Остра дихателна недостатъчност

Физиология и Патофизиология
Определение

Дишането е процес на газообмен между организма и заобикалящата го среда.

Етиология

Нарушено провеждане на нервно-мускулния импулс в гръбначния мозък:

 • Травма на гръбначния мозък
 • Инфекции – полиомиелит
 • Вродени заболявания – spina bifida C1-C2

Нарушения на ниво периферни нерви:

 • Полирадикулоневрит – Guillain-Baré

Нарушения на нервно-мускулното провеждане:

 • Myasthenia gravis
 • Порфирия
 • Миотонична дистрофия
 • Ботулизъм

Нарушения във мускулната сила:

 • Заболявания, водещи до мускулна хипотония: Мускулна дистрофия
 • Заболявания, водещи до мускулна хипертония: Тетанус и епилептичен статус

Нарушена механика на гръдната клетка:

 • Фрактури на ребра, гръден капак
 • Сколиоза, кифосколиоза
 • Затлъстяване
 • Пневмоторакс
 • Масивен флуидоторакс
 • Чревна непроходимост

Нарушена проходимост на горните дихателни пътища:

 • Тумори
 • Чуждо тяло
 • Травми
 • Западане на езика
 • Оток на ларинкса

Нарушена проходимост на долните дихателни пътища:

 • –Астма
 • –ХОББ
 • Чуждо тяло

Заболявания на плеврата и белодробната тъкан

Други заболявания:

 • Помпена недостатъчност
 • Намалено количество на хемоглобина
 • Намалена способност на хемоглобина за свързване с кислород
 • Отравяне с цианкалий

Патофизиология

 • Нарушена вентилация
 • Нарушена перфузия
 • Нарушена дифузия
 • Нарушено разпределение на съотношение на вентилация/перфузия
 • Ниска инспираторна фракция на кислорода
Видове дишане

Външно дишане

– с участието на:

 • –Дихателна система
 • –Сърдечносъдова система
 • –Хемоглобин
Вътрешно дишане
 • химически процес на аеробно окисление на глюкозата до вода, въглероден диоксид и АТР.

Вътрешно дишане

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP + 38 P → 6 CO2 + 44 H2O + 38 ATP

 • Кислородна консумация (VO2) – 115-165 ml/m2/min
 • Кислородна доставка (DO2) – 600±100 ml/m2/min
 • Продукция на CO2 – 200 ml/min

Газообмен

Основна функция на дихателната система, която включва пренасянето на кислород от атмосферата до кръвта и на въглероден диоксид в обратната посока.

 • Вентилация
 • Перфузия
 • Дифузия
 • Разпределение на съотношението вентилация/перфузия

Вентилация

Процес на навлизане и излизане на въздух в белите дробове.

За нарушенията във вентилацията съдим по промяната в PaCO2.

 • PaCO2 = VCO2 x K (0.862) / Va
 • PaO2 = FiO2 (Pb-PH2O) – PaCO2/R
 • R = VCO2/VO2 = 0.8

Va – алвеоларна вентилация

FiO2 – инспираторна фракция на кислорода

Pb – атмосферно налягане

PH2O – налягане на водните пари

R – респираторен квотиент

VCO2  – продукция на въглероден диоксид – 200  ml/min

VO2 – консумация на кислород – 250 ml/min

Причини за нарушения във вентилацията

 • Хиповентилация
 • Шънт (перфузия без вентилация)

Механизми на нарушения в газообмена

 • Нарушена вентилация
 • Нарушена перфузия
 • Нарушена дифузия
 • Нарушено разпределение на съотношението вентилация/перфузия
 • Ниска инспираторна фракция на кислорода

Перфузия

Преминаването на кръвта през белите дробове, по време на което, тя се превръща от венозна в артериална.

За промените в перфузията съдим по промяната в PaO2.

Qs/Qt=(CcO2-CaO2)/(CcO2-CvO2)=3-5%

Нарушения в перфузията

Вазоконстрикция на белодробните съдове:

 • ХИПОКСИЯ
 • Ацидоза
 • Серотонин
 • Хистамин
 • Noradrenaline
 • Ангиотензин
 • PG F

Вазодилатация на белодробните съдове:

 • NO
 • Ацетилхолин
 • Isoprenaline
 • Са блокери
 • Theophylline
 • PG 12

Помпена недостатъчност

Дифузия

Процес на преминаване на газовете през алвеоло-капилярната мембрана.

 • СО2 преминава 19 пъти по-лесно от кислорода.
 • Преминаването на О2 е от смесен тип. За нарушенията в дифузията съдим по промяната в РаО2.
 • Преминаването на СО зависи от дифузията.
 • Преминаването на N2O зависи от перфузията.

Причини за нарушения в дифузията

 • Кардиогенен оток на белия дроб
 • Некардиогенен оток на белия дроб
 • Фиброза на белия дроб
 • Удължен път на газовете поради белодробна вазодилатация

Съотношение вентилация/перфузия

Определя се от:

 • Неравномерното разпределение на вентилацията (V) в различните участъци на белия дроб.
 • Неравномерното разпределение на перфузията (Q) в различните участъци на белия дроб.

Неравномерно разпределение на вентилацията (V)

 • Най-добре вентилирани са най-нискостоящите части на белия дроб, поради факта, че основен респираторен мускул се явява диафрагмата.
 • По-слабо вентилирани са върховете.
 • Най-слабо вентилирани са хилусите.

Неравномерно разпределение на перфузията (Q)

Гравитационен принцип:

 • Най-нискостоящите части се перфузират най-добре.

Разпределение на V/Q

Ниските стойности са с причина:

 • Ниска или липсваща вентилация
 • Повишена перфузия

Високите стойности са с причина:

 • Висока или оптимална вентилация
 • Ниска или липсваща перфузия

Шънт

Белодробен:

 • Пневмония
 • Белодробен оток
 • Ателектаза
 • Колапс на белия дроб
 • Белодробна контузия или кръвоизлив

Сърдечен:

Всяка причина за дясно-ляв шънт:

 • Fallot
 • Eisenmenger
 • Белодробна хипертензия с персистиращ foramen ovale

Транспорт на кислорода

 • Свързан с хемоглобина: 95-97%

Hb x SaO2 x 1.34

 • Физически разтворен в кръвта:

(PaO2 x 0.0031)

 • Общо количество

CaO2=(Hb x SaO2 x 1.34) + (PaO2 x 0.0031)= 20.8 vol%

Парциалното налягане на кислорода в артериалната кръв

Зависи от:

 • FIO2
 • PACO2
 • Алвеоларното налягане и вентилация
 • Налягането на водните пари
 • Дифузионния капацитет
 • Перфузия
 • Разпределение на съотношението V/Q

Транспорт на въглеродния диоксид

 • Физически разтворен в кръвта – 10%
 • Като бикарбонат60%
 • Свързан с хемоглобина30%

Парциалното налягане на въглеродния диоксид

Определя се от наличната алвеоларната вентилация.

АВ = ДЧ x (ДО МП)

Анатомичното мъртво пространство е постоянно, а физиологичното зависи от разпределението на съотношението вентилация/перфузия.

 • Дихателна честота
 • Дихателен обем
 • Разпределение на съотношението вентилация/перфузия

Към Остра Дихателна Недостатъчност

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание

Астма пристъп

Астма

Спешна Медицина

Кардиология

Белодробен Оток

БТЕ