Приложение на медикаментите при спешни състояния
Изисквания

 • Да действа бързо
 • Да има мощен ефект
 • Да има лесно контролируем ефект
 • Да няма странични ефекти
 • Да има лесна елиминация
Пътища на приложение на медикаментите

Сърдечно-съдова система

 • Венозен: Централна вена; Периферна вена
 • Артериален
 • Интракардиален
 • Артерио-венозни фистули

Венозно приложение

 • Действието на медикаментите започва много бързо, тъй като те попадат директно в съдовото русло. Ето защо това е основния начин на приложение при пациентите със спешни и критични състояния.
 • Повечето от медикаментите за венозно приложение са приготвени от основна маса, разтворена в стерилна вода.
 • Медикаментите за венозно приложение са: Разтвори; Суспензии
 • При венозното приложение медикаментите и инфузиите се прилагат директно в кръвното русло. Внимавайте за липса на въздушни мехури и други частици. Те могат да причинят емболия, блокаж на съдовото русло или силна болева реакция на мястото на въвеждането.

Мускулно приложение

 • Игла 22-25 G, 1,25-2,5 cm
 • Прилага се под ъгъл 90°
 • Обем до 3 ml

Време на действие

 • Венозен (iv)30-60 s;
 • Вътрекостен (io)30-60 s;
 • Вътретрахеален (endot) – 2-3 min;
 • Инхалационен (inh) 2-3 min;
 • Подезичен (subling) – 3-5 min;
 • Мускулен (im) 10-20 min;
 • Подкожен (sc) –15-30 min;
 • Ректален (rect) – 5-30 min;
 • Орален (po)30-90 min;
 • Локален (loc) – от min до h

Предимства на периферния венозен източник

 • Лесна и бърза техника на осигуряване на венозния източник
 • Лесна техника за приложение на медикаментите
 • Възможност за точно дозиране на медикаментите
 • Минимален риск от ятрогенни усложнения

Недостатъци на периферния венозен източник

 • Ниска продължителност на използване поради бързо тромбозиране
 • Невъзможност да се измерва венозно налягане
 • Невъзможност за прилагане на:

Хипертонични и  хиперосмоларни  разтвори

Силно кисели и основни разтвори

Силно концентрирани катехоламини

Най-често използвани вени

 • Вени на дорзалната повърхност на китката
 • Вени на предмишницата
 • Вени в областта на лакътната става
 • Външни яремни вени в областта на шията
 • Вени на долния крайник в областта на глезена
 • Епикраниални вени при малки деца

Венозна линия на бедрената вена

 • Бедрената вена е медиално от артерията
 • Пункцията става по ингвиналния лигамент
 • Има висок риск от ДВТ и/или инфекция

Интраосален път на приложение

Анатомо-физиологични особености

 • Синусоидите на червения костен мозък се дренират чрез емисарните вени в системното кръвообращение
 • Скоростта на достигане на централния компартимент е като при венозния път
 • Само в детската възраст е възможно и обемно заместване

Индикации

 • Новородени
 • Кърмачета
 • Деца до 6 годишна възраст в шок или клинична смърт, когато венозен източник не може да се осигури в продължение на 90 s

Противопоказания

 • Osteogenesis imperfecta
 • Osteoporosis
 • Фрактури
 • Локални инфекции

Места на приложение

 • Проксимална тибия – предно-средна повърхност, на 1-2 cm под tuberositas tibiae
 • Дистална тибия – предно-средната повърхност, над медиалния глезен
 • Дисталната част на бедрената кост – по срединната линия на дисталната трета, на около 3 cm над кондилите

Техника

 • Дезинфекция на кожния участък
 • Локална инфилтрация с анестетик
 • Ортоградно проникване през кожата до усещане за контакт с костта
 • Преминаване през кортекса, като върха на иглата е насочен на страни от ставата – 10-20 градуса
 • Загуба на съпротивление и проникване в костния мозък
 • Аспириране на костен мозък или кръв
 • Фиксиране на иглата
 • Приложение на медикамента

Усложнения

 • Преминаване през цялата кост
 • Локални инфекции
 • Нараняване на епифизната плочка
 • Остеомиелит

Запомни

 • Интраосалният път е само временна мярка
 • Иглата се изважда възможно най-бързо, след като вече няма нужда от нея

Дихателна система

Интраназален

 • Бензодиазепини

Инхалационен

 • Salbutamol
 • Atrovent
 • Кортикостероиди
 • Nitroglycerine spray

През интубационната тръба

 • Atropine
 • Adrenaline
 • Lidocaine
 • Naloxone
 • Vasopressine
 • Белодробен сърфактант

Гастро-интестинален тракт

Орален

 • Премедикация:
 • Бензодиазепини
 • Аналгетици

Лингвален и букален

 • Nitroglycerine

Ректален

 • Diazepam
 • Methоhexital

Сондов

Стомашен
 • Сондово хранене
 • Cimetidine
 • NaHCO3
 • Sucralfat
 • Промивка и поставяне на антидот при отравяне
Eнтерален
 • Ранно ентерално хранене

Други

Трансдермален

 • Fentanyl
 • Nitroglygerine
 • Lidocaine

Подкожен

 • Insuline
 • Нискомолекулярен Heparine

Локален

Интратекален

 • Обезболяване

Епидурален

 • Обезболяване
 • Симпатиколиза

Периневрален – блокади

Интраабдоминален

Интраплеврален

 • Обезболяване
 • Антибиотична терапия

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание