Диспнеята е субективно усещане за „недостиг на въздух”, за което не съществува обективен метод за изследване и диагностициране. За остра диспнея се говори тогава, когато оплакванията на пациента не персистират повече от 24 до 48 часа.

Патофизиология

Диспнеята има сложен и не напълно изяснен патофизиологичен механизъм. Субективното усещане за диспнея се определя от наличието на множество и сложни рефлексни дъги по типа обратна връзка, включващи рецептори, намиращи се в гръдната стена, гръдните (дихателни) мускули, беледробния паренхим, горните дихателни пътища, ларинкс, хеморецептори, механорецептори. Тези рецептори са свързани с рефлексни дъги с моторни и сетивни центрове в кората на главния мозък и мозъчния ствол, макар че все още не е направено картиране на тези центрове.

Връзката между хипоксията и диспнеята е отхвърлена. Няколко изследвания показват, че е възможно един пациент да има голяма хипоксия, а в същото време да не изпитва усещане за диспнея, и обратното. Причината за това се обяснява до голяма степен с индивидуална чувствителност на гореизброените рецептори по отношение на факторите, водещи до усещане за диспнея.

Излседване

Лабораторни изследвания

 • Алкално-киселинно равновесие (АКР): дава представа за парциалните налягания на кислород, въглероден диоксид, сатурация, рН, буферни системи.
 • D-димер – има негативна предиктивна стойност и при негативен резултат в голяма степен изключва БТЕ.
 • Тропонин – от важно значение за изключване на ОКС. Трябва да се отбележи, че е от голямо значение неговото динамично проследяване.

ЕКГ

Клинична картина

 • задух
 • тахипнея
 • ортопнея
 • гръдна болка
 • кашлица
 • стридор (при запушване на горните дихателни пътища)
 • тираж

При изследването на такива пациенти се обръща внимание върху следните белези:

 • дихателна честота
 • сатурация
 • степен на цианоза
 • дихателни усилия
 • употреба на допълнителни мускули
 • пулсус парадоксус
 • способност на пациента да говори
 • качествени и количествени нарушения на съзнанието
 • стридор (при обструкция на горните дихателни пътища)
 • застойни шийни вени
 • участват ли двете гръдни половини еднакво в дишането
 • аускултация на бял дроб и сърце (тахикардия/тахиаритмия, тахипнея, Т3, шумова находка, влажна находка, бронхоспазъм, липсващо дишане)

Диспнея

Трябва да се отбележи, че всяка новопоявила се диспнея трябва да бъде прецизно оценена и при необходимост пациента да бъде насочен към спешно отделение. Животозастрашяващи състояния, като: ОКС, БТЕ, обструкция на горни дихателни пътища, интоксикация с газове и други трябва да бъдат насочени към съответни специализирани звена.

СПЕШНА МЕДИЦИНА

КАРДИОЛОГИЯ

Вътрешни Болести

Астма

Белодробен Оток

Дихателна Недостатъчност

Остра Дихателна Недостатъчност

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛЕКАРСТВА

European Resuscitation Council

medicine-handbook.eu

medicine-handbook.net

medicine-handbook.bg

medicinehandbook.bg

medhandbook.bg

mydoctor.bg