анатомия човешко сърце остър инфаркт на миокарда

Различните клинични изяви на острите коронарни синдроми (ОКС) – включително остър инфаркт на миокарда – имат общ патофизиологичен субстрат. Водещият симптом, който слага начало на диагностичната и терапевтична каскада, е гръдна болка, но класификацията на пациентите се основава на електрокардиограмата (ЕКГ). Могат да се обособят две категории:

 • Персистираща (над 20 минути) елевация на ST-сегмента. ОКС със ST-елевация – обикновено се дължи на остра пълна оклузия на коронарна артерия. Повечето от тези пациенти впоследствие развиват остър миокарден инфаркт (ОМИ) със ST-елевация (STEMIST-elevation myocardial infarction) – Терапевтичната цел е постигане на бърза, пълна и трайна реперфузия чрез първична ангиопластика или фибринолитична терапия.
 • Без персистираща елевация на ST-сегмента. Персистираща или преходна ST-депресия или негативиране на Т-вълната, плоски Т-вълни, псевдонормализация на Т-вълните или са без промени в ЕКГ при първия преглед. При изходната оценка работната диагноза е ОКС без ST-елевация, като на базата на изследването на тропонина по-нататък може да бъде определена като миокарден инфаркт без ST-eлевация (NSTEMI – non-ST segment elevation myocardial infarction), или нестабилна ангина пекторис (НАП).

Първична оценка

остър инфаркт на миокарда мониториране

Анамнеза

гръдна болка/дискомфорт

Типичният и най-чест симптом при остър миокарден инфаркт и другите остри коронарни синдроми е ретростернален натиск или тежест в областта на гърдите с ирадиация към лявата ръка, шията или челюстта, с интермитентен характер или персистиращи. Тези оплаквания могат да бъдат свързани с други симптоми като изпотяване, гадене, абдоминална болка, диспнея или синкоп. Атипичната клинична картина не е рядкост. Тя включва епигастрална болка, нововъзникнала диспнея, пронизваща гръдна болка, гръдна болка с плеврален характер или нарастваща диспнея. Атипични оплаквания се срещат по-често при по-млади (25-40 години) или по-възрастни (над 75 години) пациенти, при жени или при пациенти с диабет, хронична бъбречна недостатъчност или деменция.

ЕКГ

ST-елевация

 • Елевация на ST-сегмента или (предполагаемо) нов ляв бедрен блок от ЕКГ при остър миокарден инфаркт със ST-елевация
 • Персистираща, или преходна ST-депресия, или негативиране на Т-вълната, плоски Т-вълни, псевдонормализация на Т-вълните при остър миокарден инфаркт без ST-елевация.

Често са необходими повторни ЕКГ записи. ЕКГ при първия преглед може да е нормална!

Биохимични маркери

тропонин, CK-MB

Повишени маркери за миокардна некроза (CK-MB, тропонини). Не трябва да се чакат резултатите, за да се започне реперфузионно лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST-елевация!

Ехокардиография

Екокардиографията е в полза при диагностиката и прогностицирането.
Анамнезата, ЕКГ промените и биомаркерите (в частност тропонин) са съществени за поставяне на диагнозата и имат прогностично значение

остър инфаркт на миокарда ЕКГ

Поведение на място и по време на транспорт

 • Обездвижване и транспорт без активни движения на пациента
 • Възможност за незабавна дефибрилация и ЕКГ мониториране по време на транспорта
 • Обезболяване чрез интравенозни опиати (Morphine 2.5 mg i.v.) с допълнителни дози при нужда от 2 mg през интервал от 5 минути.
 • Подаване на О2 при кислородна сатурация под 94%, наличие на задух или сърдечна недостатъчност
 • Ако пациентът не е с хипотония се дава Nitroglycerin като таблети 0.5 mg или като спрей (Isoket/Nitrolingual) сублингвално, който може да се повтори след 5-10 минути като се следи за внезапно спадане на артериалното налягане.
 • Acetysal 160-325 mg p.o. при липса на противопоказания като се сдъвква от пациента
 • Бензодиазепините могат да бъдат от полза за овладяване на тревожността

Поведение в спешно отделение

Поведението в спешно отделение за болнична помощ включва потвърждаване на диагнозата ОКС/ОМИ, диференциална диагноза, продължаване на започнатото от спешния екип по време на транспорта лечение, стратификация на риска и определяне на пациентите,подходящи за спешна реваскуларизация.

Медикаменти

 • Антиисхемични медикаменти
  • Нитрати. По възможност интраженозна инфузия на Нитронал при стойности на систолното АН над 100-110 mmHg. Задължителен мониторинг на АН!
  • Бета-блокери се препоръчват при липса на противопоказания (хипотония, брадикардия, II и III степен AV-блок, тежък бронхоспазъм) и особено при пациенти с тахикардия и хипертония.
 • Антикоагуланти
  • В Спешното отеделение може да се започне приложението на нефракциониран хепарин (НФХ) в доза 60-70 Е/кг.(макс. 5000 Е) и.в. болус и инфузия в доза 12-15 Е/кг (макс. 1000 Е/h). Необходимо е преди приложението му да е взета венозна кръв за изследване на изходната стойност на aPTT.
 • Антиагреганти
  • Ако от екипа на ЦСМП в дома на пациента или при транспорта не е даден Ацетизал, в Спешното отделение всеки пациент с ОКС/ОМИ трябва да получи Ацетизал (Аспирин) в насищаща доза 160-325 мг, за предпочитане сдъвкан за по-бърза резорбция. Насищащата доза Клопидогрел се назначава след консултация с Кардиолог.

Вторична оценка

За пациентите с остри коронарни синдроми (което включва остър миокарден инфаркт със и без ST-елевация) е важна своевременната преценка за насочването им за инвазивна диагностика и реваскуларизация.

От пациентите с остър миокарден инфаркт без ST-елевация за спешна реваскуларизация се насочват тези с висок риск:

 • Данни за продължаваща или рекурентна исхемия
 • Спонтанни динамични ST-промени (ST-депресия>0.1 mV или транзиторна ST-елевация)
 • Дълбока ST-депресия в прекордиалните отвеждания V2-V4, показваща продължаваща трансмурална исхемия на задната стена на лява камера
 • Хемодинамична нестабилност
 • Значима камерна аритмия

Лечение според клиничното протичнане

 • нискодебитна сърдечна недостатъчност: кислрод, катехоламини интравенозно, мониториране на хемодинамиката, инвазивна диагностика
 • пълен AV-блок, брадикардия под 40/мин или брадикардия влияеща хемодинамиката – атропин 0,5-1 мг интравенозно, поставяне на външен временен електрокардиостимулатор
 • застойна сърдечна недостатъчност – фурантрил i.v., нитрат i.v., кислрод при сатурация под 94%, при показания неинвазивна вентилация или интубация с апаратна вентилация
 • надкамерни и камерни аритмии – медиакментозно лечение или електрокардиоверзио според хемодинамичното състояние

СПЕШНА МЕДИЦИНА

КАРДИОЛОГИЯ

ГРЪДНА БОЛКА

ДИСПНЕЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛЕКАРСТВА

American Heart Association

European Society of Cardiology

European Resuscitation Council

medicine-handbook.eu

medicine-handbook.net

mydoctor.bg