СЪЧЕТАНА ТРАВМА
Определение

Закрита травма:

Непроникваща травма, която може да доведе до размачкване, разкъсване, ампутиране или асфиксия

Проникваща травма:

Налице е проникване в тялото от проектил или остър предмет

Травма на дългите кости

Налице е счупване или разместване на една от следните кости:

 • Бедро, подбедрица, глезен
 • Кост на мишница или предмишница

Голяма травма

Включвaща:

 • Най-малко една травма в животозастрашаваща област, или най-малко две травми в неживотозастрашаващи области
 • Една травма в неживотозастрашаваща област, плюс две травми със средна тежест

ISS > 15 точкиФактори, които определят тежестта на травмата

 • Силата и характеристиката на травмата
 • Видимите травматични увреждания
 • Особености на пациента
 • Промяна във параметрите на основните системи и органи
 • Проведено спешно лечение

Фактори, свързани с характера на травмата

 • Вида на травмата
 • Тежестта на травмата
 • Механизъм на травмата
 • Локализация на травмата – място на инцидента

Фактори, свързани с пациента

 • Възраст
 • Пол – двукратно по-висок при мъжете
 • Размери – ръст, тегло
 • Локализация на травмата
 • Съпътстващи заболявания
 • Своевременност и ефективност на приложеното лечение

Тежестта на травмата се определя от

Анатомичната област която засяга:

 • Глава
 • Лице
 • Гръден кош
 • Корем
 • Крайници
 • Външна повърхност

АIS

Функционални нарушения:

 • Липсват – 0 точки
 • Малки – 1 точка
 • Умерени – 2 точки
 • Тежки, неживотозастрашаващи – 3 точки
 • Тежки, животозастрашаващи – 4 точки
 • Критични – 5 точки
 • Несъвместими с живота – 6 точки

ISS

Вземат се трите най-засегнати зони

Оценката е от 0 до 75 точки

Към получената оценка се добавя:

 • Систолично АКН
 • Честота на дишане
 • Оценка по GCS

Възрастта

Тъпа или пенетрираща е травмата

Особености

 • Ефект на сумиране на лезиите – всяка лезия поотделно не би довела до същото състояние
 • Ефект на маскиране – една лезия може да маскира клиничната изява на друга
 • Ефект на усилване на лезиите – хипоксемията от гръдна травма може да повлияе функцията на мозъка

Смесена / комбинирана травма

Травма, при която има повече от един механизъм на действие на етиологичната нокса.

Съчетана травма

Засягане на повече от една телесна кухина (глава, гръден кош, корем) + фрактури на две дълги кости и/или таз или засягане на повече от две телесни кухини.

Предоминираща травма

Засягане на една част от тялото с тежест > 2 или на повече от една части с тежест < 2.

Алгоритъм

 • Доболнична помощ
 • В Спешния център
 • В специализираната клиника
 • В операционния блок

Начален оглед

 • AAirway + Axial stabillity
 • BBreathing
 • CCirculation
 • DDisability
 • EExposure

Доболнична помощ

Внимавайте за шийна травма!

Проверете за проходимост на ДП:

 • Гледайте, слушайте, почувствайте
 • Проверете за симптоматика на повишена работа на дишането
 • Симптоматика на непълна обструкция на ДП – дихателни шумове

Поставяне на въздуховод

Ендотрахеална интубация

Крикотиреотомия

Осигури на вентилация:

 • Спонтанна или механична

Осигури адекватна оксигенация:

 • Кислород FiO2= 1.0, 15 l/min

Осигурете ефективна циркулация:

 • Външна хемостаза
 • Противошокови панталони

Сигурна венозна линия!!!

Започване на инфузионно лечение

Обезболяване

Транспортиране в подходящо положение

Кратък и целенасочен рапорт в Спешния център:

 • Механизъм на травмата
 • Алкохол, дрога, инхалация на СО и други токсични нокси
 • Брой на пострадалите
 • Нужда от екипи

Поведение в Спешния център

 • Насочване към зала за травматични пациенти в критично състояние
 • Насочване към операционния блок

Екипен принцип на работа

Екипът включва:

 • Анестезиолог-интензивист
 • Хирург
 • Травматолог
 • Специалист по образна диагностика
 • Друг медицински персонал
 • Задължително да има шеф-екип

Да се известят предварително за инцидента:

 • Кръвна банка
 • Отделение по образна диагностика
 • Лаборатория
 • Операционна зала

Подготовка на мястото за действие:

 • Системи за мониторинг
 • Инфузии и медикаменти
 • Консумативи за манипулации
Диагноза
 • AОценка на A, B, C през определени интервали
 • BBleeding control
 • CCervical spine and Chest Rő
 • DДиагноза на животозастрашаващите спешни състояния
 • EEmergency surgical procedures

ЦНС:

 • Оценка по GCS
 • Зеници

Премахнете дрехите!

Внимавайте за хипотермия!

Осигурена ли е проходимост на дихателните пътища при внимателен контрол на подвижността на шийните структури?

Огледайте за белези на:

 • Диспнея и цианоза
 • Подкожен емфизем
 • Хипоксия
 • Висока дихателна работа
 • Патологични движения на гръдния кош
 • Променена дихателна честота
 • Асиметричност на гръдния кош
 • Външни белези на гръдна травма
Дишане

Палпация:

 • Болезненост
 • Променен гласов фремитус

Перкусия и внимателна аускултация на гръдния кош:

 • Проверете за девиация на трахеята

Особено внимание заслужават:

 • Отворен пневмоторакс
 • Вентилен пневмоторакс
 • Масивен хемоторакс
 • Гръден капак
Пневмоторакс

Соматичен статус – в зависмост от вида и големината на пневмоторакса

Образна диагностика:

 • Рентгенографско изследване
 • Видео-асистирана торакоскопия
ПНЕВМОТОРАКС – Поведение
 • Отворен – превръщаме го в затворен
 • Вентилен – превръщаме го в отворен
 • Торакоцентеза – прави се във II междуребрие по медиоклавикуларната линия, по горния ръб на реброто
Хемоторакс
 • Соматичен статус – в зависимост от големината на хемоторакса
 • Образна диагностика
 • Плеврална пункция
 • Поведение
Торакоцентеза
 • Винаги в 4-5 междуребрие по средна аксиларна линия
 • Локална аналгезия с Lidocain 0.5-1% до плеврата
 • Винаги по горния ръб на реброто
 • Дисекция на тъпо и дигитална ревизия
 • Широк дрен с посока нагоре и назад
 • Херметизация
 • Осигурителен шев
 • Поставяне на колекторна аспирационна система под вода
Торакотомия
 • При налична кръвозагуба повече от 1500 ml
 • При продължаващо кървене над 200 ml/h за повече от 3-4 часа, въпреки направената торакоцентеза
 • При налична заплашваща витална симптоматика
Поведение при гръден капак
 • Ранна интубация
 • Ранна и продължителна механична вентилация с подходящ режим

Търсете симптоматика на шок:

 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Цвят, температура и влажност на кожата
 • Капилярно пълнене
 • Периферен пулс и АКН

Хиповолемичен шок 80%

Незабавна провизорна или ефективна хемостаза

Осигурете венозен път, по възможност повече:

 • Две периферни венозни канюли (G14)
 • Вземете кръв за изследване

Коригирайте хиповолемията:

 • Поддържайте СрАКН до 70-80 mmHg
 • Инфузирайте кристалоидни разтвори – изо или хипертонични, но в никакъв случай глюкозни или хипотонични
 • Инфузирай теколоидни разтвори при показания
 • Трансфузирайте биопродукти при показания
 • Добавете катехоламини само при невъзможност за поддържане на адекватно АКН и след добро обемно заместване

Кардиогенен шок 19%

 • ОМИ
 • Миокардна контузия

Обструктивен шок

 • Тампонада на сърцето
 • Вентилен пневмоторакс

Вазогенен шок

 • Черепно-мозъчна травма
 • Спинална травма

Централна нервна система:

 • Проверете началната оценка по GCS
 • Има ли степенни нарушения в съзнанието, въпреки проведеното лечение и задълбочават ли се те?

Целенасочена и бърза анамнеза

Пълен соматичен статус

Допълнителни манипулации:

 • Уринарен катетър
 • НГСонда
 • Допълнителни дренажи
 • Специални положения

Соматичен статус

 • Болният да е напълно съблечен
 • Преглед на глава и шия
 • Оглед и изследване на гръден кош и корем
 • Оценка на периферен пулс
 • Оценка на костните увреждания
 • Вижте урината и при нужда ректално туширане
 • Задълбочен преглед

Допълнителни диагностични техники:

 • Лабораторни
 • Мониторинг
 • Образна диагностика
 • Перитонеален лаваж

Лабораторни диагностични техники:

 • Кръвна група, Rh
 • ПКК+Хемостазен профил
 • Йонограма
 • КАС+лактат
 • СРК+МВ
 • Амилаза и липаза

Образни диагностични техники:

Рентгенографии:

 • Гръден кош – фас
 • Таз – фас
 • Шиен отдел на гръбначния стълб – профил
 • По показание

Ехографии:

 • Сърдечно-съдова
 • Плеврална
 • Коремна
 • Серопрофилактика и профилактика или терапия с антибиотици
 • Консултации със специалисти
 • Своевременен транспорт към клиниките, диагностичните звена или операционната зала, но винаги едва след стабилизация на виталните функции

Предоперативни решения

 • АОцени А, В, С отново
 • BBlood for cross matching, investigations
 • CCheck equipment for transfer
 • DDrugs necessary for A & R
 • EEstimate blood loss
 • FFull monitoring
 • GGauging salvageability
 • HHistory – AMPLE
 • IIntensive Care bed availability
 • JJourney of operation theatre

AMPLE

 • AAllergies
 • MMedications
 • PPast Illnesses
 • LLast Oral Intake
 • EEvents Leading Up To Present Illness / Injury
 • AАлергия
 • MМедикаменти
 • ППредшестващи заболявания
 • ППоследно хранене
 • УУсложнения от травмата

Коремна травма

 • Разкъсване на големите абдоминални съдове
 • Разкъсване на кухи коремни органи
 • Разкъсване на паренхиматозни органи
 • Нарушена цялост на диафрагмата

Диагноза на коремната травма

Соматичен статус

Целенасочен коремен статус

Образна диагностика:

 • Ехография
 • Ангиография на абдоминалните съдове
 • КАТ

Лапароскопска диагноза

Лапаротомия

Перитонеален лаваж

Перитонеален лаваж

 • Еритроцити над 100 000/mm
 • Левкоцити над 500/mm
 • Алкална Фосфатаза над 6 UI/l
 • Жлъчка +
 • Грам (-) бактерии +
 • Растителни фибри  +

Поведение

 • Стабилизиране на хемодинамиката
 • Ранна оперативна активност

Травма на крайниците

 • Масивна кръвозагуба
 • Нарушения на функциите на крайника
 • Възможности за емболия
 • Септични усложнения

Диагноза

Целенасочена анамнеза

Соматичен и локален статус:

 • НАЛИЧНИ ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИАЛНИ ПУЛСАЦИИ И НЕВРОЛОГИЧЕН ДЕФИЦИТ?!

Образно изследване:

 • Артериография
 • Doppler

Образно изследване

 • Проследете очертанията на костната система и вижте за нарушения в плътността и архитектониката им
 • Огледайте хрущялите и ставите като потърсите дислокация и наранени повърхности
 • Огледайте меките тъкани и потърсете въздух при отворени фрактури

Поведение

 • Първична хемостаза: Дистална или локална компресия
 • Имобилизация
 • Обезболяване
 • Хирургическа обработка
 • Серопрофилактика и АТБ терапия
 • Профилактика с антикоагуланти

Травма на таза

 • Масивна кръвозагуба
 • Разкъсване на вътрешните органи
 • Септични усложнения
 • Продължителното обездвижване

Поведение

 • Стабилизиране на хемодинамиката
 • Хемостаза: –Оперативна; –Селективна тромбоза
 • Имобилизация
 • Ранна оперативна активност
 • Запазване на виталността на части от крайника

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание