Пневмонии

Основни моменти с важно клинично значение

1. Спектър на причинителите
2. Поставяне на диагноза
3. Оценка на риска и определяне място за провеждане на лечението
4. Емпирична антибактериална терапия
5. Похвати за мониториране на ефекта от лечениетоКлинични въпроси

1. Това пневмония ли е?
2. Доколко диференциалната диагноза е вероятна?
3. Налице ли са критерии за тежка пневмония?
4. Налице ли са рискови (модифициращи фактори)?
5. Необходима ли е хоспитализация?
6. Какво да бъде емпиричното лечение?
7. Какъв е отговорът към терапията?
8. Необходимо ли е по-дълго проследяване на пациента?

Защитни механизми на дихателните пътища и белите дробове

Механични

1. Назофаринкс – ресничест епител, частици над 10 мкм не преминават
2. Дихателни пътища – мукоцилиарен клирънс и кашлица. Цигарен дим, еластаза, оксиданти увреждат клирънса.
3. Секреция на неимунни молекули – лактоферин, трансферин, лизозим.

Имунни

1. Вроден имунитет – Патоген разпознаващи рецептори (PRRs), сред тях е CRP. Алвеоларни макрофаги, NK клетки, алвеоларни епителни клетки. Комплемент
2. Придобит имунитет – лимфоцити, дендритни клетки

Определение

Пневмонията е остра инфекция на белодробния паренхим, протичаща с:

Поне два от следните симптоми
температура
втрисане
остра кашлица, със или без експекторация
плеврални болки
задух
Физикални данни за пневмония – усилен гласов фремитус, бронхиално дишане, крепитации, дребни влажни звънливи хрипове
Нови инфилтративни промени в рентгенографията, които нямат друго обяснение.

Пътища на проникване на причинителя

1. Инхалаторен – повечето вътреклетъчни

2. Аспирационен

3. Хематогенен – стафилококи и др.

4. По съседство

Класификация

Етиологична

– бактериални (пневмокови, стафилококови, стрептококови, грам (-), анаеробни и др.)
– вирусни
– вътреклетъчни – микоплазми, хламидофила, легионела, коксиела
– микотични

Епидемиологична

– Пневмония придобита в обществото – ППО
– Вътреболнична пневмония – ВБП
– Пневмония, свързана със здравни грижи
– Вентилаторно асоциирана пневмония – ВАП

Според начина на протичане

– с типично протичане и симптоми – бактериална
– с атипично протичане – вътреклетъчни
– аспирационна

Патоморфологична

– алвеоларни – крупозна
– лобуларна – т.н. бронхопневмония
– интерстициални

Анатомична

– лобарна
– сегментна
– интерстициална

Пневмонии придобити в обществото

Епидемиология – около 12 на 1000 за година, по-чести при деца и възрастни над 55 години

Основни патогени са: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, атипични причинители в около 15-30 %, вируси и смесени инфекции. В до 50 % остава неясен причинителя.

Модифициращи фактори

За инфекция със S. pneumoniae
– възраст > 65 год.
– алкохолизъм
– хронично белодробно заболяване – ХОББ
– сърдечна, бъбречна или чернодробна недостатъчност
– анатомична или функционална аспления
– захарен диабет
– неоплазма
– вроден или придобит имунен дефицит, вкл. HIV
– трасплантация

За инфекция с P. aeruginosa
– Структурно белодробно заболяване – бронхиектазии, напреднала ХОББ
– Малнутриция
– Антибиотични курсове над 4 пъти за година или в последния 1 месец
– Системен кортикостероид в доза над 10 мг преднизолонов еквивалент за над 14 дни по време на клиничното представяне
– Скорошна дехоспитализация, особено от интензивно отделение

Рутинна оценка на пациент с предполагаема пневмония

Анамнеза – Каква информация ни е нужна?
Възраст
Общество или здравно заведение, продължителност на хоспитаизацията/интубацията
Скорост на развитие на симптомите. Налице ли е диспнея?
Наличие на скорошни инфекции, грип?
Скорошни хоспитализации или медициски процедури
Подлежащи състояния – сърдечно-съдови, диабет, хронични белодробни, чернодробни, бъбречни, ментален статус, имуносупресия, лекарства.
Експозиция – болни хора, деца в дома, животни, растения, пътувания
История на антибиотичното лечение, ваксини

Физикален преглед – общо състояние, съзнание и ориентация, цвят на кожата, дихателна честота, сърдечна честота, артериално налягане, специфичен белодробен статус
Лабораторни изследвания – Пълна кръвна картина с диференциално броене, електролити, чернодробни ензими, урея и креатинин
Образни изследваниярентгенография на белите дробове – фас и ляв профил, преценка нуждата от КТ, ехокардиография и торакоцентеза
Микробиологични изследвания (незадължителни в амбулаторията) – храчка по Gram и култура, назална проба за вируси, хемокултура
Специфични изследвания при клинично съмнение

Поведение

Проблеми в амбулаторията
1. Съмнение – клинични симптоми и признаци
2. Лабораторни и образни изследвания – ПКК, биохимичен минимум, CRP, рентгенография
3. Микробиологични изследвания – не са задължителни
4. ДД с други заболявания
5. Оценка на риска и вземане на решение за място на
лечение – базира се на рисковите фактори за усложнено протичане, тежестта на симптомите и степента на белодробно засягане, степента на несигурност на диагнозата и социалния статус
6. При амбулаторно лечение – назначаване на емпирично лечение и определяне план за проследяване

Диференциална диагноза

БТЕ – наличие на рискови фактори – имобилизация, скорошна операция, травма, клиника на венозна тромбоза, история на ДВТ и предхождащ БТЕ, малигнено заболяване, доминира задух, остро начало, липса на фебрилитет понякога, кръвохрак.
Нормални или нетипични находки от физикалното изследване и рентгенографията. ЕКГ, Д-димер, ЕхоКГ, КТ
Сърдечна недостатъчност – възраст над 65 г., анамнеза за сърдечно заболяване, преживян миокарден инфаркт, предсърдно мъждене, ортопнея, отоци. Нивата на NTproBNP < 150 UI изключват СН
Хронична белодробна болест – кашлица, свирене в гърдите, удължен експириум, предходна консултация по повод кашлица, диспнея, тютюнопушене. Спирометрия след овладяване на острото състояние
Белодробен карцином – рискови фактори, неясно и незабележимо начало, липсващ или незначителен фебрилитет, гръдна болка, хемоптое, инфилтративни изменения крайхилусно или свързани с увеличени хилусни сенки, неповлияване от адекватно лечение. КТ и ФБС

Пневмококова пневмония
Пневмококова пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония
ДД на пневмония

Оценка на риска

По точкови скали – CURB65, Pneumonia severity index (PSI) и други. Разработени са за стандартизиране на решението за място на провеждане на лечението, чрез оценка на риска от тежко протичане и неблагоприятен изход.
CURB 65 – дефинира риска от смърт – съзнание, урея, дихателна честота, артериално налягане, възраст. 2 и повече точки имат висок риск и се лекуват в болница
PSI – включва много физикални, клинични, лабораторни и рентгенологични показатели

Индикации за хоспитализация

1. Възраст > 65 г.
2. Подлежащи заболявания – белодробни (ХОББ, бронхиална астма), захарен диабет, сърдечна и бъбречна недостатъчност, напреднало чернодробно заболяване, отклонения в съзнанието, неоплазма, лекувана в последните 6 месеца или без лечение, пациенти с имуносупресия (следствие заболяване или терапия)
3. Симптоми и признаци – фебрилитет > 39; задух/тахипнея и други симптоми на дихателна недостатъчност; ниско АН < 100/60, тахикардия, обърканост
4. Лабораторни находки – висока левкоцитоза или левкопения, хипоксемия или ниска сатурация (пулс оксиметрия), декомпенсация на друго заболяване
5. Тежест на белодробното засягане – над 2 дяла, двустранно засягане, плеврален излив или съмнение за абсцедиране
6. Социални индикации
7. Несигурност в дигнозата – БТЕ, карцином

Индикации за хоспитализация в ИО

Един от двата критерия

нужда от механична вентилация
нужда от вазопресори за повече от 4 часа

Или два от трите

САН ≤ 90 mmHg;
тежка ДН (PaO2/FIO2<250);
засягане на > 2 дяла

Диагностично поведение в болнични условия

1. Лабораторен минимум – ПКК + ДКК; урея, креатинин, кръвна захар, чернодробни ензими, електролити, CRP.
2. Микробилогични изследвания
– спутум, при нелекувани предварително с АБ и наличие на гнойни храчки – препарат по Грам, култура, изследване за БК по преценка
– хемокултури при фебрилно състояние с втрисания
– уринни антигенни тестове – легионела, пневмокок
– серологични тестове – не е оправдано самостоятелното им приложение
– материали от плеврални пунктати, трахеобронхиални аспирати

Препоръки за лечение на ППО
Емпиричната терапия

► Бактериалният причинител се доказва в ~ 50%

► Емпиричната терапия се основава на най-вероятният причинител при конкретния пациент

► Изборът на АБ терапия зависи от следните характеристики на пациента:
Възраст
Тежест на протичане на заболяването
Придружаващи заболявания
Имунна супресия
Място на провеждане на лечението
Географски район и данни за предходни пътувания
Данни за микробна чувствителност в съответния район

► Емпиричната терапия е от ключово значение, защото незабавното започване на лечение определя добрия изход от инфекцията

АМБУЛАТОРНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОНИЯ

ВКЛЮЧВА МОНОТЕРАПИЯ С

1. ОРАЛЕН МАКРОЛИД
2.ОРАЛНА КОМБИНАЦИЯ
β-ЛАКТАМ / МАКРОЛИД

3. Респираторен хинолон

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ

умерена ППО

умерена ППО
Лечебни възможности
за хоспитализирани пациенти с умерена ППО

тежка ППО

тежка ППО
Лечебни възможности
за хоспитализирани пациенти с тежка ППО

РЕСПИРАТОРНИ ХИНОЛОНИ

Респираторните хинолони имат място в лечението на ППО при:
Пациенти в по-зряла възраст;
Пациенти с модифициращи фактори;
Смесена флора;
Риск за резистентни към бета-лактами и макролиди Str. pneumoniae;

Критерии за успешно лечение

Критерии за успешно лечение

1. Клинична начална оценка на 48-72 час
– спадане на фебрилитета до 72 час
– липса на тахикардия, хипотония, диспнея
– нормализиране на физикалната находка – 6-7 дни
– подобряване на кашлицата – до 10 дни
2. Лабораторни – спадане на CRP – 4 дни
3. Рентенологични – резорбция на инфилтрата – 14 дни, но понякога до 28 дни.

Допълнително лечение

Общи мерки – хигиена (проветряване на помещението, лична хигиена), хранене – калорийно, оводняване
Коркеция на отклоненията в АКР
Кислородолечение
Терапия на съпътстващите заболявани
Не се препоръчват медикаменти за лечение на кашлицата

Неотговаряща на лечението пневмония

Два вида терапевтичен неуспех –

а) неотговаряща на лечението пневмония (NRP)

б) бавно резорбираща се пневмония (SRP)

NRP ≤ 72 час – резистентен или свръхвирулентен щам;
нарушен имунитет; грешна диагноза.
NRP > 72 час – компликации (излив, абсцедиране и др. )
При нестабилен пациент се препоръчва пълна
преоценка и втори опит за емпирична терапия.
SRP – преоценка според клиничното състояние,
индивидуалните рискови фактори и клиничните нужди.

Рискови пациенти за инфекция с резистентни щамове

често боледуващи
пушачи
възраст > 65 год. (“Pneumonia is friend of aged” – W. Osler)
антибиотична терапия в последните 3 месеца
скорошна хоспитализация
имуносупресирани
придружаващи болести
обитатели на старчески домове

Ограничаване на АБ употреба чрез ползване на биомаркери, различаващи бактериални от небактериални инфекции, болни с или без сепсис.
Около 75% от АБ се изписват за ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ, въпреки тяхната предимно ВИРУСНА етиология.
Един от надеждните маркери е про-калцитонина (PCT), който има предимства пред CRP с по-ранното си покачване при инфекция, по-добрата негативна прогностична стойност и неповлияване на нивата от лечение с имуносупресори (напр. КС)

Вътреболнични (нозокомиални) пневмонии

Дефиниция

Пневмония, при която симптомите започват над 48 часа, след хоспитализация по друг повод
– ранна до 4-ия ден – относително по-добра прогноза
– късна – след този период, мултирезистентни щамове, по-тежко протичане и лоша прогноза

Проблематика

– различен спектър от причинители – S.aureus, Gram (-), смесена флора
– сериозна резистентност (различна и характерна за всяка клиника)
– повишена нужда от прецизна микробиологична диагноза и тестове за чувствителност, вкл. БАЛ добит с ФБС, трахеална аспирация и тъканни проби
много по-тежко протичане с в пъти по-висока смъртност
– често нужда от комбинирано широкоспектърно лечение
– повече разходи

Пътища на проникване

аспирация – колонизация на назофаринкс, стомах (ползване на инхибитори на протонната помпа); инхалация; хематогенен

Групи аеробни Gram (-) микроорганизми

причиняващи некротизиращи пневмонии с бърз разпад и кавитиране, инвазия на съдовете, хеморагии и другата група, не причиняват подолен тип изменения

Основни ДД

ЗСН, БТЕ с или без белодробен инфаркт, ARDS, лекарствени реакции, СЗСТ, интерстициални белодробни болести

Лечение на нозокомиалните пневмонии

При налииче на късно начало над 4 дни и наличие на РФ за MDR – широкоспектърно лечение
антипсевдомонасен цефалоспорин (цефтазидим, цефепим)

или

антипсевдомонасен карбапенем (имипенем, меропенем)

или

β-лактам/β-лактамазен инхибитор (пиперацилин/тазобактам)
плюс
антипсевдомонасен хинолон (левофлоксацин, ципрофлоксацин)

или

аминоглюкозид (амикацин)
плюс
линезолид или ванкомицин

Вътрешни Болести