БТЕ-дефиниция, епидемиология и клинична вероятност

белодробен тромбоемболизъм Yale Rosen (CC BY-SA 2.0)
Белодробен тромбоемболизъм, десен бял дроб
Yale Rosen (CC BY-SA 2.0)

Дефиниция

Белодробният емболизъм (БЕ) възниква при запушване а. Pulmonalis или нейни разклонения с ембол, с пълно или частично преустановяване на кръвния поток. Природата на емболите може да бъде различна. Най-често се касае за тромбоемболизъм (Белодробен тромбоемболизъм – БТЕ), но има още мастен, септичен, въздушен, амниотичен, туморен емболизъм и БЕ от чуждо тяло. Съществува още първична автохтонна тромбоза на а. Pulmonalis. Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е обобщено название на взаимно свързани етапи на единен болестен процес – тромбоза на периферна вена и емболизация или тромбоза на а. Pulmonalis. ДВТ и БТЕ имат едни и същи предразполагащи фактори. ДВТ на проксималните вени на долните крайници е най-честата причина за белодробен тромбоемболизъм.

Епидемиология

ВТЕ е третото по честота сърдечно-съдово заболяване с обща годишна честота 100-200 на 100 000. Острият БТЕ е най-тежката форма на ВТЕ. Точната епидемиология е трудно да се установи, тъй като БЕ може да остане безсимптомен и диагностицирането му да е случайно. БТЕ е една от основните причини за смъртност, болестност и хоспитализация в Европа, а също една от причините за ВСС (внезапна сърдечна смърт). Пациентите над 40г. са с повишен риск от БТЕ в сравнение с по-младите и с всяка следваща декада рискът се удвоява.

Клинична вероятност

Wells скор

 1. Предшестващи БТЕ или ДВТ – 1,5 точки
 2. СЧ над 100/мин – 1,5 точки
 3. Хирургия или имобилизация през последните 4 седмици – 1,5 т.
 4. Хемоптиза – 1 точка
 5. Активен карцином – 1 т.
 6. Клинични признаци на ДВТ – 3 т.
 7. Алтернативна диагноза по-малко вероятна от БТЕ – 3 т.
Тристепенна скала за клинична вероятност за БТЕ според Wells скора
 • ниска вероятност 0 – 1 т.
 • умерена вероятност 2 – 6 т.
 • висока вероятност > 6 т.
Двустепенна скала
 • БТЕ малко вероятен 0 – 4 т.
 • БТЕ вероятен > 5 т.

Ревизиран Женева скор за клинична вероятност за БТЕ

 • Предшестващи БТЕ или ДВТ – 3 т.
 • СЧ: 75-94/мин – 3т, >94/мин – 5 т.
 • Хирургия или фрактура през последните месеци – 2 т.
 • Хемоптиза – 2 т.
 • Активен карцином – 2 т.
 • Едностранна болка в долен крайник – 3 т.
 • Болка при палпация на дълбоките вени на долен крайник и едностранен едем – 4 т.
 • Възраст >65г – 1 т.
Тристепенна скала за клинична вероятност за БТЕ според Женевския скор
 • ниска вероятност 0 – 3 т.
 • умерена вероятност 4 – 10 т.
 • висока вероятност > 10 т.
Двустепенна скала
 • БТЕ малко вероятен 0 – 5 т.
 • БТЕ вероятен > 5 т.    

Индекс за тежест на БТЕ – PESI (Pulmonary Embolism Severity Index)

 • Възраст – по 1 точка за всяка година
 • Мъжки пол – 10 т.
 • Карцином – 30 т.
 • ХСН – 10 т.
 • ХОББ – 10 т.
 • СЧ>109 – 20 т.
 • САН<100ммHg – 30 т.
 • ДЧ>30/мин – 20 т.
 • Температура <36 градуса по Целзий – 20 т.
 • Психическа обърканост – 60 т.
 • SaО2<90% – 20 т.

Рисковата стратификация по PESI за ранна и 30-дневна смърт на болните от БТЕ виж в  БТЕ-класификация.

д-р Димитър Дойчев

БТЕ Класификация

БТЕ Патоанатомия

Кардиология

ГРЪДНА БОЛКА

Съдържание