ТЕРМИНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ

Състояния, които по различен начин, а оттам и за различно време могат да доведат до смърт на организма.
 • Първичнo камерно мъждене – 0 min
 • Първична асистолия – 0 min
 • Алвеоларна аноксия – 2-3 min
 • Асфиксия и апнея – 5-12 min
 • Ексангвинация – ?
 • ОДН – ?
 • Шок – ?

Епидемиология

 • 55–113/100000 жители или 350000–700000 пострадали годишно в ЕС.
 • КПР се провежда при 66% от тях.
 • Преживяемост в доболничния период 5 -10%, като тя е по-добра при КМ и по-лоша при асистолия.
 • Камерното мъждене остава най-честата причина – при над 25-50%.
 • В детската възраст по-често е вторичното ВСС (след асфиксия, удавяне).
 • Клинична смърт
 • Смърт на индивида
 • Биологична смърт
 • Кортикална смърт

Клинична смърт

Обратимо и временно отпадане на мозъчните функции, като резултат от прекъсване на ефективното кръвообращение на мозъка.

Мозъчна смърт

Необратими промени в мозъчните функции, настъпили като резултат от трайно преустановяване на мозъчното кръвообращение.

Мозъчната смърт се отъждествява със смърт на индивида.

Биологична смърт

Загиване на всички клетки на човешкия организъм (панцелуларна или панорганна смърт).

Кортикална смърт

Тежка деструкция на клетките на кората на главния мозък и загуба на функционалните им връзки с останалите мозъчни структури (апаличен синдром, хронично вегетативно състояние).

Какво трябва да направим?

 • Клинична смърт – КПР

 • Смърт на мозъка – кондициониране на донора

 • Биологична смърт – изпращане с достойнство

 • Кортикална смърт ?

Продължителността се определя от

 • Ниските резерви на кислород в мозъчните клетки (0.26 mmol/g мозъчна тъкан) при консумация 1,5 mmol/g/min, което стига за около 10 s.
 • Ниските резерви от глюкоза на организма.

Определение за КПЦР

Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт.

КПР се започва при

 • Липса на съзнание:

Липса на отговор на прости въпроси и команди.

 • Липса на всякаква двигателна активност.
 • Липса на дишане и дихателни движения.
 • Липса на ефективно кръвообращение.

Алгоритъм на ОПЖ

Липса на съзнание и на нормално дишане

Повикайте за помощ 112

Осъществете 30 непреки притискания на сърцето

Осъществете 2 изкуствени вдишвания

Продължавайте КПР с ритъм 30:2

При най-ранна възможност приложете АВД

CPCR

Кардиопулмонална и церебрална ресусцитация

BLS/PBLS/NRP

Основно поддържане на живота

ALS/PALS

Разширено поддържане на живота

ATLS

Разширено поддържане на живота при травма

ACLS

Разширено поддържане на живота при сърдечна атака

PLS/PPLS

Разширено поддържане на живота

Преживяемостта при клинична смърт е под 5-10%

За всяка изгубена минута, преживяемостта намалява с 10%

CPCR / КПЦР

BLS

Основно поддържане на живота

Air way open Проходими ДП

Breathing Адекватно дишане

Circulation Ефективна циркулация

ALS

Разширено поддържане на живота

Drugs and fluids Осигурете венозен източник

ECG Електрокардиограма

Fibrillation treatment Медикаментозно и електролечение

PLS

Продължително поддържане на живота

Gauging Оценка

Human mentation Церебрална ресусцитация

ICU Интензивно отделение

Алгоритъм на поведение

1.Осигурете безопасност на пострадалия и спасителя:

 • Внимавайте за фрактури на ребра на пострадалия
 • ТБК
 • ТОРС
 • Други трансмисивни инфекции

2. Проверете по най-бързо възможния начин, дали пострадалият е в съзнание.

3а. Ако пострадалият е в съзнание:

 • Оставете го в положението, в което сте го намерили, ако това е безопасно за него. Ако средата в която е пострадалият е опасна, бързо трябва да се изнесе, но по безопасен за него начин.
 • Опитайте се да прецените какво е довело до това състояние.
 • Проверявайте редовно за промени в състоянието му.

3b. Ако пострадалият не е в съзнание:

 • Повикайте за помощ.
 • Поставете го на гръб и се опитайте да осигурите проходими дихателни пътища.
Помощ
 • Наоколо
 • По телефона – Спешен център – 112
 • Разговора по телефон 112 е безплатен и за мобилни телефони!
 • При възрастни – първо телефонирайте!
 • При деца проведете КПР за 1min и тогава телефонирайте!
Какво да кажете по телефона?
 • Местонахождение
 • От кой телефон се обаждате?
 • Какво се е случило?
 • Колко са пострадалите?
 • Каква помощ е оказана досега?
 • Допълнителна информация

4. Поддържайте проходими дихателните пътища и проверете за спонтанно дишане:

 • Следете за движения на гръдния кош.
 • Слушайте дихателните шумове, излизащи от устата.
 • Проследете за топъл въздух, излизащ от устата.
 • Всичко това за не повече от 10 s.

Осигуряване на проходими ДП

Прийом на Esmarch:
 • Поставете пострадалия по гръб.
 • Поставете едната ръка на челото и внимателно приведете главата в дефлексия.
 • С пръстите на ръката повдигнете брадичката.
Ревизиране на устната кухина за чуждо тяло
Почистване на устната кухина при чуждо тяло

5а. Ако пострадалият диша нормално:

 • Поставете го в стабилно странично положение.
 • Потърсете помощ.
 • Следете за промени в дишането.

5в. Ако пострадалият не диша нормално:

 • Потърсете помощ.
 • Започнете непряко притискане на сърцето или осигурете по друг начин ефективно кръвообращение.

Осигуряване на ефективно кръвообращение

 • Механична дефибрилация.
 • Директно притискане на сърцето – по време на интервенции в коремната или гръдната кухина.
 • Непряко притискане на сърцето.
Непряко притискане на сърцето
 • Осигурява САКН – 60-80 mmHg
 • Пострадалия трябва да бъде поставен по гръб на твърда подложка.
 • Притискането става в средата на гръдния кош и гръдната кост.
Положение на ръцете при непряко притискане на сърцето
 • Коленичете до пострадалия.
 • Поставете едната ръка по средата на гръдния кош, което е около долната половина на гръдната кост.
 • Поставете другата ръка над нея.
 • Ръцете не трябва да се прегъват в лакътните стави.
 • Доминиращата ръка е отдолу, а слабата отгоре.
 • Отклонението на гръдната стена е около 5 cm, но не повече от 6 cm.
 • Честотата на притисканията за възрастни е 100-120/min.
 • Времето на притискане е равно на времето на отпускане.
 • Изчаква се възстановяването на гръдния кош след всяко притискане, като контактът на ръцете с гръдния кош не се прекъсва.
 • Ако се наложи прекъсване, то трябва да бъде за минимално време.
 • За ефективност на притискането не можем адекватно да съдим по появата на синхронни пулсации на магистралните артериални съдове.

6а. Провеждане на изкуствено дишане и притискане на сърцето:

 • След 30 притискания, осигурете проходимост на дихателните пътища с прийома на Esmarch.
 • Притиснете двете ноздри с палеца и показалеца.
 • Отворете устата, при осигурена дефлексия и повдигната челюст.
 • Поемете нормално въздух и поставете устните си около устата на пострадалия, като осигурите добра херметичност.
 • Проведете ефективно два цикъла на изкуствено вдишване.
 • Времето за провеждане на двете изкуствени вдишвания е около 10 s.
 • Задръжте вдишането за около 1 s, като след това осигурете проходими ДП и нормално издишване.
 • Продължете с притискане на сърцето с честота 30/2.
 • Спрете, ако пострадалият започне да диша самостоятелно.

Осигуряване на ефективна вентилация и оксигенация

Изкуствено дишане:

 • Уста към уста
 • Уста към нос
 • Уста към уста и нос
 • Уста към стома
 • Уста към маска
 • Уста към тръба
 • Изкуствено дишане със саморазгъващ се балон.
 • Изкуствено дишане с апарат за механична вентилация.
 • Желателно е добавянето на кислород.

Изкуствено дишане се провежда:

 • Винаги след осигурена проходимост на ДП.
 • С продължителност на вдишването около 1 s на цикъл.
 • С честота отговаряща на нормалната за възрастта.
 • С нормален дихателен обем – 6-7 ml/kg.

Проверка за ефективността правим по:

 • Дихателните движения на гръдния кош.
 • Усещането за топъл въздух.
 • Дихателните шумове.

6в. Може да се проведе само непряко притискане на сърцето:

 • В случай, че не искате или не можете да провеждате изкуствено дишане.
 • Притискането става с честота 100-120 /min.
 • Спрете само, ако пострадалият започне да диша самостоятелно.

7.Продължавайте КПР докато:

 • Пристигне реамобил с квалифициран персонал.
 • Пострадалият възстанови своите основни жизнени функции.
 • Напълно се изчерпите.

КПР от един спасяващ

 • Съотношението притискания/вдишвания е 30/2.
 • Правят се 5 такива цикъла, след което се проверява ефекта им.
 • При възстановени основни жизнени функции, пациента се поставя в стабилно странично положение.
 • Транспортирането на пострадалия с възстановени дишане и кръвообращение става в стабилно странично положение.

КПР от двама спасяващи

 • Приоритет е информирането на Спешния център, така, че единият може да отиде бързо да телефонира, докато другият ресусцитира.
 • Двамата спасяващи застават от двете страни на пациента.
 • Съотношението на притискания към вдишвания е 30/2.
 • Единият поема дишането, а другият се заема с непрякото притискане на сърцето.
 • Този, който осигурява циркулацията брои.
 • Смяната на ролите може да стане на 5 цикъла (или на две минути), бързо и внимателно.

Ранна дефибрилация с АВД

Приоритет на АВД

 • При КПР с продължителност над 4 min – най-напред АВД.
 • При КПР с продължителност под 4 min – най-напред КПР.

АВД в детската възраст

 • Възраст над 8 години – като при възрастни.
 • Възраст 1 до 8 години – детски електроди, ако е възможно или за възрастни.
 • Деца под 1 година – само ако са фабрично пригодени.

При възстановени дишане и циркулация, поставете в странично стабилно положение!

Разширено поддържане на живота

 • D (Drugs and fluids) – осигуряване на източник за приложение на медикаменти и започване на инфузионна терапия.

 • E – Eлектрокардиограма.

 • F (Fibrillation treatment) – медикаментозно и/или електролечение на ритъмните нарушения.

G – Gauging

Преценете продължителността на КПР:

 • След всеки пет цикъла.
 • Дори при правилно изпълнена КПР се осигурява 30% от нормалния коронарен или мозъчен кръвоток. Ето защо:
 • При започната КПР, тя продължава най-малко 20 min, считано от последното регистрирано спиране на сърцето!

При започната КПР, тя продължава най-малко 20 min, считано от последното регистрирано спиране на сърцето!

Показания за КПР

 • При всички остро настъпили състояния, при които навреме е установено спиране на ефективното кръвообращение.
 • При всички случаи, когато не са налице сигурни белези за настъпила биологична смърт.
 • При всички случаи, когато не е фиксирано точно времето на настъпване на клиничната смърт.
 • При липса на информация за основното заболяване.

Противопоказания за КПР

 • При ясно изразена и документирана воля на пострадалия да не се провежда КПР.
 • При отчетливи белези за настъпила биологична смърт.
 • При прогресивно протичащи хронични нелечими състояния.

Рискове за провеждащия КПР

 • Мускулни болки, разкършеност, болки в кръста.
 • Задух, хипервентилация, пневмоторакс.
 • Гръдна болка, остра миокардна исхемия.
 • Увреждания на нерви.
 • Изгаряне и удар от електрически ток при неправилно приложение на дефибрилатор.
 • Риск от интоксикация или контаминация с причинители на инфекции (HIV, TBC, Hepatitis B или SARS).
 • Психологическа травма.

Рискове от провеждане на КПР за пострадалия

 • Счупване на ребра в 13% до 97% в зависимост от възрастта и съпътстващата патология.
 • Фрактура на стерналната кост в 1% до 43%.
 • Травми на вътрешните органи – бял дроб, сърце, коремни органи, в случаите, когато промяната в гръдната стена е над 6 cm при възрастни.
 • Изгаряне и удар от електрически ток при неправилно приложение на дефибрилатор.
При започната КПР, тя продължава най-малко 20 min, считано от последното регистрирано спиране на сърцето!

КПР при всички случаи, когато не са налице сигурни белези за настъпила биологична смърт.

КПР при всички случаи, когато не е фиксирано точно времето на настъпване на клиничната смърт.

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание

Травматичен шок