини, релаксанти, трициклични антидепресанти−Бактериални токсини

Повишени загуби на топлина:

 • Под действието на външни фактори
 • Студени инфузии и биопродукти: −Инфузии – с 0.6° С на всеки 2 l; −Кръв0.9° C на всеки 2 l
 • Изгаряне
 • Обща анестезия

Клинична симптоматика

 • Активиране на метаболизма (треперене)
 • Чувство за студ
 • Дезориентираност
 • Амнезия
 • Ритъмни нарушения
 • Мускулна ригидност
 • Широки зеници
 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Липсващи сухожилни рефлекси
 • Камерни фибрилации
 • Нарушена мускулна ригидност

Физиологични промени

Над 32°C:
 • Вазоконстрикция
 • Треперене
 • Повишен основен метаболизъм
Под 32°C:
 • Липсва треперене
Под 24°C:
 • Липсва основен метаболизъм

Патофизиология

Централна нервна система

 • Намален мозъчен метаболизъм с 6% на всеки 10C и мозъчни кислородни нужди
 • Намаляване на мозъчния кръвоток
 • Потискане на дихателния център
 • Нормалната авторегулация е до 25°C
 • Гладка EEG при 19°C

Дихателна система

 • Намалена продукция на CO2 до 50% при 30°C
 • Намалена дихателна честота
 • Изместване на дисоциационната крива на кислорода наляво
 • Остра дихателна недостатъчност

Сърдечносъдова система

 • Потискане на помпената функция
 • Понижаване на АКН
 • Миокардна исхемия
 • Периферна вазоконстрикция
 • Нарушена доставка на кислород до тъканите
 • Повишена кислородна консумация при затопляне
 • Ритъмни нарушения
 • Тахикардия и последваща брадикардия: СЧ намалява с 50% при 28°C; Рефрактерна е на приложението на Atropine
 • Предсърдно мъждене при T° < 32°C
 • Камерно мъждене при T° < 28°C

Хеморагична диатеза

 • Нарушена кинетика на коагулационните фактори
 • Намален брой и подтисната функция на тромбоцитите
 • Повишен вискозитет на кръвта

Отделителна система

 • Студена урина
 • Периферна вазоконстрикция
 • Нарушения в реабсорцията на вода и Na+

Намален клирънс на медикаментите

 • Намален чернодробен кръвоток
 • Потиснат чернодробен метаболизъм на медикаментите
 • Намален бъбречен кръвоток

Други

 • Намален базален метаболизъм
 • Променен катехоламинов отговор
 • Метаболитна ацидоза
 • Повишен риск от раневи инфекции

УДЪЛЖЕНО ВРЕМЕ НА КЛИНИЧНА СМЪРТ

Лабораторен скрининг

 • Начална хипергликемия с последваща хипогликемия
 • Хипо/хиперкалиемия – при последната прогнозата е лоша
 • Увеличен хематокрит
 • Увеличено време на кървене и съсирване
 • Увеличени СРК и амилаза

ЕКГ при хипотермия

 • Артефакти от мускулното треперене
 • Ранни промении: −Брадикардия; −Инверсия на Т вълната; −Удължен PR, QRS и QT интервали
 • Предсърдно мъждене при T°< 32°C
 • Камерно мъждене при T°< 28°C

J-вълна при хипотермия

 • Проявява се при Т°< 33°C
 • Наблюдава се при 25%-30% от пациентите
 • Амплитудата е пропорционална на степента на хипотермия
 • Отчита се във V3-V6
 • Връзка с QRS и ST сегмента

Поведение

 • Да се премахнат влажните дрехи!
 • Да се спре загубата на топлина! −Сухи и топли завивки; −Термофолио
 • Хоризонтално положение на тялото!
 • Да се избегнат нежелани движения и физическа активност!
 • Оценка на виталните функции: −ЦНС; −Дишане; −Циркулация
 • Мониториране на температурата

Поведението е в зависимост от измерената телесна температура:

 • Лекостепенна хипотермия34-36°С
 • Умерена хипотермия30-34°С
 • Тежка хипотермияпод 30°С

Лекостепенна хипотермия

 • Повишен основен метаболизъм
 • Треперене
 • Тахипнея и тахикардия
 • Нормално АКН
 • Вазоконстрикция
 • Атаксия/Дизатрия/Нарушена координация
 • Летаргия
 • Пасивно затопляне – избягване на по-нататъшна загуба на топлина – 0.5-2°С/h
 • Активно външно затопляне
Пасивни методи на затопляне

Повишена ендогенна продукция на топлина:

 • Трепене, повишен метаболизъм, TSH, Активиране на симпатикоадреналната система

Намаляване на загубите на топлина:

 • Транспортиране в топла среда
 • Премахване на влажни и студени дрехи
 • Осигуряване на топли и сухи завивки
 • O2 консумация нараства с > 90%
 • CO2 продукция нараства с 65%
 • Възможен е анаеробен метаболизъм
 • Скоростта на затопляне е 0.5°C – 2.0°C /h
 • Метод на избор за лека хипотермия

Умерена хипотермия

 • Степенни нарушения в съзнанието и рефлексите: −Делир
 • Липсва треперене на мускулите
 • Намалена дихателна честота и хиповентилация
 • Брадикардия, предсърдно мъждене, поява на J-вълна в ЕКГ
 • Намалено АКН
 • Променена температура на урината
 • Пасивно затопляне – избягване на по-нататъшна загуба на топлина
 • Активно външно затопляне само на тялото без крайниците
Активно външно затопляне

Затопляне на телесната повърхност:

 • Електрически или други видове грейки
 • Затоплящи водни матраци
 • Затоплящи въздушни матраци
 • Потапяне в топла вода
 • Източници на радиираща топлина
 • Thermo-Stat
 • По-ниско ефективно от вътрешното
 • Внимавай за усложнения
 • Скорост на затопляне 1°C – 2.5°C / h
 • Циркулаторните проблеми могат да се избегнат при прилагане само на торса

Тежка хипотермия

 • Степенни нарушения в съзнанието:
 • −Кома
 • −Липса на корнеален и окулоцефален рефлекси
 • −Арефлексия и разширени зеници
 • −Изгладена EEG – 19°C
 • Апнея
 • Намалено АКН
 • Камерно мъждене или асистолия при 22°C
 • Ацидоза
Активно вътрешно затопляне
 • Топли инфузии
 • Затоплен и овлажнен кислород
 • Перитонеален лаваж
 • Езофагеална и стомашна промивка
 • Промивка на пикочния мехур и ректума
 • Плеврален/медиастинален лаваж
 • Диатермия
 • Екстракорпорално затопляне на кръвта
Топли инфузии
 • NaCl 0.9%, а НЕ Hartmman не повече от 150-200 ml/h с температура до 43°С
 • Дългите инфузионни системи водят до загуба на топлина
 • Затопляне в микровълнова печка – 1 l до 39°C за 2 min на висока мощност
 • Неудачно за биопродукти поради опасност от:
 • −Хемолиза
 • −Хемоглобинурия
 • −Трансфузионни реакции
Затоплен и овлажнен O2
 • 42°C-46°C
 • Осигурява 7-13 kcal/h
 • Незначително повишава температурата, но намалява загубата на топлина, която при тези пациенти достига до 30%
Стомашна, езофагеална или ректална промивка
 • Няма значими предимства пред външното затопляне
 • Засяга само определена площ и е с ограничени възможности за термообмен
 • Ограничена използваемост!
 • Препоръчва се само при липса на други възможности за повлияване
Перитонеален лаваж
 • Течности до 2000 ml с температура 43°С; течности без KCl
 • Затоплянето е със скорост 3-6°С/h
 • Бързо затопля черния дроб
 • При използване на диализат, да се следи диурезата
 • Противопоказания:
 • −Коремна травма
 • −Остър корем
 • −Свободен газ в коремната кухина
Екстракорпорални техники за затопляне на кръвта
 • Хемодиализа
 • Артерио-венозно или вено-венозно затопляне затопляне със скорост 1.3-2.20С/h
 • Кардио-пулмонален bypass
 • Екстракорпорално негативно налягане

Феномен Afterdrop

 • Телесната температура продължава да спада след началното затопляне
 • Описан за пръв път от James Currie в 1798
 • Теория на Burton и Edholm (1955):
 • Дължи се на периферната вазодилатация
 • Връщане на студена кръв към ядрото на тялото
 • Охлаждане на миокарда

Механизми на Afterdrop

Конвекционен механизъм:

 • Връщане на студена кръв от периферията

Кондукционен (на провеждане) механизъм:

 • Основен е температурния градиент

При Клинична смърт

 • Започва се КПР
 • Дефибрилация при VT/VF
 • Ендотрахеална интубация
 • Вентилация с топъл и овлажнен кислород
 • Осигуряване на венозен източник
 • Топли инфузии

Ако температурата е под 30° С

 • Продължава се КПР
 • Прекъсване на венозната медикация
 • Най-много 1 удар за VT/VF
 • Внимателен транспорт
 • Всички манипулации се извършват много внимателно поради опасността от фибрилации на камерите

Ако температурата е над 30° С

 • Продължава се КПР
 • Венозна медикация в по-малки дози и на по-дълги интервали
 • Дефибрилация при повишаване на температурата

Затопляне

Активното затопляне трябва да продължи до:

 • Повишаване на телесната температура над 35° С
 • Възстановена спонтанна циркулация
 • Преустановяване на ресусцитационните мероприятия

В заключение

 • Хипотермията е рядка, но лечима
 • Изходът след клинична смърт може да е благоприятен в съчетание с хипотермия
 • Включи температурата като 5 витален белег наред с СЧ, АКН, ДЧ, О2 сатурация
 • Профилактиката наистина е най-доброто

Телесна температура

 • Най-важна се явява температурата на кръвта, която перфузира хипоталамуса.
 • На различни места в тялото тя варира в границите от 31° до 38°С.

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание