Топлинен удар
Характеристики

Сравнително честа патология по време на топлите месеци на годината

Недостатъчност на механизмите на терморегулация, обикновено съчетано с екстремен отговор на организма

Налага особено внимание поради:

 • Високата смъртност
 • Риск от тежки усложнения от ЦНС

Не може да се определи правилно честотата, тъй като много от случаите не са диагностицирани и регистрирани

Причини за повишена телесна температура

 • Инфекции
 • Медикаментозни реакции
 • Невролептичен малигнен синдром
 • Малигнена хипертермия
 • Околна среда

Механизъм на загуба на топлина

 • Провеждане (2%) – директен контакт
 • Конвекция (1-40%) – зависи от скоростта на движение на въздушните маси
 • Радиация (30-65%) – чрез инфрачервени лъчи
 • Изпарение (10-80%) -0.58 kcal/ml H2O
Фактори за промяна в телесната температура

Повишена вътрешна продукция

Повишена външна продукция

Нарушена обмяна на топлина с околната среда

Повишена вътрешна продукция:

 • Физическа активност – 300-900 kcal/h
 • Заболявания, съпровождани с повишена телесна температура и хиперметаболизъм
 • Медикаменти

Повишена външна продукция:

 • Среда с висока температура: Затворени пространства; Липса на въздушни движения
 • Висока влажност
 • Директно слънчево греене (150 сcal/h)

Нарушена обмяна с околната среда:

 • Неподходящо облекло
 • Липса на аклиматизация
 • Наднормено тегло и затлъстяване
 • Захарен диабет – автономна невропатия
 • Нарушена функция на потните жлези – дехидратация, тежки и обширни цикатрикси, ектодермална дисплазия, склеродермия

Медикаментите могат да повишат телесната температура

 • Свръхчувствителност
 • Хиперметаболизъм
 • Нарушена терморегулация
 • Нарушена обмяна с околната среда
 • Нарушена сърдечносъдова компенсация
 • Директен пирогенен ефект

Предразположеност

 • Възрастни
 • Деца
 • Болнични пациенти
 • Институционализирани
 • Неаклиматизирани
 • Атлети
 • Военни на мисия
 • Тежкофизически работници

Децата са особено предразположени към хипертермия

 • Наднормено тегло и затлъстяване
 • Чести заболявания с фебрилитет
 • Захарен диабет
 • Инсипиден диабет
 • Ектодермална дисплазия
 • Инфекции на ГИТ
 • Анорексия
 • Ментална недостатъчнсот
 • Периферни съдови заболявания

Форми на топлинна болест

Леки форми на топлинна болест:
 • Топлинен оток
 • Топлинни крампи
 • Топлинен синкоп
 • Топлинни боцкания
Топлинно изтощение:
 • Поради загуба на натрий
 • Поради загуба на течности
Топлинен удар:
 • Класически
 • При физически натоварвания

Поведение при леки форми на топлинна болест

 • Топлинен оток – повдигане нависоко на ръце, крака и глезени и поставяне на компресивни чорапи
 • Боцкания по кожата – почистване и охлаждане, премахване на дрехите, антибиотици, ако има пустули

Топлинни крампи

 • Крампи на натоварената мускулатура
 • След мускулна работа
 • Обилно изпотяване по време на работа
 • Обилно пиене на хипотонични течности – Н2О
 • Хипервентилация липсва, ако околната среда е с ниска температура
 • Приемане на солени течности през устата

Топлинен синкоп

 • Резултат от кумулативен ефект на периферната вазодилатация, намален вазомоторен тонус и загубата на обем течности
 • Наблюдава се при неаклиматизирани пациенти още в ранните стадии
 • Задължително диагностично търсене и изключване на по-сериозни причини за синкопа
 • Лечението изисква рехидратация, отстраняване от средата и почивка

Топлинно изтощение

 • Общо неразположение, умора и главоболие, световъртеж
 • Без нарушения в чувствителността
 • Телесна темпратура по-ниска от 400C
 • Тахикардия, дехидратация
 • Изключете други заболявания
 • При несигурност, поведението е като при топлинен удар
 • Извеждане от средата, почивка
 • Рехидратация с пиене на течности или венозна инфузия

Топлинен удар

 • Телесна температура над 40°C
 • Тежки нарушения в ЦНС – делир, степенни нарушения в съзнанието, кома, гърчове
 • Настъпва по време на периоди с повишена температура на околната среда
 • Суха, топла и зачервена кожа, понякога изпотяването може да персистира

Видове топлинен удар

Класически

 • Лятна топла вълна
 • При 84-100% от пациентите липсва изпотяване
 • Внезапно начало
 • При възрастни пациенти в тежко общо състояние
 • Рабдомиолизата и острата бъбречна недостатъчност са рядкост

При физическо натоварване

 • При 50% от пациентите се отчита изпотяване
 • Млади, здрави, атлети, физически работници или военни
 • Често се отчита рабдомиолиза или остра бъбречна недостатъчност
 • Винаги е налице предразполагащ фактор

Клетъчно ниво

 • Настъпва денатурация на белтъците
 • Белтъчните мембрани не функционират
 • Налице е синдром на множествена органна дисфункция или недостатъчност
 • Увреждане на ендотела – изръсване на цитокини и синдром подобен на сепсис
 • Нарушения в бариерната дункция на лигавицата на ГИТ – бактериална транслокация с възможност за септични усложнения

Органна дисфункция

Главен мозък

 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Раздразнителност, поведенчески нарушения, делир, гърчове
 • Мозъчен оток и повишено ВЧН

Степенните нарушения в съзнанието могат да се предизвикат и от:

 • Диселектролитемия
 • Хипогликемия
 • Чернодробна енцефалопатия
 • Уремична енцефалопатия
 • Структурни нарушения като мозъчен кръвоизлив след травма или нарушения в кръвосъсирването

Малък мозък

 • Повишена чувствителност към топлина
 • Атаксия
 • Нарушена терморегулация

Сърдечносъдова система – шок

Хипердинамичен:
 • Ниско ПСС
 • Висок МОС
 • Тахикардия
 • Високо пулсово налягане
Хиподинамичен:
 • Висооко ПСС
 • Нисък МОС
 • Нисък обем на съдовите течности

Белодробен оток от кардиогенен тип

 • Нарушена помпена функция на миокарда
 • Във връзка с охлаждането
Дихателна недостатъчност тип I:
 • ARDS
 • Белодробен оток

Нарушена функция на ендотела

 • Нарушена капилярна пропускливост и излизане на течности

Кръвосъсирване

 • Тромбоцитопения и агрегация
 • Синдром на ДИК – удължени aPTT и PT, нисък Фибриноген от настъпила денатурацията на белтъците

Чернодробна система

 • Чернодробно увреждане
 • ASAT, ALAT над 1000 IU/l
 • Отначало трансаминазите могат и да не са повишени
 • Жълтеница
 • Увеличенa CPK над 1000
 • Метаболитна ацидоза
 • Остра чернодробна недостатъчност

Остра бъбречна недостатъчност

 • Намален обем на течностите
 • Намален МОС
 • Рабдомиолиза
 • Директно увреждане на тубулите от повишената температура
 • Сепсис

Топлинният удар засяга всички органи и тъкани на организма с изключение на панкреаса

При всеки пациент с хиперпирексия и степенни нарушения в съзнаието се подхожда като към топлинен удар до доказване на друга диагноза!

Топлинният удар може да бъде и усложнение, свързано с медицинското обслужване (нозокомиално заболяване).

Диференциална диагноза

 • Инфекции на ЦНС
 • Малария
 • Тежък сепсис
 • Малигнен невролептичен синдром
 • Малигнена хипертермия
 • Остра хиперфункция на щитовидната жлеза

Методи на охлаждане

 • Повлияване на изпарението
 • Потапяне в хладни течности
 • Ледени пакети на магистралните съдове
 • Студени инфузии
 • Охлаждащи системи
 • Промивка на стомаха със студени течности
 • Перитонеална промивка
 • Извънтелесно апаратно охлаждане
 • Ендоваскуларни охлаждащи катетери

Потапяне в ледени течности

 • Най-ефективен метод
 • Необходимо е осигуряването на огромно количество лед и течности в големи пространства
 • Тромава процедура
 • Трудно осъществима ресусцитация
 • Трудно осъществим венозен достъп
 • Често може да предизвика треперене
 • Последвалата вазоконстрикция може да наруши термообмена
Внимавайте
 • Влажните дрехи/завивки, при липса на добра вентилация могат да доведат до повишаване на телесната температура
 • Охлаждайте до телеснат температура 38°С

Охладени инфузии

 • Приложението на 15 ml/kg студени инфузии iv намалява телесната температура с 1-2° C
 • Пациентите се нуждаят от инфузионно лечение, тъй винаги като са относително дехидратирани
 • Охлаждането е по-ефективно в среда с климатизиран охладен въздух

Опасности при охлаждане

 • Неконтролирана хипотермия – желаното охлаждане се провежда до понижаване на телесната температура до 38° С
 • Белодробен оток

Лабораторен скрининг

 • ПКК
 • Електролити
 • PT, aPTT, INR, Фибриноген
 • CPK, креатини, урея
 • КАСтатус и Артериални кръвни газове
 • ECG
 • Образно изследване на гръдния кош
 • Цереброспинален ликвор по показания

Поддържащо лечение

 • Масивно калкулирано инфузионно лечение, а при необходимост, включване на инотропни и вазотропни медикаменти
 • Ранна механична вентилация
 • Заместително трансфузиране на тромбоцитна маса, прясно замразена плазма и криопреципитат
 • Провеждане на извънтелесни методи на очистване при ОБН
 • Протокол за поведение при сепсис

Лечение на ранните усложнения

Треперене

Chlorpromazine 25-50 mg iv, само ако охлаждането не е адекватно като резултат на треперенето

Гърчове

Противогърчови средства

Борба с мозъчния оток и повишеното ВЧН

Миоглобинурия:

Инфузионно обемно натоварване

Осмотични диуретици – Mannitol

Късни усложнения

 • Нозокомиален сепсис
 • Индуцирана полиневропатия
 • Синдром на Guillain-Barré
 • Малкомозъчни дегенеративни промени
 • Енцефалит на мозъчния ствол

При топлинен удар не прилагайте!

 • Aspirin – може да наруши окислителното фосфорилиране и вторично да повиши температурата
 • Paracetamol – внимателно, тъй като може да наруши чернодробните функции
 • Охлаждане с алкохол
 • Dantrolene – ефективен е само при малигнена хипертермия

Прогноза

Добра прогноза

 • При степенни нарушения в съзнанието за по-малко от 3 – 4 h
 • ALAT под 1000 в първите 24 h

Лоша прогноза

 • При степенни нарушения в съзнанието пресистиращи над 10 h
 • ALAT над 1000 в първите 24 h
 • Телесна температура над 42.2°C
 • Тези състояния са чести и животозастрашаващи

 • Важно е да бъдат ранно разпознати

 • Винаги подозирайте тази патология, дори и при хоспотализирани пациенти

 • Необходимо е ранно и агресивно охлаждане

 • Уточнете причините за хиперпирексията

 • Агресивно лечение/подпомагане на ранната органна дисфункция и недостатъчност

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание