Анатомия на зрителни центрове и пътища

Зрителните пътища провеждат светлинното дразнене, трансформирано в нервен импулс

от ретината до коровото представителство на зрителната система в областта на sulcus

сalcarinus. В зрителния път се различават 4 неврона: фоторецепторни клетки (пръчици и

конусчета), биполярни клетки, ганглийни клетки и клетки в corpus geniculatum laterale с

техните аксони.Зрителен път

Зрителният път е съставен от пет части: зрителен нерв (n. opticus), зрително кръстовище

(chiasma opticum), зрителен тракт (tractus opticus), странично коленчато тяло (corpus

geniculatum laterale) и зрителен сноп (radiatio optica) със зрителен център на възприятие

в sulcus сalcarinus.

Зрителен нерв

Зрителният нерв е ЧМН съставен от бяло мозъчно вещество. Той произхожда от

ганглийните клетки, чийто осеви цилиндри от всички части на ретината се събират, за

да образуват диска на зрителния нерв. В зрителния нерв се различават четири части:

вътреочна, орбитна, интраканаликуларна и вътречерепна. Нервните влакна от жълтото

петно образуват папило-макулно снопче и се отправят към темпоралната половина на

диска. Влакната от носовата половина на ретината се насочват към назалната половина

на диска, а нервните влакна от темпоралните отдели на ретината минават под и над

папило-макулното снопче. Нервните влакна, образуващи диска (папилата) на зрителния

нерв, напускат очната ябълка през решетъчната пластинка на склерата. До тук е

вътреочната част на зрителния нерв. След излизането си през lamina cribrosa sclerae

нервните влакна получават миелинови обвивки. Той се насочва към върха на орбитата с

типичен S-образен ход. Във вътреорбитната си част зрителният нерв е обвит от трите

мозъчни обвивки. Минавайки през canalis n. optici, зрителният нерв плътно прилепва

към костта, като твърдата мозъчна обвивка сраства с периоста на орбитните кости.

Тази интраканаликуларна част е дълга 8 мм. Вътречерепната част на зрителния нерв е

разположена в средната черепна ямка и е с напречно овален профил. Тя е обвита само в

меката мозъчна обвивка и арахноидеята.

В кръстовището (chiasma opticum) става кръстосване само на влакната на зрителния нерв, идващи от назалните половини на ретината.

Влакната, които идват от темпоралните половини на ретините на двете очи, се разполагат по външната част на кръстовището и не се кръстосват. Хиазмата е разположена непосредствено над диафрагмата на турското седло – над и пред хипофизата, в съседство с третото мозъчно стомахче и двете вътрешни сънни артерии.Зрителни трактуси

След излизането си от хиазмата зрителните влакна образуват зрителни трактуси. Десният зрителен трактус (tactus opticus dex.) е съставен от нервн влакна, идващи от темпоралната половин на ретината на дясното око и от назалнат половина на лявото око, докато левият зрителен трактус носи в себе си нервни влакн идващи от темпоралната половина на ретината. Във външното коленчато тяло (corpus geniculatum laterale), което се намира странично от възглавничката на зрителния хълм, завършват с аксоните на ганглийните клетки, т е. на третия неврон, и започва четвъртият централен неврон на зрителния път. Централния неврон тръгва от външното коленчато тяло под формата на зрителен сноп (radiatio optica), който се разполага в задното бедро на capsula interna и се разделя на горен и долен дял, които завършват съответно в горните и долните устни на sulcus calcarinus.

Централната част на зрителната система се намира в тилния мозъчен дял в area striatа, която включва sulcus calcarinus с прилежащите – клин (cuneus) и тилно-слепоочна медиална гънка (gyrus occipitotemporalis medialis), което отговаря на 17, 18 и 19 полета по Бродман.

Тук завършва четвъртият неврон и се извършва окончателният анализ и синтез на зрителния образ. При поражение на 17 поле настъппа физиологична слепота, а при увреждане на 18 и 19 полета – психична слепота.

Кръвоснабдяване

Кръвоснабдяване на зрителния нерв. Централната ретинна артерия и вена проникват в

зрителния нерв непосредствено зад диска. Артерията дава множество разклонения,

които го изхранват. Кръвоснабдяването на палилата на зрителния нерв се осъществява

от 3 съдови зони, които тясно анастомозират: преламинарна, ламинарна и

ретроламинарна. Основи роля играят задните къси цилиарни артерии, които осигуряват

кръвоснабдяването на диска в трите зони. Клончета на задните къси цилиарни артерии

образуват т. нар. артериален пръстен на Zinn-Haller, който се разполага в склерата.

Функция

Провеждането на нервния импулс от ретината до коровото представителство на зрителния апарат и преработката му в образ.

Анатомия на ретината

Светлоусещане и адаптация

Обратно към Офталмология

Съдържание