Транспорт на пациенти в критично състояние

Болните в критично състояние се транспортират за да получат по-добри:

 • Грижи
 • Лечение
 • Техническо осигуряване
 • Диагностични възможности
 • Процедурни възможности

Решение за транспорт

Основава на оценка на потенциалните положителни резултати от транспорта, премерени срещу възможните рискове от усложнения.Видове транспорт

В зависимост от началната и крайната точка:

Доболничен

Вътреболничен:

 • Операционна
 • Диагностични звена
 • Манипулациони звена

Междуболничен

В зависимост от начина на транспорт:

 • Сухоземен
 • Въздушен
 • Воден

Опасности при транспорт

 • Критично болните са с тежка многоорганна дисфункция и при тях се налага инвазивен и разширен мониторинг и лечение
 • Те са много нестабилни по време на движение
 • Транспортните средства обикновено не са много удобни за активно интензивно лечение
 • Персоналът и пациентите могат да станат обект на ПТП, резки промени в температурата или налягането

Условия за намаляване на риска

 • Внимателно предварително планиране
 • Използване на подходящ персонал
 • Избор на подходящ транспорт
 • Избор и осигуряване на подходяща екипировка за мониторинг и лечение
 • Наличие на стандарти за поведение при транспорта и спазването им
 • Предварителна оценка на пациента
 • Правилно позициониране на пациента
 • Оптимален мониторинг по време на транспорта
 • Продължаващи грижи и лечение по време на транспорта
 • Точно документиране

Предварителна координация

Предаване на пациента от един на друг медицински специалист от екипа извършващ транспорта:

 • Състояние на пациента
 • Терапевтичен план
 • Възможни усложнения
 • Попълване на нужната информация
 • Маршрут на движение

Придружаващ персонал

Минималният брой на членовете на екипа е двама + водача на превозното средство

Персоналът трябва да познават добре:

 • Техниките за осигуряване на ПДП
 • Техниките за провеждане на изкуствено дишане
 • Техниките за поддържане на стабилна  хемодинамика

Екипировка

Транспортното средство трябва да е:

 • С възможности за добър достъп на носилката
 • Системи за добро фиксиране на пациента
 • Добро осветление и възможности за контрол на температурата
 • Източници на газове и електрическо захранване
 • Съвременна система за комуникация
 • Достатъчно място за персонала

Техническо обезпечаване на възможности:

 • Осигуряване на проходими ДП
 • Провеждане на механична вентилация
 • Осигуряване на венозен източник
 • Поддържане на адекватна хемодинамика
 • Стабилизация на костните структури
 • Пренасяне на пациента
 • Медикаменти за целенасочено поддържане на жизнено важни функции

Готов ли е пациентът за транспортиране?

Централна нервна система:
 • Оценка по GCS
 • Зенична реакция
 • Отпадна неврологична симптоматика
 • Травми и фрактури на главата
Дишане:
 • Проходими ли са ДП?
 • Необходимост от ЕТТ и вентилация?
 • Адекватно обезболяване, седиране или релаксация
 • РаО2 > 90 mmHg, SaO2 > 95%
 • РаCО2 – 28 – 45 mmHg
Циркулация:
 • АКН > 120 mmHg
 • СЧ < 120 /min
 • Задоволителна тъканна перфузия
 • Сигурен венозен достъп ! ! !
 • Заместен ли обемно пациента?
 • Има ли нужда от кръвозаместване?
 • Има ли продължаващо кървене и къде е то?
Травми:
 • Шийни структури и гръбначен стълб
 • Наличен пневмо или хемоторакс
 • Кървене в гръдния кош или коремната кухина
 • Фрактури на дълги кости или таз

Мониторинг

 • Степенни нарушения в съзнанието
 • Дихателна честота
 • Сърдечна и пулсова честота
 • Артериално кръвно налягане
 • ЕКГ крива
 • Пулсова оксиметрия (SpO2)
 • Диуреза
 • Количество на инфузиите
 • Отделяне от дренажи
 • Желателно е мониторингът да бъде максимално разширен
 • При пациенти на механична вентилация:  – Положение на ЕТТ;  – Статични и динамични параметри за адекватност на оксигенация и вентилация
 • Задължително регистриране на всички следени показатели, като копие от документацията се предава на приемното заведение

По време на транспорта

 • Лечението и грижите не се прекъсват
 • Провежда се непрекъснат мониторинг
 • Транспортът трябва да се осъществява плавно при невисока скорост.
 • При неочакван инцидент, превозното средство се спира при първата безопасна възможност за провеждане на адекватно лечение на пациента.

Особени състояния

 • Черепно-мозъчна травма
 • Травма на лицето и очите
 • Гръбначномозъчна травма
 • Травма на гръдния кош и корема
 • Ортопедична травма
 • Хеморагичен шок
 • Изгаряния
 • Други

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание

Травматичен шок