Остри отравяния

Omnis dosis fascit venenum
 • Абсорбция в организма по различен път на химичен и природен продукт
 • В дози много по-високи от нормалните
 • Веществата могат да бъдат с или без фармакологична активност
Епидемиология

По невнимание

 • По-често при деца под 5 годишна възраст
 • При много възрастни пациенти

По желание

 • В напреднала възраст
 • Като самоубийство
 • Като опит за убийство
 • По-чести при жените
 • Смъртността (0.1-0.2%) се определя от:

Нокса

 • Психотропни – 1%
 • Кардиотропни – 15%
 • Селскостопански и промишлени отрови – 44%

Своевременност на поведение

 • Хоспитализирани и лекувани по 24 h – 3% смъртност
 • Хоспитализирани и лекувани след 24 h – 16% смъртност

Рискове при остро отравяне

Незабавни

 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Гърчова симптоматика
 • Аспирация на стомашно съдържимо
 • Апнея
 • Клинична смърт

Късни (вторични)

 • Остра чернодробна недостатъчност
 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Белодробна фиброза
 • Неврологични усложнения

Пътища на постъпване на отровата

 • През гастро-интестиналния тракт
 • През дихателната система
 • През кожата
 • Чрез радиация
 • През всички възможни пътища на приложение на медикаменти

Ефект на токсина

 • Неговата доза
 • Времето на експониране на организма
 • Върху коя система действа
 • Общото състояние на организма

Често пъти отравянията без степенни нарушения в съзнанието са по-опасни – дигиталис, бета или калциеви блокери, парацетамол

Никога не подценявайте отравянето и при възможност винаги хоспитализирайте пациента

Направете своевременна оценка на основните жизнени функции

Поведение

 • Бърза диагноза
 • Поддържане на основните жизнени функции
 • Изключване на по-нататъшната абсорбция на отровата
 • Подпомагане на елиминирането на точксичната нокса
 • Приложение на антидоти
 • Кой съобщава за произшествието?

Treat the patient, not the poison!

Диагноза

Мислете винаги за отравяне ако

 • Състоянието е настъпило внезапно, без видима причина, особено при деца
 • При всяка необяснима патология
 • При някои особености на клиничната картина

Оглед на мястото на намиране на пациента

Анамнеза:

 • За минали такива случаи (кога и защо)
 • Съпътстващи заболявания – психически
 • Съпътстваща медикация (какво и колко)
 • Не вярвайте на самоубиеца

Анамнеза

 • Възраст, пол, тегло, минали заболявания
 • Коя е причината за отравянето?
 • Има и алкохол?
 • Рецидиви?
 • Професия
 • Хронология по отношение на хранене

Поведение

 • Осигурете безопасност на жертвата и спасителя
 • А – Проверете за адекватност и защитни рефлекси от ГДП
 • B – Осигурете адекватна вентилация и оксигенация
 • C – Коригирайте нарушенията в хемодинамиката
 • D – DON’T:
  • DDextrose
  • OOxygen
  • NNaloxone
  • TThiamine
 • E, F – Проследете за аритмии и своевременно лекувайте
 • G – При оценка по GCS под 8 точкизадължителна ETT
 • На този етап внимавайте при приложението на антидоти

Осигуряване на венозен източник и провеждане на инфузионно лечение

Физикално изследване

Витална симптоматика:

 • Степенни нарушения в съзнанието и гърчове
 • Остра дихателна недостатъчност
 • Нестабилна хемодинамика

Соматичен статус:

 • Зеници
 • Кожа и видими лигавици
 • Корем

Неврологичен статус

Идентификация на токсичните синдроми

Определяне на възможните усложнения:

 • Аспирация
 • Остра бъбречна недостатъчност

Съпътстващи заболявания

Клинична картина

Централна нервна система
Степенни нарушения в съзнанието:
 • Алкохол, Опиати, Бензодиазепини,
 • Трициклични антидепресанти
Гърчове:
 • Трициклични антидепресанти
 • Салицилати
 • Амфетамини
Дихателна система
Хиповентилация:
 • Барбитуриати
 • Опиати
Хипервентилация:
 • Салицилати
Бронхоспазъм:
 • ФОС
Сърдечносъдова система
Ритъмни нарушения:
 • Трициклични антидепресанти, Бета блокери, Дигиталис, Теофилин
 • Амфетамини, Кокаин
Хипотония:
 • Барбитурати
 • Фенотиазини
 • Карбамати
Гастроинтестинален тракт
Гадене, повръщане:
 • Отровни гъби
 • Дигиталис
 • Инсектициди
 • Трихлоретилен
Други
Хипогликемия:
 • Алкохол, Инсулин
Метаболитна ацидоза:
 • Неетилов алохол
Променени трансаминази:
 • Парацетамол

Стомашна промивка

Прави се ако НЕ са изминали повече от 1-2 часа от пероралния прием на токсина

Противопоказана е при:

 • Отравяне с корозивни средства и перилни препарати
 • Незащитени дихателни пътища
 • Деца под 6 месечна възраст
 • Гърчове
 • Поставя се сонда – 36-40 или 26-28 F
 • Използва се изотоничен 1/2 M NaCl
 • Течността да е с телесна температура
 • Обем 100-150 ml/kg на порции от 50 – 300 ml
 • В последната порция може да се добави активен въглен
 • Защитени или сепарирани дихателни пътища от ГИТ

Активен въглен

 • Приложим при всички абсорбиращи се продукти
 • Абсорбцията е неспецифична
 • Намалява количеството нокса в ГИТ
 • Прекъсва ентеро-хепаталния цикъл
 • Дозата е 1-1.5 g/kg po

Стимулиращи перисталтиката средства

 • MgSO4 – 250 mg/kg po
 • Mg Citrate – 4 ml/kg
 • Sorbitol – 70% + 20 g Активен въглен в 150 ml

Форсирана диуреза

 • Диуреза над 3 ml/kg/h
 • Стимулирането е с диуретици или с обемно натоварване

Опасности

 • Нарушена изоволемия в двете посоки
 • Нарушена изойония
 • Нарушена изохидрия
 • Нарушена изоосмия
 • Нарушена изотермия

Осмотична неутрална

 • Glu 10% 500 ml iv
 • NaCl 0.9% 1000 ml iv
 • Mannitol 10% 1000 ml iv за 8 h

Осмотична алкална

 • При отравяне с барбитурати и салицилати
 • 500 ml NaCl 0.9% се замества с NaHCO3 i.v.

Извънтелесни депурационни техники

 • Хемофилтрация
 • Хемоперфузия
 • Хемосорбция
 • ЕСМО

Критерии за извънтелесна депурация

 • Молекулно тегло на токсина под 1500 Da
 • Високи плазмени концентрации
 • Нисък обем на разпределение
 • Обратимо свързване с белтъците

Оценка на извънтелесната депурация

 • Измерване на отделеното количество = плазмената концентрация на продукта х обема на разпределение х теглото. Винаги да се сравнява с количеството в организма.
 • След завършване на може да настъпи преразпределение на токсина, което налага стриктно следене

Показания за извънтелесна депурация

 • Метаболитна ацидоза с РаСО2<15 mmHg(етиленгликол, метанол)
 • Нарушения в зрението (метанол)
 • Гърчове или ритъмни нарушения (Theophylline)
 • Продължителна кома
 • Енцефалопатия (литий)
 • Токсични плазмени нива

Перитонеална диализа

 • По-малък клирънс от хемодиализата (5-6 пъти), но може да продължи няколко дни
 • Опростено приложение
 • Опасност от инфекция
 • Много ограничени показания след въвеждането на хемофилтрацията

Плазмафереза

 • С апарат за хемофилтрация става заместване на двойния плазмен обем с прясно замразена плазма или кристалоиди
 • Показания: –Хемолитични токсини; –Метхемоглобинемия

Екссангвинотрансфузия

Замества се ОЦК:

 • 1 ОЦК – извлича 63%
 • 2 ОЦК – 87%
 • 3 ОЦК – 95%

Показания:

 • Метхемоглобинопатии
 • Хемолитични токсини
 • Високи плазмени нива на токсина

Антидоти

Специфични

Flumazenile – при отравяне с бензодиазепини

Анти Digoxine антитела

N-acetylcystein при отравяне с Paracetamol

Naloxone при отравяне с опиоди

Неспецифични (симптоматични):

 • Антиаритмици
 • Бронходилататори
 • Глюкоза
 • Glucagone

Поддържащо лечение

Централна нервна система

 • Противогърчова терапия
 • Специфични антидоти
 • Лечение на повишеното ВЧН

Дихателна система

 • Механична вентилация  за преодоляване на нарушенията в газообмена
 • Антибиотично лечение

Сърдечносъдова система

Борба с хипо/хипертензията:

 • Инфузии
 • Симпатикомометици
 • Диуретици
 • Вазодилататори/констриктори

Антиаритмици

Профилактика с нискомолекулен Хепарин

 

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание