ХОЛЕРА

Остро инфекциозно заболяване;

В миналото в групата на “Особено Опасните Инфекции”;

Понастоящем в групата на Инфекциите с Висок Медицински и Епидемичен  Риск”;

Включено в арсенала на биологическото оръжие;

Поразява тънките черва; протича с гастроинтестинални явления, изразена дехидратация;

Тежко протичане и висок леталитет при класическата холера;

Леко протичане и нисък леталитет при холера “Ел Тор”.ИСТОРИЯ

Родина на заболяването е Индия.

Наблюдава се най-често в делтата на р.Ганг и р.Брамапутра.

Известна е от дълбока древност (писмени сведения от ІХ и V в. пр.н.е.)

Походът на Александър Македонски към р. Ганг е спрян при р.Хипасиса поради холерна епидемия сред войските му.

Широко разпространение през Балканската война (1912 – 1913):

– 41 167 заболели сред българската войска, от тях 29 600 при Чаталджа;

– 19 205 заболели в страната сред цивилното население;

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Четири периода в разпространението:

-До 1817 – само в Индия;

-1817-1926 – шест пандемии в петте континента;

-1926-1960 – прибира се отново в ендемичното си огнище в Индия;

-От 1961 насам – седма пандемия от тип “Ел Тор”

Последният случай в страната е през 1921 година.

ЕТИОЛОГИЯ

Vibrio cholerae biotype cholerae

(класическа холера)

Vibrio cholerae biotype eltor

(съвременна холера “Ел Тор”)

Vibrio cholerae biotype Bengal

(най-нов, от 1992 год.)

Грам-отрицателни пръчици с форма на запетая; два антигена (О и Н); три сероварианта (Огава, Инаба и Хикошима)

Подвижни, аероби; Произвежда екзотоксин (ентеротоксин), отговорен за клиничната картина;

УСТОЙЧИВОСТ

Vibrio cholerae biotype cholerae е слабо устойчив във външната среда

Изсушаването и слънчевата светлина убиват холерните вибриони за 1- 2 часа.

В сухо бельо и постелъчен инвентар се съхраняват 2 – 4 дни. Във влажно бельо – до 12 дни.

Във фекално контаминирана вода се запазват около 3 месеца, в мляко и млечни продукти – 1-2 дни.

Върху плодове и зеленчуци запазват своята жизнеспособност до 10 дни.

Vibrio cholerae biotype eltor е значително по-устойчив, особено във вода, където пребивава във зоопланктона, риби и земноводни и по този начин циркулира във външната среда

ПАТОГЕНЕЗА

След проникване през устата част от причинителите загиват от стомашния сок.

Наличието на хипоацидитет, обилна храна и бърз пасаж на храната благоприятстват възникването на заболяването.

Вибрионите отделят екзотоксин (ентеротоксин), който е отговорен за повишеното отделяне на течности от чревната лигавица (ексорбция) и намаленото преминаване на течности от лумена на червото към съдовете на лигавицата (инсорбция).

Загубите на течности са големи и водят до развитие на остра екстрацелуларна дехидратация.

Холерният екзотоксин се състои от две субединици – А и В.

Субединица В служи за закрепване на холерния вибрион към тънкочревните въси.

Субединица А навлиза в епителните клетки и активира аденилатциклазата, което довежда до усилено образуване на ц3,5-АМФ.

В резултат се повишава екскрецията на вода от тънкочревния епител.

КЛИНИКА

Инкубационният период е от 2-3 до 5 дни.

В повечето случаи започва остро, с болка в епигастриума, куркане на черва, главоболие, разстройство и повръшане.

Количеството на фекалните маси достига 5-10 l за денонощие.

Началните изхождания са фекулентни, немиризливи, а после добиват вид на “оризова вода”.

Температурата обикновено остава нормална или се покачва слабо.

Изразено обезводняване до изразен хиповолемичен шок;

По-леко протичане при холера “Ел Тор”.

РАЗЛИЧИЯ

Класическа холера:

Слаба издръжливост на причинителя във външна среда;

Предаване само от човек на човек (антропоноза);

Тежка клинична картина с висока смъртност;

Чувствителни към повечето дезинфектанти

Холера “Ел Тор”:

Голяма издръжливост на причинителя във външна среда;

Циркулация и размножаване във външна среда (сапрофити) – водоеми, канализация, морски животни, раци, миди и др.

Леко протичане с ниска смъртност,

Голям % заразоносители

ДИАГНОЗА

Бързата диагностика включва:

-извършване  на микроскопско изследване по Грам и търсене на отрицателни пръчици, наподобаващи запетая,

-изследване на тъмно зрително поле и фазово-контрастна микроскопия с имобилизация движението на вибрионите чрез специфични типови серуми;

-имунофлуоресцентнен метод, евентуално PCR, РНХА.

Сигурната диагноза се позовава на:

изолиране на чиста култура чрез посявка в TCBS агар и алкална пептонова вода с микроскопиране на изолатите и биотипиране;

серологична диагностика (аглутинационен Видал със сомаичен О-антиген).

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЛУЧАИТЕ

Възможен:  НП

Вероятен:  Случай с типична клинична картина и наличие на епидемична връзка.

Потвърден:  Случай с типична клинична картина, който е лабораторно потвърден.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Антропоноза

Източник на заразата са болните и заразоносителите. Последните се срещат от 5 до 10 пъти по-често от типичните форми при класическата холера и 25 до 100 пъти по-често при холера Ел Тор. При класическата холера заразоносителството продължава до 30 дни, при холера Ел Тор – до 1-2 години.

Механизмът на предаване на заразата е фекално-орален с воден, хранителен или контактно-битов (чрез замърсени ръце) път на предаване.

Фактори на предаване:

  вода (основен);

хранителни продукти (особено от морски произход);

замърсени ръце;

мухи.

Предразполагащи фактори за развитие на епидемии от холера:

– ниска санитарна култура на населението;

– липса на чиста питейна вода и канализация;

– лоши битови условия;

– незадоволителна лична и обществена хигиена;

– непълноценно хранене.

ВИДОВЕ ЕПИДЕМИИ

водни епидемии;

хранителни епидемии (Италия 1973-1979);

възникнали по контактно-битов път;

смесени епидемии (Перу, 1991)ПРОФИЛАКТИКА

Санитарно-хигиенни мероприятия

Хранене и водоснабдяване.

Санитарна охрана на границата.

Имунопрофилактика.

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1.Изолация на болните и заразоносителите в най-близкото инфекциозно отделение или клиника;

2.Карантина на контактните от І-ви ред в инфекциозно отделение или клиника за 5 дни; контактните от втори ред (включително медицинският персонал открил и изолирал болния) – медицинско наблюдение за 5 дни с бактериологично изследване;

3.Постекспозиционна профилактика с тетрациклинови антибиотици на контактните от І-ви ред;

4.Дезинфекция на огнището, всички считани за заразени хранителни продукти, човешки екскрети, транспортните средства с които са транспортирани заразените и контактните

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Грижливо измиване на ръцете!

Консумиране на проверени, фабрично бутилирани вода и напитки, или според обстоятелствата – преварена вода!

Консумиране на добре обработени термично или фабрично опаковани храни и преварено мляко!

Измиване грижливо на зеленчуците и плодовете!

Избягване консумирането на храна, закупена от улични продавачи!

Придържане към правилото: “Внимавай какво ядеш!” и към популярния съвет: “Сготви, обели или изхвърли!”

ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

Класическа парентерална целоклетъчна ваксина – изоставена поради слаба имуногенност, висока реактогенност, непродължителен имунитет

  CHOLERA VACCINE (НЦЗПБ)

1 суха ампула с 10 ml разтворител, съдържаща 10 дози, за подкожно приложение, две апликации през 7 дни и реимунизация след 6 мес. не се произвежда вече.

Всяка  имунизационна доза (1 ml) съдържа инактивирани холерни вибриони от щамовете Inaba и Ogava на класическия биотип на V. cholere . Създава хуморален имунитет.

Подкожно субскапуларно приложение на лица над 2 г.:

0,4 ml – на 2 – 5 г.

0,6 ml – на 6 – 10 г.

0,8 ml – на 11 – 15 г.

1 ml – над 16 г.

Инактивирана целоклетъчна ваксина за перорално приложение (две дози)

  DUKORAL ®

Една имунизационна доза (3 ml) съдържа топлинно и формалдехид инактивирани щамове Inaba и Ogava на класическия биотип на V. cholere и биотип El Tor, както и рекомбинантно получена субединица B на холерогенът.

Перорално приложение на лица над 2 г.

2 – 6  г. – 3 дози с най-малко една и не повече от 6 седмици интервал между тях

над 6 г. – 2  дози  с най-малко една и не повече от 6 седмици интервал между тях

Ако се допусне повече от 6 седмици интервал между дозите  първичната имунизация стартира отначало.

lНеобходимо е имунизацията да бъде завършена не по-късно от една седмица от вероятната експозиция

Бустерни дози при продължителна експозиция:

2 – 6  г.  – след 6 месеца;

над 6 г.  – след 2 години.

Създава местен имунитет.

Наличието на субединица В на холерния екзотоксин дава възможност за синтезиране на антитела (IgA клас) срещу нея и предпазване от заразяване с ЕТЕС, които са основен причинител на “диарията на туристите” в развиващите се страни.

Ваксината не предпазва от заразяване с V. cholerae серогрупа О139 и други представители на род Вибрио.

Осигурява при възрастни 85 % ефективна защита за 6 м. и 57 % за 2 г. срещу заразяване с холера и “диария на туристите”.

Съществува вариант на ваксината Dukoral (Виетнам), без наличие на рекомбинантна субединица В.

Жива атенюирана еднодозова ваксина за перорално приложение

  Orochol – E ®  (Berna Biotech)

перорално с буфериращ разтвор за неутрализиране на стомашното съдържимо

Всяка  имунизационна доза съдържа живи, атенюирани холерни вибриони от щамовете Inaba и Ogava на класическия биотип на V. cholere и биотип El Tor, генетично модифицирани да произвеждат само субединица В на холерогенът.

Плацебо контролирани проучвания в САЩ и Южна Африка показват 80 % ефективнос срещу диарийни заболявания и над 90 % протективен ефект срещу тежки диарии.

Приложена на 67 000 доброволци в Индонезия (1993 – 1997) с незадоволителни резултати.

Други кандидат ваксини:

Жива атенюирана еднодозова ваксина за орално приложение (Куба) във фаза І на клинични проучвания върху здрави доброволци;

Парентерална О-антиген конюгирана ваксина (Институт Пастьор – Франция) във фаза на предклинично проучване;

ДНК – ваксина за парентерално приложение (Малайзия) във фаза на предклинично проучване;

Жива, рекомбинантна ваксина за орално приложение (САЩ и Аржентина) във фаза ІІ на клинични проучвания.

Разработка на нов атенюиран щам О139 за употреба като орална ваксина.

 

Обратно към Епидемиология

Съдържание