Класифициране на БТЕ

Кардиология

Класификация на БТЕ според тежестта и доминиращото органно засягане в клиничната картина – функционален принцип (преди 2000г):
   

1. Кардиална форма – клиничната картина е водеща предимно от страна на сърцето – ОДСН – остро cor pulmonale, шок, ВСС. При големи емболи запушващи големи клонове на a.pulmonalis – масивна форма. Тя бива:
     – остра
     – подостра
     – хронична

2. Белодробна форма – клиничната картина е водеща предимно от страна на белия дроб – диспнея, кръвохрак и др., поради средно големи емболи, които запушват средно големи клонове или множествени микроемболи, запушващи малките клончета на а.pulmonalis. Тя бива:
     – Лобарен или сегментен тромбоемболизъм, който от своя страна бива:
       + без инфаркт
       + с инфаркт
     – Белодробен микротромбоемболизъм дължащ се на множествени миркоемболи

3. Хронично-рецидивираща форма:
     – Множествени, често двустранни рецидивиращи белодробни инфаркти
     – Рецидивиращи микротромбоемболии:
       + белодробна тромбоемболична хипертония – рецидивращ обструктивен микротромбоемболизъм
       + Хронична облитерираща белодробна хипертония

Класификация на БТЕ от 2000г – анатомичен принцип:

1. Класификация според величината на обструкция на а.pulmonalis:
       1) Масивен БТЕ, дължащ се на оклузия на голям клон или оклузия над 50% от а.pulmonalis, протича с шок или хипотония (САН < 90mmHg или спад с повече от 40mmHg от изходната стойност за 15 или повече минути), при положение, че няма нововъзникнала аритмия, сепсис или хиповолемия.
       2) Субмасивен БТЕ, който протична клинично като немасивен БТЕ, но с ЕхоКГ признаци на остро ДК обременяване – дилатация и хипокинезия.
       3) Немасивен БТЕ, протичащ предимно с респираторен сидром, без промяна в АН, нормална ДК функция, дължащ се на оклузия на малки периферни клончета или <50% от а.pulmonalis.

2. Класификация според начина на протичане:
      1) Остър
      2) Хронично рецидивиращ-несвоевременно диагностицирана БТЕ или персистиращ източник, често неоплазми. Диагнозата е трудна:хронично cor pulmonale, светлеещ бял дроб, неясно начало, с или без синкоп, световъртеж, уморяемост, задъх. Трябва да се направи ДД с първична пулмонална хипертония.
     3) С белодробен инфаркт – по изключение
     4) Без белодробен инфаркт – може да се касае за субмасивна форма с развитие на остро cor pulmonale или бързопреходни симптоми като внезапен задух, гръдна болка, кръвохрак. Кръвохракът може да се дължи на хеморагия в паренхима, не означава винаги инфаркт!

Класификация според изчислената вътреболнична или 30-дневна смъртност от БТЕ – рискът от ранна смърт

1) Високорисков БТЕ – хипотония и шок тоест със спад на САН < 90ммHg или с >40ммHg за 15 или >15мин, при отсъствие на нововъзникнала аритмия, хиповолемия или спесис.
2) Не високорисков – без хипотония и шок.
Това е началната рискова стратификация, тя е изключително важна, защото според нея определяме последващите диагностични и терапевтични алгоритми.

Рискова стратификация според индекса за тежест на БТЕ – PESI (Pulmonary Embolism Severity Index)

 • клас I – до 65т. вкл.-много нисък 30-дневен леталитет
 • клас II – 66 до 85т.-нисък 30-дневен леталитет
 • клас III – 86 до 105т.-умерен 30-дневен леталитет
 • клас IV – 106 до125т.-висок 30-дневен леталитет
 • клас V – над 125т-много висок 30-дневен леталитет
  (За PESI виж БТЕ-клинична вероятност)

Класификация на пациентите с остър БТЕ според ранния леталитет, включваща наличието на хипотония или шок, PESI, признаци на ДК дисфункция в образно изследване (EхоКГ или КТ) и лабораторни сърдечни маркери за миокардна увреда (тропонин) или СН в резултат на ДК дисфункция (BNP и NT-proBNP).

Не е необходимо да се проведат и двата вида лабораторни изследвания (за миокардна увреда и СН), достатъчно е да се направи само единият вид лабораторно изледване.

 • Висок риск – при хипотония или шок, PESI III-V клас, ДК дисфункция в образен тест, завишени сърдечни маркери. При наличие на хипотония или шок, не се изискват изчисление на PESI и провеждане на лабораторни изледвания.
 • Висок-среден риск – без хипотония или шок, позитивни образни изследвания за ДК дисфунцкия и завишени сърдечни маркери, PESI може да е от I до V клас.
 • Нисък-среден риск – без хипотония и шок, PESI от I до V клас, позитивно е или само образното изледване за ДК дисфункция или само сърдечните маркери, или нито едно тези изследвяния не е позитивно.
 • Нисък риск – без хипотония и шок, PESI I-II клас, негативни образни изледвания за ДК дисфунцкия и негативни сърдечни маркери. При пациент без хипотония и шок, и с PESI I-II клас, не е необходимо да се правят образни и лаборатовни сърдечни изследвания. Ако изледванията са направени все пак (обикновено преди да се изчисли PESI), и двата вида (образни и лабораторни изследвания) са отрицателни.

д-р Димитър Дойчев

БТЕ

БТЕ – патоанатомия

Кардиология

American Heart Association

Съдържание