ШОК

Кардиогенният шок е най-честата причина за смъртност при пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Хиповолемичният шок е най-честата причина за смъртност при пациенти със съчетана травма.

Септичният шок е най-честата причина за смърта в Интензивното Отделение.
Определение

Състоянието на циркулаторен шок се характеризира със значително и дифузно нарушение на ефективната тъканна перфузия, водещо до намалена доставка на кислород и хранителни субстрати до тъканите.

Всичко това води до обратими, а в последствие и до трайни клетъчни промени.

Шокът е клинична изява на недостатъчност на кръвообращението, която води до неадекватна кислородна използваемост в клетките на организма.Исторически данни
 • Le Dran въвежда термина „secousse“ през 1743.
 • Crile през 1899 прилага за пръв път обемното заместване.
 • Wiggers в средата на XX век разкрива патофизиологията на шока.
 • William Shoemaker определя съвременните представи за шока.
Шокът води до
 • Необратимо увреждане на всички органи.
 • Тежки промени в енергетично-метаболитните процеси и хомеостазата.
 • Завършва със смърт.

Детерминанти на ефективната тъканна перфузия

 • Хипоперфузия на периферните тъкани, водеща до нарушен транскапилярен транспорт.
 • Нарушения в микроциркулацията.
 • Нарушения в клетъчния метаболизъм.
 • Диспропорция между кислородното снабдяване и кислородната консумация.

Фактори определящи тъканната перфузия

Функция на сърдечносъдовата система:

 • Помпена функция на сърцето
 • Венозно връщане
 • Налягане в дясното предсърдие
 • Средно артериално налягане
 • Венозно съпротивление

Разпределение на МОС (зависи от съдовете):

 • Вътрешна регулационна система (локални тъканни фактори)
 • Външна регулационна система (симпатико-адренална активност)
 • Екзогенни вазоактивни агенти

Микроциркулация:

 • Съдове с диаметър от 100 до 150μm
 • Функционални пре и посткапилярни сфинктери
 • Капилярен интегритет
 • Авторегулация: −Стречрецептори; −Хеморецептори (CO2, H+)
 • Външен контрол от автономната нервна система

Транспорт и дифузия на кислород:

 • Кислороден афинитет на хемоглобина: Еритроцити и 2,3 DPGlycerate; pH на кръвта; Температура

Капацитет на продукция и използване на клетъчната енергия:

 • Цикъл на Krebs: Окислително фосфорилиране; Други възможности за използване на АТР

Основни жизнени параметри

DO2 – Кислородна доставка – 600 ml/m2/min

VO2 – Кислородна консумация  – 115-165 ml/m2/min

ExO2 – Кислородна екстракция – 22-33%

CaO2 – Кислородно съдържание – 17-20 vol%

C(a-v)O2 – Артерио-венозна разлика – 4 vol%

CI – Сърдечен индекс – 2.5 – 4.5 l/m2/min

DO2i = CaO2 x CI x 10

VO2i = C(a-v)O2 x CI x 10

ExO2 = VO2 / DO2

Класификация на шока

Хиповолемичен

Кардиогенен

Обструктивен

Вазогенен:

 • С високо периферно съдово съпротивление
 • С ниско периферно съдово съпротивление

Хиповолемичен

дължи се на намален ОЦК по отношение на тоталния съдов капацитет и се характеризира с намаление на диастолните пълнещи налягания.

Кардиогенен

засегната е помпената функция на сърцето в резултат на увреждане на миокардния контрактилитет или структурни/механични анатомични промени и се характеризира с увеличени диастолни пълнещи налягания и обеми.

Обструктивен

дължи се на нарушен кръвен ток в съдовата система и се характеризира с нарушени пълнещи налягания или високо следнатоварване.

Дистрибутивен (вазогенен)

причинен от нарушен вазомоторен контрол, с последваща артериална или венозна вазодилатация и се характеризира (след адекватно обемно заместване) с повишен МОС и намалено ПСС.

Описаното деление има предимно ориентировъчен характер.

Винаги трябва да се има предвид, че шокът не е заболяване, а синдром с комплексна етиология и че неговото лечение  не може да се ограничи само с отделни изолирани терапевтични методи.

Винаги трябва да се има предвид, че шокът не е заболяване, а синдром с комплексна етиология

Патофизиология

 • Промени в макроциркулацията
 • Промени в микроциркулацията
 • Медиаторни отговори
 • Метаболитни промени

Промени в макроциркулацията

Хипердинамична фаза (компенсация):

 • Спиране на загубата на течности
 • Увеличаване на интравазалните течности
 • Централизация на кръвообращението

Хиподинамична фаза (декомпенсация)

АКН = ƒ МОС х ПСС

АКН – Артериално Кръвно Налягане

МОС – Минутен Обем на Сърцето

ПСС – Периферно Съдово Съпротивление

МОС = УО х СЧ

УО – Ударен Обем

СЧ – Сърдечна Честота

Фактори определящи Ударен Обем

 • Преднатоварване
 • Следнатоварване
 • Контрактилитет
 • Синергизъм на контракциите
 • Къмплайанс (разтегливост) на сърцето

Хипердинамична фаза

Активирана хемостаза

Сърдечно-съдова система

Бъбречна система – РАА

Невро-ендокринна система:

 • Хипофиза – Вазопресин, АКТХ, СТХ и Пролактин
 • Надбъбрек – Кортизол, Алдостерон
 • Панкреас – Глюкагон, Инсулин

Последици

Поддържане на средно циркулаторно налягане (венозно налягане):

Обем на циркулиращите течности:

 • Преразпределение на течностите към съдовете:
 • От интерстициалното пространство – Ефект на Starling
 • От клетъчното пространство – по осмотичен път от повишаване на серумен осмоларитет и концентрацията на извънклетъчния калий
 • Намаляване на бъбречните загуби (диуреза):
 • Намалена гломерулна филтрация
 • Повишена концентрация на Алдостерон
 • Повишена концентрация на Вазопресин
 • Повишена резорбция на натрий и вода от бъбреците

Налягане:

 • Намален венозен капацитет:
 • Повишена симпатикусова активност
 • Повишена концентрация на циркулиращ Адреналин
 • Повишена концентрация на Ангиотензин
 • Повишена концентрация на Вазопресин

Максимализиране на МОС:

 • Повишаване на контрактилитета на миокарда:
 • Симпатикусова стимулация
 • Адренална стимулация
 • Повишаване на сърдечната честота

Преразпределение на кръвообращението:

 • Повишаване на периферното съдово съпротивление.
 • Доминираща авторегулация на жизненоважните органи (сърце и мозък), водеща до централизация на кръвообращението с включване на обемните резерви във венозната система.

Оптимизирано освобождаване на кислород на ниво клетка:

 • 2,3 DPG
 • Тъканна ацидоза
 • Повишена температура
 • Намалено РО2 в тъканите

Възстановяване на албумини и еритроцити

Повишаване на концентрацията на глюкоза, аминокиселини и свободни мастни киселини в кръвообращението.

Време на реакциите на компенсаторната фаза

 • Повишена сърдечна честота и контрактилитет – още в първите няколко минути.
 • Транскапилярно придвижване на течности от интерстициума – от 2 до 6 час.
 • Обновяване на албумините чрез активиране на лимфната система – от 18 до 24 час.
 • Синтез на нови албумини – от 24 до 72 час.
 • Синтез на нови еритроцити – от 2 до 4 ден.

Фаза на декомпенсация (хиподинамична)

При нея компенсаторните възможности са изчерпани и организмът вече е неспособен да поддържа артериалното кръвно налягане в референтни граници.

Промени в микроциркулацията

Фаза на компенсация:

 • Интравазална посока на движение на течностите

Фаза на декомпенсация:

 • Екстравазална посока на движение на течностите

Фаза на необратимите промени

Медиатори на шока

Биогенни амини:

 • Хистамин, Ацетилхолин, Серотонин

Олиго и полипептиди:

 • Брадикинини, Тахикинини, Тирамин, Комплемент
 • Бета ендорфини, TNF

Протеини:

 • Фибронектин

Деривати на мастните киселини:

 • Простагландини
 • Тромбоксан
 • Арахидонова киселина

Други:

 • Хепарин
 • Калциеви йони
 • Свободни кислородни радикали

Метаболитен отговор

 • Повишена секреция на глюкагон и катехоламини – хипергликемия
 • Глюконеогенеза и образуване на триглицериди
 • Подтисната активност на инсулина
 • Тежки нарушения в енергийния баланс

Механизми на клетъчните увреждания при шок

Клетъчна исхемия

Реперфузионна травма от свободни кислородни радикали

Възпалителни медиатори:

 • Локални
 • Циркулиращи

Клетъчна исхемия

 • Промяна на съотношението кислородна доставка / консумация.
 • Измиване на органичните киселини (от исхемичните тъкани) при пациенти със сепсис и синдром на множествена органна недостатъчност след приложение на вазодилататори.
 • Повишена концентрация на продукти от разграждането на АТР и намален коефициент ацетоацетат/хидроксибутират – съмнение за нарушен чернодробен митохондриален редокс потенциал.

Органна системна дисфункция при шок

Мозък:

 • Исхемичен или септична енцефалопатия
 • Кортикална некроза
 • Степенни нарушения в съзнанието в зависимост от тежестта на тъканната хипоперфузия

Бял дроб:

 • Белодробна хипоксемия
 • Намаляване на сърфактанта и последващи ателектази
 • ARDS

Сърце:

 • Миокардна исхемия
 • Ритъмни и проводни нарушения
 • Намалена чувствителност към катехоламини
 • Изръсване на миокард-депримиращ фактор (MDF)

Бъбреци:

 • Преренална бъбречна недостатъчност
 • Остра тубуларна некроза

Черен дроб:

 • Исхемичен хепатит
 • “Шоков черен дроб”
 • Интрахепатална холестаза
 • Увеличен лактат
 • Имунодепресия
 • Намалени възможности за депурация и дезинтоксикация
 • Променени фактори на коагулацията

Гастроинтестинален тракт:

 • Остра чревна непроходимост и нарушено хранене
 • Ерозивен гастрит и кървене от стрес-язви на стомаха
 • Панкреатит
 • Акалкулозен холецистит
 • Субмукозни кръвоизлив в дебелото черво
 • Транслуминална бактериална транслокация

Метаболизъм:

 • Лактатна метаболитна ацидоза
 • Хипергликемия
 • Хиперинсулинемия
 • Гликогенолиза
 • Глюконеогенеза
 • Хипогликемия (късна)
 • Хипертриглицеридемия

Хемостаза:

 • ДИК
 • Дилуционна тромбоцитопения

Имунитет:

 • Потискане на бариерната функция на ГИТ
 • Потиснат клетъчен имунитет
 • Потиснат хуморален имунитет

Кожа:

 • Студена, влажна и бледа при шок с високо периферно съдово съпротивление.
 • Топла, суха и зачервена при шок с ниско периферно съдово съпротивление.
 • Мраморираност по коленете, като ранен израз на хипоперфузия.

Диагноза

 • Анамнеза
 • Соматични промени
 • Инструментални данни
 • Лабораторни изследвания

Анамнеза

Обща анамнеза:

 • Степенни промени в съзнанието
 • Жажда
 • Отпадналост и лесна уморяемост

Специфична анамнеза

Хиповолемичен:

 • Диарии, повръщания, липсва на адекватен орален прием
 • Кръвозагуба

Кардиогенен:

 • Вродени сърдечно пороци
 • Вирусни заболявания

Вазогенен:

 • Данни за хронична атопия
 • Травма на гръбначния стълб
 • Имунодепресия
 • Фебрилитети

Диагноза

 • I диагностично (базално) ниво – за установява на това дали пациентът е в шок.
 • II диагностично (целенасочено) ниво – за установяване на вида на шока.
Поставя се на основание на клинични, хемодинамични и биохимични критерии, които могат да бъдат сумирани в три насоки:

Системна артериална хипотензия и свързана с нея тахикардия, като при пациенти с хронична хипертонична болест, тя може да бъде и много слабо изразена.

Клинични данни за тъканна хипоперфузия (прозорци):

 • Кожен – студена, влажна и цианотична кожа;
 • Бъбречен – диуреза под 0.5 ml/kg/h;
 • Неврологичен – степенни промени в съзнанието.

Биохимични критерии:

 • Хиперлактатемия – стойности на серумния лактат над 1.5 mmol/l, която е израз на нарушения в окислителното фосфорилиране и клетъчния метаболизъм.

I Диагностично ниво

 • Кожа – в зависимост от типа шок
 • САН – по-ниско от 90 mm Hg и СрАКН под 70 mmHg, или с 40 mm Hg по-ниско от изходното
 • Сърдечна честота – над 100/min
 • ЦВН – в зависимост от типа шок
 • Тахипнея
 • Часова диуреза – по-малка от 30 ml/h
 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Кислородно насищане на артериалната кръв – SaO2 < 92%
 • Кислородно насищане на венозната кръв – SvO2 < 70%
 • Метаболитна ацидоза
 • Серумен лактат – над 1.3 mmol/l
 • Експираторна фракция на въглеродния диоксид – ЕtCO2 < 20 mmHg
 • Промени в хемоглобин и хематокрит
 • Нарушения в хомеостазата
 • Нарушения в хемостазата

II Диагностично ниво

 • Средно Артериално Налягане < 70 mmHg
 • ЦВН – по-ниско 0 или над 12 mmHg
 • Ударен индекс = СИ/СЧ под 30
 • Средно белодробно артериално налягане – СБАН над 15 mmHg
 • Белодробно артериално заклинено налягане – 10 mmHg > ПКН > 18 mmHg
 • Сърдечен индекс – 2.5 > СИ > 3.5 l/min/m2
 • Индекс на периферното съдово съпротивление – ПСС < 900 dyn/s/cm-5/m2
 • Индекс на белодробното съдово съпротивление – БСС > 226 dyn/s/cm-5/m2
 • AV разлика в съдържанието на кислорода – C(a-v)O2< 4 vol%
 • Кислородна консумация (VO2) под 100 ml/min/m2
 • Кислородна доставка (DO2) под 520 ml/min/m2
 • Кислородна екстракция (ExO2) над 33%

Диагностични задачи

 • Дали пациентът е в шок?
 • В коя фаза на шока се намира той?
 • Какъв е вида на шока?
 • Какви са резултатите от нашите терапевтични усилия?
МОС ПСС БКН КДО БСС
Хиповолемичен
Кардиогенен
Обструктивен:

•Преднатоварване

•Следнатоварване

↑↑

Вазогенен:

•Ранен

•Късен

↑↑

↓↓

Поведение

Основното е борбата с хипоксията:

 • Хипоксемична
 • Стагнантна
 • Анемична
 • Целуларна

DO2i = CaO2 x CI x 10

VO2i = C(a-v)O2 x CI x 10

CaO2 = Hb x 1.34 x SaO2 + PaO2 x 0.0031

ExO2 = VO2 / DO2

Фази и основни цели в лечението на шока

Спасяване:

 • Достигане на минималното приемливо АКН и МОС.
 • Животоспасяващи процедури и премахване на причината за шока.

Оптимизиране:

 • Осигуряване на адекватна кислородна използваемост.
 • Проследяване и оптимизиране на МОС, SvO2 и стойностите на серумния лактат.

Стабилизиране:

 • Осигуряване на нормална функция на органите.
 • Профилактиката на органната дисфункция и минимализиране на усложненията.

Деескалация:

 • Спиране на вазоактивните медикаменти.
 • Постигане на негативен баланс на течностите в организма.
 • Осигурете проходимост на дихателните пътища!

 • Осигурете адекватна вентилация!

 • Подайте кислород!

 • Осигурете начална хемостаза!

 • Осигурете стабилна венозна линия – два сигурни венозни пътя с венозни канюли G16!

 • Започнете инфузионно лечение!

Контрол на кръвозагубата!

 • Извършване на външна компресия, хирургическа хемостаза или тракция при фрактура на дългите кости
 • Мониторирайте хемодинамиката!

 • Оценете основните жизнени функции!

 • Имобилизирайте крайниците!

 • Транспортирайте в подходящо положение!

Поведение в Спешен център

 • Кратка целенасочена анамнеза
 • Внимателно и разширено физикално изследване
 • 12 канално ECG
 • Образно изследване на гръдния кош
 • Оптимизирайте транспорта на кислород до тъканите!
 • Контролирайте кръвозагубата!
 • Осигурете адекватно инфузионно лечение!
 • Проведете лабораторен скрининг и допълнителни инструментални/образни изследвания!

Оптимизирайте транспорта на кислород до тъканите!

 • Осигуряване на ефективна вентилация.
 • Осигуряване на адекватна оксигенация.
 • Продължаване на инфузионното лечение.
 • Позициониране на пациента в подходящо положение – Trendelenburg.

Инфузионно лечение

Кристалоидни разтвори:

 • Hartmann
 • NaCl 0.9% – 20 ml/kg за 10 min

Високомолекулярни разтвори:

 • HAES – при нужда над 60 ml/kg

Биопродукти:

 • Еритроцитен концентрат
 • Прясно замразена плазма
 • Човешки серумен албумин 20%

Инфузионното лечение се провежда до пълно възстановяване на параметрите на хемодинамиката във физиологични граници:

 • Корекция на хипотензията (златен час)
 • Намаляване на сърдечната честота
 • Корекция на нарушенията от хипоперфузията
 • Мониторинг за нарушена оксигенация

Кръвозагуба

Външна компресия, хирургическа хемостаза или тракция при фрактура на дългите кости

При кървене от ГИТ:

 • Н2 блокери, блокери на протонната помпа
 • Vasopressine
 • Стомашна сонда
 • ФЕГСкопия и локална коагулация

Лабораторни изследвания

Пълна кръвна картина:

 • Хемоглобин
 • Левкоцити
 • Тромбоцити

Електролити

Биохимичен профил:

 • Кръвна захар, урея, креатинин

Хемостазен профил:

 • ПВ, ККВ, INR, фактори

Кръвна група

Киселинно-алкален статус

Лактат

Кръвно-газов анализ

Урина – по показания

Микробиологичен базален скрининг

Образна диагностика

Рентгенография на гръдния кош и корема:

 • Перфорирала язва
 • Синдром на Boerhaave

Ехография на корема:

 • Абдоминална аортна аневризма
 • Паренхимни коремни органи

Ендоскопия на ГИТ

При пациентки в детеродна възраст

 • Тест за бременност
 • Ехография на тазови органи
 • Кулдоцентеза

Допълнителни изследвания

 • Трансезофагеална ехография
 • Аортография
 • КАТ, ЯМР
 • Диагностичен перитонеален лаваж
 • Рентгенографско изследване на големите кости

мониторинг

 • Оценката на хемодимиката се основава все повече на неинвазивни методи!
 • За нас много по-важни са промените на съответните параметри, отколкото техните абсолютни или средни стойности!

Клинични белези за адекватност на терапията

Кожа – розова, суха и топла

САН над 90 mmHg/СрАН над 60 mmHg:

 • Обемно заместване
 • Симпатикомиметици с алфа и бета действие

Сърдечна честота – под 100 /min:

 • Обезболяващи
 • Антиаритмици

Сърдечен индекс над 2.2 l/min/m2

ЦВН – 5-12 cm H2О:

 • Обемно заместване
 • Алфа миметична стимулация
 • Венозни вазодилататори
 • Диуретици

Диуреза над 50 ml/h:

 • Обемно заместване+електролити
 • Диуретици
 • Симпатикомиметици

SvO2 > 70%:

 • Кислородотерапия
 • Обемно заместване
 • Инотропни средства

SaO2 > 92%:

 • Кислородотерапия
 • Механична вентилация
 • Кислородоносители – Хемоглобин над 90 g/l

Лактат под 2.2 mmol/l

 

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание